Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Tworzywa modelarskie i formierskie w odlewnictwie artystycznym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-203-OA-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Garbacz-Klempka Aldona (agarbacz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł dotyczy charakterystyki tworzyw modelarskich i rdzeniowych dla odlewnictwa artystycznego. Opisuje także materiały formierskie i rdzeniowe w odlewnictwie precyzyjnym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu materiałów i tworzyw stosowanych w metalurgii i odlewnictwie w tym: materiałów ogniotrwałych i materiałów na formy odlewnicze. Student zna tworzywa modelarskie i rdzeniowe stosowane w odlewnictwie artystycznym. IPO2A_W02 Referat
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu projektowania technologii wytwarzania przemysłowych i użytkowych odlewów ze złożonych stopów odlewniczych stosowanych w odlewnictwie artystycznym. Student ma wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w metalurgii, w szczególności w obszarze odlewnictwa. IPO2A_W06 Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi określić właściwości fizyczne i technologiczne tworzyw formierskich stosowanych w odlewnictwie artystycznym. IPO2A_U07, IPO2A_U03 Referat
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie wagę konieczności zapewniania bezpiecznych warunków pracy w procesach produkcji metalurgicznej. Student zna zasady stworzenia dokumentacji projektowej: techniczno - technologicznej niezbędnej do przygotowania oprzyrządowanie odlewniczego potrzebnego do wykonanie formy i odlewu według opracowanej technologii. IPO2A_U07, IPO2A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu materiałów i tworzyw stosowanych w metalurgii i odlewnictwie w tym: materiałów ogniotrwałych i materiałów na formy odlewnicze. Student zna tworzywa modelarskie i rdzeniowe stosowane w odlewnictwie artystycznym. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu projektowania technologii wytwarzania przemysłowych i użytkowych odlewów ze złożonych stopów odlewniczych stosowanych w odlewnictwie artystycznym. Student ma wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w metalurgii, w szczególności w obszarze odlewnictwa. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić właściwości fizyczne i technologiczne tworzyw formierskich stosowanych w odlewnictwie artystycznym. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie wagę konieczności zapewniania bezpiecznych warunków pracy w procesach produkcji metalurgicznej. Student zna zasady stworzenia dokumentacji projektowej: techniczno - technologicznej niezbędnej do przygotowania oprzyrządowanie odlewniczego potrzebnego do wykonanie formy i odlewu według opracowanej technologii. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 27 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Tworzywa modelarskie i rdzeniowe dla odlewnictwa artystycznego. Masy formierskie i rdzeniowe dla stopów metali nieżelaznych. Materiały i urządzenia do produkcji rdzeni z mas wiązanych chemicznie Masy samoutwardzalne z żywicą. Regeneracja mas.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena aktywności na wykładach. Frekwencja na zajęciach ma wpływ na ocenę końcową. Wymagana jest obecność na min. 50% zajęć. Ocena 5,0 jest wystawiana przy 100% frekwencji na zajęciach oraz na podstawie dodatkowej pracy końcowej, przygotowanej w formie pisemnej lub prezentacji multimedialnej, z zakresu przedmiotu.
80-90% obecności ocena 4.0.
50-60% obecności ocena 3.0.
Nieobecność na zajęciach po uzgodnieniu z prowadzącym może być odrobiona na podstawie pracy pisemnej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z zakresu metalurgii i odlewnictwa metali nieżelaznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

L. Lewandowski, Masy formierskie i rdzeniowe, Warszawa 1991
Dobrzański L.- Podstawy metodologii projektowania materiałowego. Gliwice 2009r.
Blicharski M. – Inżynieria Powierzchni. Warszawa 2009r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Badania właściwości mieszanek woskowych stosowanych w technologii wytapianych modeli – nowe metody badań — Investigations of properties of wax mixtures used in the investment casting technology – new investigation methods / J. ZYCH, J. KOLCZYK, T. SNOPKIEWICZ / Archives of Foundry Engineering, 2012 vol. 12 spec. iss. 1, s. 199–204
2. Badania właściwości reologicznych wybranych powłok ochronnych stosowanych na formy i rdzenie piaskowe — Rheological properties of selected coatings for molds and sand cores / Ł. JAMROZOWICZ, J. KOLCZYK, N. Matonis, D. Woźniak / Archives of Foundry Engineering, 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 47–52.
3. Effect of grain size of the reclaimed matrix ceramic moulds used in the lost wax technology on the strength at high temerature — Wpływ wielkości ziarna osnowy form ceramicznych stosowanych w technologii wytapianych modeli na ich wytrzymałość w stanie na wilgotno / Jadwiga KAMIŃSKA, Joanna KOLCZYK, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON / Metallurgy and Foundry Engineering MaFE, 2010 vol. 36 no. 1, s. 31–35.
4. Influence of the selected factors on the ceramic moulds permeability determined by the new method / J. KOLCZYK, J. ZYCH, Ł. JAMROZOWICZ / Archives of Foundry Engineering, 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 55–60.
5. Mediaeval casts of the eastern reliquary crosses, A. GARBACZ-KLEMPKA, E. M. Nosek, S. RZADKOSZ, Archives of Foundry Engineering. 2013 vol. 13 spec. iss. 1, s. 147–152.

Informacje dodatkowe:

Brak