Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia odlewów artystycznych i precyzyjnych I
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-204-OA-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kozana Janusz (jkozana@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student potrafi zaprojektować technologię wykonania odlewu artystycznego lub precyzyjnego uwzględniając dobór technologii formy, stopu odlewniczego oraz parametrów odlewnia.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma koncepcję i potrafi zaprojektować prostą technologię wykonania odlewu artystycznego. IPO2A_W03 Zaliczenie laboratorium
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w obszarze odlewnictwa artystycznego. IPO2A_W05 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie dobrać na poziomie podstawowym materiały, metale, stopy odlewnicze i technologie wytwarzania lanych obiektów i konstrukcji. IPO2A_U03 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym zadaniem. IPO2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
90 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma koncepcję i potrafi zaprojektować prostą technologię wykonania odlewu artystycznego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w obszarze odlewnictwa artystycznego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie dobrać na poziomie podstawowym materiały, metale, stopy odlewnicze i technologie wytwarzania lanych obiektów i konstrukcji. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym zadaniem. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 179 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 90 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (45h):

Analiza metod wytwarzania modeli dla odlewów artystycznych.
Prezentacja i analiza metod wytwarzania modeli dla odlewów artystycznych z uwzględnieniem metod tradycyjnych i nowoczesnych.
Technologia wytwarzania form dla odlewów artystycznych metodami tradycyjnymi z zastosowaniem masy naturalnej, bentonitowej oraz syntetycznej. Formowanie w sztuczkach.
Odlewnictwo precyzyjne – ogólna charakterystyka technologii oraz materiałów.
Podstawy doboru stopów metali nieżelaznych na odlewy artystyczne. Zasady wykonania form dla odlewnictwa artystycznego, metoda wytwarzania form. Zjawiska fizykochemiczne zachodzące w formie odlewniczej w czasie pełnego cyklu wykonania odlewu w formach z wykorzystaniem mas ceramicznych.

Ćwiczenia laboratoryjne (45h):

1. Przygotowanie modelu oraz wymaganego oprzyrządowania do wykonania formy.
2. Opracowanie metody wykonania kopii odlewu artystycznego. Dobór masy formierskiej, oddzielacza, optymalizacja elementów układu wlewowego. ocena możliwości podziału modelu.
3-5. Wykonanie formy z artystycznego modelu naturalnego w dwóch skrzynkach z zastosowaniem masy naturalnej- glinka formierska, klasycznej-bentonitowej, syntetycznej-olejowej.
6. Formowanie w sztuczkach, formowanie z obieraniem oraz z zastosowaniem masy rdzeniowej chemoutwardzalnej.
7. Przygotowanie stopu odlewniczego oraz odlewanie – weryfikacja zaprojektowanej i wykonanej formy.
8. Obróbka powierzchniowa zgrubna i wykańczająca: piaskowanie, szczotkowanie, patynowanie, polerowania i patynowania odlewu. Dobór stopu do wykonania odlewu zaprojektowanego detalu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Laboratorium: Obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych.
Zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych (sprawozdanie/kolokwium lub odpowiedź) warunkuje uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz dopuszczenie do egzaminu.
Kolokwium/odpowiedź ustną można poprawić w czasie konsultacji. Niezaliczone sprawozdanie należy poprawić i oddać na kolejnych ćwiczeniach laboratoryjnych lub w czasie najbliższych konsultacji.
Dopuszczenie do egzaminu w terminie “0”: ocena z ćw. lab. >= 4,5 – wpisana do systemu co najmniej w przeddzień egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona:
Ocena z laboratorium: 40 %
Ocena z egzaminu: 60 %

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwa jedna usprawiedliwiona nieobecność.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności konieczność odrobienia zajęć w innym, możliwym terminie lub wykonanie obszernej prezentacji z zakresu tematu ćwiczenia laboratoryjnego oraz przedstawienie przed prowadzącym i/lub grupą studentów.
Nieobecność nieusprawiedliwiona w czasie ćwiczeń laboratoryjnych skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na wszystkich laboratoriach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Praca zbiorowa: Przygotowanie produkcji odlewu. WNT, W-wa 1963.
2.Gawroński Józef, Wojarski Tadeusz –Odlewnictwo artystyczne
3.Skarbiński M.: Konstrukcja odlewów. PWN, W-wa 1957.
4.Lewandowski L.: Przygotowanie form odlewniczych – masy formierskie i rdzeniowe. Skrypt AGH nr 1062, Kraków 1987.
5.Allendorf H.: Odlewanie precyzyjne za pomocą modeli wytapianych. PWN, W-wa 1960.
6. Gawroński J. Stawarz M. Szaj, Odlewnictwo Artystyczne. Formowanie i odlewanie w sztukach oraz metodą wytapianych modeli, wydawnictwo: Politechnika Śląska, Gliwice 2013

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Z. Kwak, A. GARBACZ-KLEMPKA, J. KOZANA, D. Rachwał, Aluminium jako tworzywo artystyczne: opracowanie technologii wykonania statuetki ze stopu na osnowie aluminium — Aluminium as artistic material, Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2014 nr 30, s. 131–136.
2. A. GARBACZ-KLEMPKA, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ, Z. KWAK, P. Długosz, T. Stolarczyk, Ceramic moulds for precision casting in the bronze age and computer reconstruction of the casts, Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310, 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 21–26.

Informacje dodatkowe:

Brak