Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kształtowanie plastyczne wyrobów artystycznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-213-OA-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Garbacz-Klempka Aldona (agarbacz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzy z zakresu technologii wytwarzania przemysłowych i użytkowych odlewów z metali i stopów odlewniczych. Student zna tradycyjne i nowoczesne metody wytwarzania modeli dla odlewów artystycznych. IPO2A_W06 Sprawozdanie
M_W002 Student ma wiedzę o materiałach stosowanych w technice, ich budowie, w szczególności o budowie i strukturze metali i stopów przemysłowych i możliwościach jej kształtowania. Student zna tradycyjne i nowoczesne materiały do wytwarzania modeli dla odlewów artystycznych. IPO2A_W02 Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować i wykonać formę dla odlewu artystycznego. IPO2A_U05, IPO2A_U08, IPO2A_U07 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym zadaniem. IPO2A_K03, IPO2A_K04, IPO2A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzy z zakresu technologii wytwarzania przemysłowych i użytkowych odlewów z metali i stopów odlewniczych. Student zna tradycyjne i nowoczesne metody wytwarzania modeli dla odlewów artystycznych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę o materiałach stosowanych w technice, ich budowie, w szczególności o budowie i strukturze metali i stopów przemysłowych i możliwościach jej kształtowania. Student zna tradycyjne i nowoczesne materiały do wytwarzania modeli dla odlewów artystycznych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować i wykonać formę dla odlewu artystycznego. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym zadaniem. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Metody kształtowania plastycznego wyrobów artystycznych i przemysłowych – odlewnictwo i kowalstwo artystyczne.
Analiza metod wytwarzania modeli dla odlewów artystycznych, analiza materiałów na modele. Prezentacja i analiza metod wytwarzania modeli dla odlewów artystycznych z uwzględnieniem metod tradycyjnych i nowoczesnych. Technologia wytwarzania form dla odlewów artystycznych metodami tradycyjnymi odlewania w mułku i w formach piaskowych (formowanie z luźnymi częściami formy tzw. sztuczkami), jak i metodami wytwarzania form ceramicznych i form gipsowych z uwzględnieniem odlewania metalami tradycyjnymi jak i nowoczesnymi. Podstawy doboru stopów na odlewy artystyczne z metali nieżelaznych. Zasady wykonania form dla odlewnictwa artystycznego, metoda wytwarzania form ceramicznych i form gipsowych dla metody wytapianych wosków.
Kowalstwo artystyczne – podstawowe operacje kowalskie i motywy zdobnicze. Wyroby kowalstwa tradycyjnego.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Kształtowanie plastyczne wyrobów artystycznych

Samodzielne wykonanie modelu i odlewu. Dobór stopu do wykonania odlewu zaprojektowanego detalu. Przygotowanie projektu dla wykonania artystycznych form odlewniczych metodami tradycyjnymi w formach piaskowych. Wykonanie autorskich form wybraną metodą odlewania wg metody wytapianych modeli, wykonywanie form ceramicznych lub form gipsowych.
Wizyty i obserwacja działań praktycznych przemysłowych w odlewniach artystycznych i kuźni, oraz w przemyśle w zakładach przeróbki plastycznej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 50% A +30% B + 20% C, gdzie
A = Obecność na wykładach i ćwiczeniach
B = Projekt/Praca pisemna
C = Sprawozdanie
Obowiązkowe jest wykonanie projektu, ew. pracy pisemnej lub prezentacji multimedialnej.
W porozumieniu z prowadzącym podwyższenie oceny oraz nieobecność na zajęciach może być odrobiona poprzez przygotowanie pracy pisemnej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiadomości podstawowe z zakresu odlewnictwa metali nieżelaznych, metaloznawstwa i obróbki cieplnej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Adamski Cz., Piwowarczyk T. – Metalurgia i odlewnictwo metali nieżelaznych część I, AGH 1988
2.Adamski Cz., Rzadkosz St. – Metalurgia i odlewnictwo metali nieżelaznych część II, AGH 1992
3. Rzadkosz S., Odlewnictwo miedzi i jej stopów. Kraków Akapit 2013.
4.Górny Z., – Odlewnicze stopy metali nieżelaznych WNT. 1992
5.Adamski Cz., Górski A., Kobyliński St. – Systematyka wad odlewów z metali nieżelaznych PWN1956
6.Kosowski A. – Metaloznawstwo stopów odlewniczych. AGH 1996
8.Romankiewicz F. – Modyfikacja miedzi i jej stopów . KNM.PAN. Poznań 1999.
9.Górny Z., Sobczak J., Nowoczesne tworzywa odlewnicze na bazie metali nieżelaznych. Wyd. ZA-PIS, Kraków 2006.
10. Piaskowski J. – Technologia dawnych odlewów artystycznych. Kraków 1981.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Technologia wytapianych modeli w zastosowaniu dla stopów miedzi — Investment casting technology applied to copper alloys, S. RZADKOSZ, M. Kranc, A. GARBACZ-KLEMPKA, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ, Archives of Foundry Engineering. 2013 vol. 13 spec. iss. 3, s. 143–148.
2. The cargo of the copper ship in the light of metallurgical research — Ładunek miedziowca w świetle badań metaloznawczych, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Stanisław RZADKOSZ, Ireneusz SULIGA, W: The copper ship : a Medieval shipwreck and its cargo = Miedziowiec : wrak średniowiecznego statku i jego ładunek / ed. Waldemar Ossowski. — Gdańsk : National Maritime Museum, 2014. S. 301–335.
3. The metallographic characterization of metal artifacts based on late Medieval examples, A. GARBACZ-KLEMPKA, Z. KWAK, M. PEREK-NOWAK, M. Starski, Archives of Foundry Engineering. 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 29–34.
4. W. Głowa, A. GARBACZ-KLEMPKA, Z badań nad wytwórczością średniowiecznych ozdób — On the study of the production of ornaments in the Middle Ages, Krzysztofory : Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa ; 2010 [z.] 28 cz. 2, s. 97–110
5. Badania właściwości mieszanek woskowych stosowanych w technologii wytapianych modeli – nowe metody badań — Investigations of properties of wax mixtures used in the investment casting technology – new investigation methods / J. ZYCH, J. KOLCZYK, T. SNOPKIEWICZ / Archives of Foundry Engineering, 2012 vol. 12 spec. iss. 1, s. 199–204
6. Badania właściwości reologicznych wybranych powłok ochronnych stosowanych na formy i rdzenie piaskowe — Rheological properties of selected coatings for molds and sand cores / Ł. JAMROZOWICZ, J. KOLCZYK, N. Matonis, D. Woźniak / Archives of Foundry Engineering, 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 47–52.
7. Effect of grain size of the reclaimed matrix ceramic moulds used in the lost wax technology on the strength at high temerature — Wpływ wielkości ziarna osnowy form ceramicznych stosowanych w technologii wytapianych modeli na ich wytrzymałość w stanie na wilgotno / Jadwiga KAMIŃSKA, Joanna KOLCZYK, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON / Metallurgy and Foundry Engineering MaFE, 2010 vol. 36 no. 1, s. 31–35.
8. Influence of the selected factors on the ceramic moulds permeability determined by the new method / J. KOLCZYK, J. ZYCH, Ł. JAMROZOWICZ / Archives of Foundry Engineering, 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 55–60.
9. Ceramic Moulds for Precision Casting in the Bronze Age and Computer Reconstruction of the Casts, A. Garbacz-Klempka, J. Kozana, M. Piekoś, Z. Kwak, P. Długosz, T. Stolarczyk, Archives of Foundry Engineering, Volume 15, Special Issue 1/2015, 21 – 26.

Informacje dodatkowe:

Na prośbę studentów zajęcia mogą być łączone i odbywać się w terenie. Wizyty w odlewniach artystycznych i kuźni.