Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metale szlachetne z elementami jubilerstwa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-202-OA-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Garbacz-Klempka Aldona (agarbacz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna technologię topienia i odlewania stopów złota i srebra oraz zasady kształtowanie końcowej struktury metali i stopów. Student ma wiedzę o technologiach wytwarzania wyrobów artystycznych z metali i stopów metali szlachetnych. IPO2A_W02, IPO2A_W04, IPO2A_W05 Referat
M_W002 Student zna właściwości metali szlachetnych, w tym: formy występowania w przyrodzie oraz sposoby ich otrzymywania, właściwości fizyczne i chemiczne. IPO2A_W01 Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zastosować aparaturę badawczą i pomiarową i wykonać badania i ocenić budowę strukturalną metali i stopów odlewniczych oraz dokonać analizy składu chemicznego i właściwości fizycznych stopów. IPO2A_U05, IPO2A_W01, IPO2A_U03 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w zespole, rozumie konieczność podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych. IPO2A_K01, IPO2A_U03 Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna technologię topienia i odlewania stopów złota i srebra oraz zasady kształtowanie końcowej struktury metali i stopów. Student ma wiedzę o technologiach wytwarzania wyrobów artystycznych z metali i stopów metali szlachetnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna właściwości metali szlachetnych, w tym: formy występowania w przyrodzie oraz sposoby ich otrzymywania, właściwości fizyczne i chemiczne. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować aparaturę badawczą i pomiarową i wykonać badania i ocenić budowę strukturalną metali i stopów odlewniczych oraz dokonać analizy składu chemicznego i właściwości fizycznych stopów. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole, rozumie konieczność podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 35 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 0 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Metale szlachetne i elementy jubilerstwa

Złoto, stopy złota, zastosowanie, technologia topienia i odlewania. Srebro i jego stopy, technologia topienia, odlewania, właściwości i zastosowanie. Platyna i platynowanie, odlewanie platyny, właściwości i zastosowanie. Omówienie zagadnień jubilerstwa. Techniki jubilerskie. Wytwarzanie przedmiotów jubilerskich. Zagadnienia związane z probiernictwem i wykonywaniem przedmiotów z metali szlachetnych.
Metale szlachetne w stomatologii, medycynie i kosmetyce.
Metale szlachetne w technice.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Zapoznanie z narzędziami i urządzeniami jubilerskimi. Przykłady technik jubilerskich.
Topienie metali dla jubilerstwa, metody obliczeń i przygotowania stopów jubilerskich. Modyfikacja stopów dla jubilerstwa.
Zapoznanie z metodami probierczymi w jubilerstwie. Nieniszczące metody badań składu chemicznego wyrobów jubilerskich. Normy i rozporządzenia dotyczące cechowania metali. Rozpoznawanie cech i określanie prób jubilerskich stopów srebra, złota i platyny.
Metale szlachetne w stomatologii, medycynie i kosmetyce. Metale szlachetne w technice.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 50% A +30% B + 20% C, gdzie
A = Obecność
B = Projekt/Praca pisemna
C = Sprawozdanie
Nieobecność na zajęciach po uzgodnieniu z prowadzącym może być odrobiona na podstawie pracy pisemnej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiadomości ogólne z zakresu odlewnictwa

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.A.W. Florow-Artystyczna obróbka metali. Warszawa 1989r.
2.M. Knobloch-Złotnictwo. Warszawa 1979r.
3.Grabowski-Dawne złotnictwo – technika, terminologia.
4.Zastawiak F. – Złotnictwo probiernictwo. Warszawa 1998r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Stopy specjalnego zastosowania, Stanisław RZADKOSZ, Zbigniew BONDEREK, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, W: Poradnik odlewnika : odlewnictwo współczesne. T. 1, Materiały / pod red. Jerzego J. Sobczaka. — Kraków : Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, 2013. S. 581–620.

Informacje dodatkowe:

W porozumieniu z prowadzącym podwyższenie oceny oraz nieobecność na zajęciach może być odrobiona poprzez przygotowanie pracy pisemnej.
Na prośbę studentów zajęcia mogą odbywać się co tydzień i mogą być łączone. Zajęcia mogą odbywać się w terenie, w zakładach przemysłowych, odlewniach i pracowniach jubilerskich.