Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-303-OA-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kalandyk Barbara (bk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu procedur projektowania technologii odlewniczych z użyciem programów inżynierskich i programów do symulacji złożonych procesów odlewniczych. Student ma wiedzę o innowacyjnych technologiach i procesach odlewniczych IPO2A_W06, IPO2A_W03, IPO2A_W07 Prezentacja
M_W002 Student posiada pogłębioną wiedzę o procesach metalurgicznych i technologia topienia i obróbki poza piecowej stopów odlewniczych. Student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu materiałów stosowanych do wytwarzania form i rdzenia oraz technologii wykonywania form IPO2A_W01, IPO2A_W04, IPO2A_W06, IPO2A_W02 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student ma umiejętność planowania doświadczeń dal prowadzenie ukierunkowanych badań i pomiarów. Student potrafi posługiwać się prostymi przyrządami kontrolno pomiarowymi i potrafi je obsługiwać. Potrafi wykorzystywać współczesne programy do zapisu bruł i przygotowania symulacji procesów IPO2A_U02, IPO2A_U08, IPO2A_U07, IPO2A_U03 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student posiada kompetencje w zakresie odpowiedzialności za tworzone przez siebie procesy, urządzenia i technologie w zakresie szkodliwości ich oddziaływania na środowisko i człowieka IPO2A_K02, IPO2A_K03, IPO2A_K01 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu procedur projektowania technologii odlewniczych z użyciem programów inżynierskich i programów do symulacji złożonych procesów odlewniczych. Student ma wiedzę o innowacyjnych technologiach i procesach odlewniczych - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada pogłębioną wiedzę o procesach metalurgicznych i technologia topienia i obróbki poza piecowej stopów odlewniczych. Student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu materiałów stosowanych do wytwarzania form i rdzenia oraz technologii wykonywania form - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność planowania doświadczeń dal prowadzenie ukierunkowanych badań i pomiarów. Student potrafi posługiwać się prostymi przyrządami kontrolno pomiarowymi i potrafi je obsługiwać. Potrafi wykorzystywać współczesne programy do zapisu bruł i przygotowania symulacji procesów - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada kompetencje w zakresie odpowiedzialności za tworzone przez siebie procesy, urządzenia i technologie w zakresie szkodliwości ich oddziaływania na środowisko i człowieka - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę pracy dyplomowej dokonuje opiekun pracy oraz recenzent. Ocena ma charakter oceny ważonej i obejmuje:

1. Ocenę formalnej strony pracy (umiejętność pisania pracy, metod projektowania, poprawność w zakresie opracowania wykazu literatury, samodzielność i własna inicjatywa studenta )

2. Ocena merytoryczna pracy, jej innowacyjność, poprawność stosowania metod pomiarowych, powiązanie tematyki z praktyką, znajomość tematyki wynikająca z kierunku studiów

3. Strona edytorska ( graficzna strona prezentacji własnych wyników badań, poprawność rysunków, tabel i ch opisów, umiejętność wnioskowania i podsumowania wyników pracy.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

odjęcie prac w terminie zgodnie z regulaminem studiów w AGH, wspólpraca z opiekunem, uczestnictwo w seminariach organizowanych w Katedrach realizacji parc

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecane zbiorcze prace z zakresu odlewnictwa (poradniki inżyniera odlewnictwa) oraz specjalistyczna literatura adekwatna do tematu pracy.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Student podejmuje temat prace na początku drugiego semestru (na rok przez zakończeniem studiów). Wybiera tym samym opiekuna pracy i ewentualnie opiekuna pomocniczego. Praca jest realizowana w Katedrze lub w zakładach przemysłowych – stosownie do wybranej tematyki