Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Powłoki dekoracyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-207-OA-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Starowicz Maria (mariast@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł ma charakter poznawczy obejmujący aktualny stan wiedzy o powłokach dekoracyjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada znajomość metod przygotowania powierzchni metalu pod powłoki: metody mechaniczne, fizyko-chemiczne i cieplne. IPO2A_W03 Kolokwium
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę na temat procesów korozyjnych, zna zjawisko korozji stopów odlewniczych, i zużycia korozyjnego elementów konstrukcyjnych oraz sposobów ochrony przed korozją i nadania powierzchni stopu wartości estetycznych. IPO2A_W03 Kolokwium
M_W003 Student ma wiedzę na temat rodzajów powłok, metod otrzymywania warstw i powłok, oraz zjawisk występujących podczas ich nakładania. IPO2A_W01, IPO2A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać stopy odlewnicze na odlewy w funkcji ich przeznaczenia i warunków ekspozycji i eksploatacji. IPO2A_U05 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w zespole. IPO2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada znajomość metod przygotowania powierzchni metalu pod powłoki: metody mechaniczne, fizyko-chemiczne i cieplne. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę na temat procesów korozyjnych, zna zjawisko korozji stopów odlewniczych, i zużycia korozyjnego elementów konstrukcyjnych oraz sposobów ochrony przed korozją i nadania powierzchni stopu wartości estetycznych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat rodzajów powłok, metod otrzymywania warstw i powłok, oraz zjawisk występujących podczas ich nakładania. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać stopy odlewnicze na odlewy w funkcji ich przeznaczenia i warunków ekspozycji i eksploatacji. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 27 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Metody przygotowania powierzchni pod powłoki
2. Klasyfikacja powłok. Metody otrzymywania warstw powierzchniowych. Obróbka cieplno-chemiczna.
3. Synteza chemiczna w fazie ciekłej.
4. Powłoki galwaniczne. Galwanotechnika. Platerowanie.
5. Powłoki konwersyjne. Oksydowanie. Złocenie.
6. Powłoki organiczne.
7. Emalie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na wykładach, średnia ocen z kolokwiów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiadomości ogólne z zakresu chemii ogólnej, chemii fizycznej, korozji metali i metaloznawstwa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Blicharski M. – Wstęp do inżynierii materiałowej. Warszawa 1998r.
2.Prowans S.- Metaloznastwo.Warszawa 1988 r.
3.Dobrzański L.- Podstawy metodologii projektowania materiałowego. Gliwice 2009r.
4.Blicharski M. – Inżynieria Powierzchni. Warszawa 2009r.
5.A.W. Florow-Artystyczna obróbka metali. Warszawa 1989r.
6.M. Knobloch-Złotnictwo. Warszawa 1979r.
7.Grabowski-Dawne złotnictwo – technika, terminologia.
8.Zastawiak F. – Złotnictwo probiernictwo. Warszawa 1998r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Maria Starowicz, Elektrochemiczne osadzanie związków krzemu na powierzchni metali w rozpuszczalnikach organicznych, Praca doktorska, AGH 2013
2. J. Banaś, E. Guzik, D. Kopyciński, Z. Żurek, M. Starowicz, U. Lelek-Borkowska, Wpływ kształtowania powłoki w procesie cynkowania na jej odporność korozyjną, Ochrona przed Korozją 11s/A (2006) 117–122
3. J. Banaś, E. Guzik, D. Kopyciński, U. Lelek-Borkowska, M. Starowicz: The effect of forming of zinc coating on their corrosion resistance, Inżynieria Materiałowa 28 (2007) 750–756

Informacje dodatkowe:

Brak