Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zdobnictwo i renowacja wyrobów artystycznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-205-OA-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Garbacz-Klempka Aldona (agarbacz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł dotyczy problematyki zdobnictwa dawnych i współczesnych wyrobów odlewanych. Charakteryzuje dawne techniki złotnicze. Opisuje metody konserwacji i zabezpieczania odlewów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna materiały stosowane w technice, ich budowę, w szczególności strukturę metali i stopów historycznych i artystycznych. IPO2A_W02 Sprawozdanie
M_W002 Zna zasady obowiązujące w chemii, w obszarze złożonej analizy jakościowej i ilościowej. Potrafi dobrać aparaturę badawczą i pomiarową dla metalowych obiektów zabytkowych i wykonać badania i ocenić budowę strukturalną metali i stopów odlewniczych oraz dokonać oceny ich właściwości fizyczne. Student zna metody renowacji odlewów zabytkowych oraz metody usuwania i nakładania powłok. Potrafi wykorzystać metody obróbki powierzchniowej metali i stopów metalicznych w aspekcie ochrony przed korozją i nadania powierzchni stopu wartości estetycznych, zachowując zasady bezpieczeństwa. IPO2A_W01, IPO2A_U04, IPO2A_U03 Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student ma podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu technik wytwarzania w tym: obróbki plastycznej, obróbki powierzchni wyrobów metalowych, odlewnictwa metali. Student potrafi opracować technikę wykonania dekoracji oraz wykonać modele odlewnicze dla odlewów artystycznych. IPO2A_U05, IPO2A_W03 Projekt
M_U002 Student potrafi za pomocą technik komputerowych zaprojektować napisy, ornamenty, znaki i symbole zdobnicze. IPO2A_U06 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi przygotować dokumentację z wykonanego zadania zespołowego. IPO2A_K02 Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna materiały stosowane w technice, ich budowę, w szczególności strukturę metali i stopów historycznych i artystycznych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady obowiązujące w chemii, w obszarze złożonej analizy jakościowej i ilościowej. Potrafi dobrać aparaturę badawczą i pomiarową dla metalowych obiektów zabytkowych i wykonać badania i ocenić budowę strukturalną metali i stopów odlewniczych oraz dokonać oceny ich właściwości fizyczne. Student zna metody renowacji odlewów zabytkowych oraz metody usuwania i nakładania powłok. Potrafi wykorzystać metody obróbki powierzchniowej metali i stopów metalicznych w aspekcie ochrony przed korozją i nadania powierzchni stopu wartości estetycznych, zachowując zasady bezpieczeństwa. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student ma podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu technik wytwarzania w tym: obróbki plastycznej, obróbki powierzchni wyrobów metalowych, odlewnictwa metali. Student potrafi opracować technikę wykonania dekoracji oraz wykonać modele odlewnicze dla odlewów artystycznych. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi za pomocą technik komputerowych zaprojektować napisy, ornamenty, znaki i symbole zdobnicze. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi przygotować dokumentację z wykonanego zadania zespołowego. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Elementy rysunku artystycznego. Zdobnictwo w odlewach artystycznych. Elementy zdobnictwa w odlewach użytkowych. Techniki ozdabiania odlewów. Napisy, ornamenty, znaki, symbole. Metody nanoszenia Ogólna charakterystyka odlewów zabytkowych. Odlewy zabytkowe w Krakowie. Odlewy zabytkowe w kraju i Europie. Zabytkowe odlewy w przewodnikach i opisach regionalnych. Metody renowacji odlewów zabytkowych. Spawanie, klejenie, nitowanie. Metody usuwania i nakładania powłok dekoracyjnych na powierzchni odlewów artystycznych.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Przykładowe techniki ozdabiania odlewów. Elementy grafiki. Dobór klasyczny i komputerowy sytuacyjnych napisów, ornamentów, znaków, symboli. Próby badania powłok ochronno-dekoracyjnych na powierzchni odlewów ze stopów miedzi. Opanowanie czynności dotyczących przygotowania powierzchni. Wytypowanie odlewów do optymalnej renowacji lub do naprawy .

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 50% A +30% B + 20% C, gdzie
A = Obecność
B = Projekt/Praca pisemna
C = Sprawozdanie
Nieobecność na zajęciach po uzgodnieniu z prowadzącym może być odrobiona na podstawie pracy pisemnej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z zakresu historii odlewnictwa artystycznego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. H. de Morant, Historia sztuki zdobniczej,
2. S. Safarzyński, W. Weker, Wprowadzenie do sztuki konserwacji metalu, Warszawa 2010.
3. E.M.Nosek, Konserwacja zabytków metalowych, Kraków 2008
4. A. Garbacz-Klempka, K. Legoń, A. Dyga, Metodyka badawczo-konserwatorska zabytków pochodzenia archeologicznego ze stopów miedzi, 1-2/ 2015, Przegląd Odlewnictwa.
5. S. Rzadkosz, A. Garbacz-Klempka, Krata w Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Przebieg prac konserwatorskich i analiza badawcza, Odlewnictwo w Polsce. VII Sesja Naukowa z cyklu Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce, Toruń 2007, s. 47-60.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. A. Garbacz-Klempka, K. Legoń, A. Dyga, Metodyka badawczo-konserwatorska zabytków pochodzenia archeologicznego ze stopów miedzi, 1-2/ 2015, Przegląd Odlewnictwa.
2. A. GARBACZ-KLEMPKA, E. M. Nosek, S. RZADKOSZ, Mediaeval casts of the eastern reliquary crosses, Archives of Foundry Engineering. 2013 vol. 13 spec. iss. 1, s. 147–152.
3. S. Rzadkosz, A. Garbacz-Klempka, Krata w Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Przebieg prac konserwatorskich i analiza badawcza, Odlewnictwo w Polsce. VII Sesja Naukowa z cyklu Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce, Toruń 2007, s. 47-60.
4. M. Rudzińska, A. Garbacz-Klempka, A. Dyga, R. Liwoch, Nieniszczące badania średniowiecznej buławy — Non-destructive research on the medieval mace, Archives of Foundry Engineering. 2013 vol. 13 spec. iss. 3, s. 139–142.
5. A. GARBACZ-KLEMPKA, S. RZADKOSZ, R. KLEMPKA, W. Ossowski, Metallographic and corrosion research of copper from archaeological sites, Metalurgija, 2015 vol. 54 no. 1, s. 217–220.
6. Copper alloys in investment casting technology / S. RZADKOSZ, J. ZYCH, A. GARBACZ-KLEMPKA, M. Kranc, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ, J. KOLCZYK, Ł. JAMROZOWICZ, T. Stolarczyk // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2015 vol. 54 no. 1, s. 293–296.
7. Badania właściwości mieszanek woskowych stosowanych w technologii wytapianych modeli – nowe metody badań — Investigations of properties of wax mixtures used in the investment casting technology – new investigation methods / J. ZYCH, J. KOLCZYK, T. SNOPKIEWICZ / Archives of Foundry Engineering, 2012 vol. 12 spec. iss. 1, s. 199–204
8. Influence of the selected factors on the ceramic moulds permeability determined by the new method / J. KOLCZYK, J. ZYCH, Ł. JAMROZOWICZ / Archives of Foundry Engineering, 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 55–60.

Informacje dodatkowe:

Zajęcia mogą odbywać się w terenie, w obiektach zabytkowych i muzeach, pracowniach konserwatorskich i odlewniczych. Zajęcia mogą odbywać się co tydzień i mogą zostać połączone.