Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe wspomaganie technologii odlewów artystycznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-302-OA-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Garbacz-Klempka Aldona (agarbacz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu metod pozyskiwania i przetwarzania danych technologicznych za pomocą komputerów i systemów informatycznych. IPO2A_W06 Sprawozdanie
M_W002 Ma wiedzę z zakresu projektowania technologii wytwarzania odlewów artystycznych i użytkowych. IPO2A_W06 Sprawozdanie
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu najnowszych trendów technologii odlewniczych. IPO2A_W03 Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie obsługiwać podstawowe programy komputerowe (Solidworks, CAD, eDrawings, Procast) wykorzystywane przy wspomaganiu technologii odlewania precyzyjnego i przy zarządzaniu produkcją. IPO2A_U06 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym zadaniem. Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie oraz potrafi określać i nadać priorytety działań zawodowych w celu rozwiązania zadania inżynierskiego. IPO2A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student potrafi przygotować dokumentację techniczną z powierzonego zadania. IPO2A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu metod pozyskiwania i przetwarzania danych technologicznych za pomocą komputerów i systemów informatycznych. - - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu projektowania technologii wytwarzania odlewów artystycznych i użytkowych. - - + - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu najnowszych trendów technologii odlewniczych. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie obsługiwać podstawowe programy komputerowe (Solidworks, CAD, eDrawings, Procast) wykorzystywane przy wspomaganiu technologii odlewania precyzyjnego i przy zarządzaniu produkcją. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym zadaniem. Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie oraz potrafi określać i nadać priorytety działań zawodowych w celu rozwiązania zadania inżynierskiego. - - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi przygotować dokumentację techniczną z powierzonego zadania. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 27 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Podstawowe pojęcia i standardy graficzne. Cechy grafiki rastrowej. Cechy grafiki wektorowej. Cechy grafiki prezentacyjnej. Programy grafiki rastrowej. Przetwarzanie obrazu i wizualizacja danych. Programy do grafiki wektorowej. Liternictwo komputerowe. Animacja. Programy do grafiki prezentacyjnej. Rysunek techniczny i komputerowo wspomagane projektowanie. CAD i rysunek techniczny. Komputerowo wspomagane projektowanie. Diagramy i schematy. Sharewarowe i darmowe programy graficzne. Tendencje rozwojowe grafiki komputerowej. Wspomaganie komputerowe wzornictwa. Zastosowanie oprogramowania profesjonalnego do wzornictwa odlewniczego. Oprogramowanie specjalistyczne do wspomagania przygotowania technologii odlewniczej. Możliwości i zastosowanie programu Solidworks.
Podstawy tworzenia części w SolidWorksie. Operacje obrotowe i wstawiane po okręgu. Opcje systemu, ustawienia, zastosowanie opcji. Elementy cienkościenne. Konfiguracja (warianty) części. Złożenia tworzone metodą “od dołu do góry”. Edycja części. Zaawansowane modelowanie na bazie poleceń “sweep” i “10ft”. Tworzenie elementów blaszanych. Konfiguracja (warianty) w złożeniu. Zaawansowane złożenia tworzone metodą “od góry do dołu”. Przygotowanie formy odlewniczej – odjęcie elementów wspólnych dla brył (cavity). Tworzenie dokumentacji technicznej. Tworzenie grafiki prezentacyjnej – eDrawings. Wymiana danych z innym oprogramowaniem. Wykonanie projektu. Symulacja komputerowa krzepnięcia z wykorzystaniem oprogramowania Procast.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 50% A +30% B + 20% C, gdzie
A = Projekt
B = Obecność
C = Sprawozdanie

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa znajomość technologii procesów odlewniczych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.R. Tadeusiewicz: Wstęp do informatyki
2.Podręczniki do: Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, Internet.
3.B. Mochnacki, J.S.Suchy, Modelowanie i symulacja krzepnięcia odlewów, Warszawa PWN 1993, stron 219;
4.B. Mochnacki, J.S. Suchy, Numerical methods in computations of foundry processes, Wyd. PFTA, Kraków 1995 (j.ang.);\
5.Z. Ignaszak, Virtual prototyping w odlewnictwie, Wyd. Politechniki Poznańskiej, 2002.
6. Ceramic moulds for precision casting in the bronze age and computer reconstruction of the casts, A. GARBACZ-KLEMPKA, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ, Z. KWAK, P. Długosz, T. Stolarczyk, Archives of Foundry Engineering, 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 21–26.
7. Computer modeling for the visualization and geometric reconstruction of artefacts from the casting workshop in Grzybiany — Modelowanie komputerowe do wizualizacji oraz rekonstrukcja geometryczna zabytków z pracowni odlewniczej Grzybiany, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Stanisław RZADKOSZ, Tomasz Stolarczyk, Janusz KOZANA, Marcin PIĘKOŚ, Zofia KWAK, Mieszko TENEROWICZ, Metallurgy and Foundry Engineering MaFE, 2015 vol. 41 no. 1, s. 45–56. http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2015.41.1/mafe.2015.41.1.45.pdf
8. Computer modelling in visualisation and reconstruction of archeological relicts — Wykorzystanie metod modelowania komputerowego dla wizualizacji rekonstrukcji zabytków archeologicznych, A. GARBACZ-KLEMPKA, M. SZUCKI, Archives of Metallurgy and Materials, 2009 vol. 54 iss. 2, s. 339–345.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Ceramic moulds for precision casting in the bronze age and computer reconstruction of the casts, A. GARBACZ-KLEMPKA, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ, Z. KWAK, P. Długosz, T. Stolarczyk, Archives of Foundry Engineering, 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 21–26.
2. Computer modeling for the visualization and geometric reconstruction of artefacts from the casting workshop in Grzybiany — Modelowanie komputerowe do wizualizacji oraz rekonstrukcja geometryczna zabytków z pracowni odlewniczej Grzybiany, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Stanisław RZADKOSZ, Tomasz Stolarczyk, Janusz KOZANA, Marcin PIĘKOŚ, Zofia KWAK, Mieszko TENEROWICZ, Metallurgy and Foundry Engineering MaFE, 2015 vol. 41 no. 1, s. 45–56. http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2015.41.1/mafe.2015.41.1.45.pdf
3. Computer modelling in visualisation and reconstruction of archeological relicts — Wykorzystanie metod modelowania komputerowego dla wizualizacji rekonstrukcji zabytków archeologicznych, A. GARBACZ-KLEMPKA, M. SZUCKI, Archives of Metallurgy and Materials, 2009 vol. 54 iss. 2, s. 339–345.

Informacje dodatkowe:

Brak