Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Odlewy dla medycyny
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-210-OA-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Garbacz-Klempka Aldona (agarbacz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Techniki wytwarzania odlewów dla medycyny. Metale i stopy do zastosowań biomedycznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zagadnienia krystalizacji, wymiany ciepła i kształtowania struktury odlewanych stopów metali nieżelaznych. Student ma wiedzę z zakresu stopów odlewniczych, technologii ich wytwarzania i uszlachetniania oraz wiedzę o możliwościach zastosowania poszczególnych stopów. IPO2A_W02, IPO2A_W04 Referat
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu technik wytwarzania odlewów dla medycyny. Student ma wiedzę z zakresu materiałów i tworzyw stosowanych w odlewnictwie stopów dla medycyny: materiałów na formy odlewnicze, materiały metaliczne stosowane w medycynie i stomatologii. IPO2A_W02, IPO2A_W03 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać aparaturę badawczą i pomiarową i wykonać badania i ocenić budowę strukturalną metali i stopów odlewniczych dla medycyny oraz dokonać oceny ich składu chemicznego i właściwości fizycznych. IPO2A_U03 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student dobrać właściwe technologie, surowce i materiały do procesów odlewniczych stosowanych we współczesnej technice i technologii wytwarzania odlewów dla medycyny. IPO2A_U05, IPO2A_K02, IPO2A_U07 Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zagadnienia krystalizacji, wymiany ciepła i kształtowania struktury odlewanych stopów metali nieżelaznych. Student ma wiedzę z zakresu stopów odlewniczych, technologii ich wytwarzania i uszlachetniania oraz wiedzę o możliwościach zastosowania poszczególnych stopów. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu technik wytwarzania odlewów dla medycyny. Student ma wiedzę z zakresu materiałów i tworzyw stosowanych w odlewnictwie stopów dla medycyny: materiałów na formy odlewnicze, materiały metaliczne stosowane w medycynie i stomatologii. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać aparaturę badawczą i pomiarową i wykonać badania i ocenić budowę strukturalną metali i stopów odlewniczych dla medycyny oraz dokonać oceny ich składu chemicznego i właściwości fizycznych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student dobrać właściwe technologie, surowce i materiały do procesów odlewniczych stosowanych we współczesnej technice i technologii wytwarzania odlewów dla medycyny. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Odlewy dla medycyny

Krystalizacja, kształtowanie struktury i badanie właściwości stopów na protezy stawów biodrowych i kolanowych. Technologia przygotowania ciekłego metalu i otrzymywania protez.
Kontrola produkcji stosowana w praktyce dentystycznej i ortopedii. Materiały stosowane na implanty w dentystyce. Technologia topienia i odlewania stopów. Materiały – stopy do scalania kości. Elementy kręgosłupa. Materiały stosowane w produkcji narzędzi i urządzeń dla medycyny. Wpływ metali i par metali na organizm ludzki.
Protezy i artystyczne nakładki na protezy.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Badania struktury protez stawu biodrowego z wykorzystaniem mikroskopii optycznej.
Stopy na implanty stomatologiczne. Badania składu i struktury.
Modyfikacja właściwości stopów dla medycyny.
Technologia topienia i odlewania stopów dla medycyny.
Technologia rapid prototyping i technologia wytapianych modeli w medycynie.
Zajęcia w terenie, wizyty w pracowniach i instytucie naukowym

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 50% A +30% B + 20% C, gdzie
A = Obecność
B = Projekt/Praca pisemna
C = Sprawozdanie

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowe wiadomości z inżynierii materiałowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Blicharski M. – Wstęp do inżynierii materiałowej. Warszawa 1998r.
2. Prowans S. – Metaloznastwo. Warszawa 1988 r.
3. Dobrzański L.- Podstawy metodologii projektowania materiałowego. Gliwice 2009r.
4. Blicharski M. – Inżynieria Powierzchni. Warszawa 2009r.
5. Przybyłowicz K. – Metaloznastwo. Warszawa 2007 r.
6. Kosowski A. – Metaloznastwo i obróbka cieplna stopów odlewniczych. Kraków 2003r.
7. Górny Z., Sobczak J., Nowoczesne tworzywa odlewnicze na bazie metali nieżelaznych. Wyd. ZA-PIS, Kraków 2006.
8. Stopy specjalnego zastosowania – Stanisław Rzadkosz, Zbigniew Bonderek, Aldona Garbacz-Klempka, Poradnik odlewnika : odlewnictwo współczesne. T. 1, Materiały, pod red. Jerzego J. Sobczaka. — Kraków : Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, 2013. —S. 581–620.
9. Materiały inżynierskie w zastosowaniach biomedycznych –Leda H., 2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Stopy specjalnego zastosowania — [Alloys for special applications] / Stanisław RZADKOSZ, Zbigniew BONDEREK, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, W: Poradnik odlewnika : odlewnictwo współczesne. T. 1, Materiały / pod red. Jerzego J. Sobczaka. — Kraków : Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, 2013. — ISBN: 878-83-904306-9-0. — S. 581–620.
2. Projekt, badanie modelu i możliwe techniki wykonania aluminiowego pokrycia protezy kończyny dolnej oraz jego mocowania — [Design, model testing and possible technologies to produce aluminium coated artificial leg and its fastening] / Dominik Mukrecki, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Barbara Chachurska, Agnieszka Tracz, Krzysztof Bursa // W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : XIX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : [2–4 czerwca 2016, Goniądz k/Białegostoku] : monografia / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2016, s. 93–103.

Informacje dodatkowe:

Na prośbę studentów zajęcia mogą odbywać się w terenie, w pracowniach protetycznych, odlewniach i in.
Zajęcia mogą odbywać się co tydzień i mogą zostać połączone.