Ogólna charakterystyka kierunku studiów i programu studiów:
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Forma studiów:
Stacjonarne
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
trzy
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie:
90
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:
Magister inżynier
Dziedzina/-y nauki, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • inżynieria materiałowa

 • Dyscypliny Liczba punktów ECTS Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie
  inżynieria materiałowa 90 100
  Termin rozpoczęcia cyklu:
  2019/2020, semestr letni
  Wskazanie związku kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

  Kierunek jest wyrazem realizacji misji AGH służenia gospodarce. Wydział Odlewnictwa będący jedynym kierunkiem w kraju i w Europie, od początku swego istnienia w AGH (1951) kształci na kierunku Metalurgia kadry inżynierów, magistrów inżynierów i doktorów w obszarze odlewnictwa. Odlewnictwo ma tradycyjnie mocną pozycję w Polsce, zarówno w nauce jak i praktyce technologicznej oraz odgrywa ważną rolę w gospodarce.
  Specjalnościami na studiach stopnia drugiego są:
  1. Odlewnictwo
  2. Odlewnictwo Artystyczne i Precyzyjne .

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności zakładanych efektów uczenia się z tymi potrzebami :

  Program kształcenia na kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych (IPO) na specjalności Odlewnictwo uwzględnia zapotrzebowanie przemysłu krajowego na inżynierów z branży odlewnictwa w kontekście
  aktualnie dokonujących się zmian. Istniejąca na Wydziale Społeczna Rada Programowa złożona z przedstawicieli wiodących krajowych odlewni, pełni rolę doradczą w zakresie modyfikacji programów studiów, jak również wspiera Wydział m.in. poprzez organizowanie praktyk i wyjazdów studyjnych studentów. Takie działania pozwalają, już w trakcie studiów, zapoznać przyszłych absolwentów Wydziału z nowoczesnymi rozwiązaniami i technologiami istniejącymi w przemyśle. Stała współpraca z przemysłem przynosi korzystne efekty podnoszenia kwalifikacji studentów w zakresie planowania produkcji, technologii i wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz nabywania umiejętności pracy zespołowej.

  Ścieżki kształcenia – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile występują) :
  Ścieżki dyplomowania – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego albo drugiego stopnia, o ile występują) :
 • Odlewnictwo (PL)
  Nie występuje (EN)
 • Nazwy specjalności w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów drugiego stopnia, o ile występują) :
  Odlewnictwo (PL)
  Foundry engineering (EN)

  Ogólne informacje o programie studiów

  Ogólne informacje związane z programem studiów (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów) :

  Celem kształcenia na specjalności Odlewnictwo, prowadzonym na Wydziale Odlewnictwa, jest przygotowanie inżynierów o umiejętnościach posługiwania się wiedzą z dyscyplin podstawowych, metalurgii, stopów o specjalnych właściwościach, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach i tworzywach odlewniczych, technologii formy i wad odlewniczych, techniki cieplnej, sieci komputerowych i systemów wspomagania komputerowego w technice, utylizacji odpadów technologicznych i ekologii w działalności inżynierskiej indywidualnej i zespołowej w warunkach produkcji przemysłowej w dużych i małych zakładach metalurgiczno-odlewniczych, zakładach przetwórstwa metali, w laboratoriach zaplecza badawczego zakładów, jednostkach projektowych i doradczych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna.
  Absolwent specjalności Odlewnictwo zna wybrany język obcy na poziomie
  ogólnym i specjalistycznym oraz język angielski specjalistyczny, umożliwiający kontaktowanie się w tym języku z innymi uczestnikami środowiska zawodowego. Potrafi pracować stosując zasady ekonomii, ergonomii, bezpieczeństwa własnego i innych oraz zasady etyki zawodowej.
  Biorąc pod uwagę powiązania odlewnictwa z innymi gałęziami gospodarki, główny nacisk kształcenia kładziony jest na technologie odlewnicze.
  Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że absolwenci Wydziału Odlewnictwa AGH są dobrze przygotowani do wymagań współczesnego odlewnictwa i świetnie sobie radzą z projektowaniem i wprowadzaniem nowoczesnych technologii oraz kierowaniem produkcją odlewniczą.
  Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach trzeciego stopnia.
  Na rynku krajowym, na którym działa około 400 odlewni oraz na rynku UE, gdzie funkcjonuje
  około 5.000 odlewni, istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na inżynierów o profilu odlewniczym. Z
  dotychczasowej analizy karier zawodowych wynika, iż większość (~ 80%) absolwentów Wydziału Odlewnictwa z kierunku znajduje pracę w zawodzie już w pierwszym roku po zakończeniu studiów.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów :

  Władze Wydziału Odlewnictwa, co roku, na podstawie informacji dostarczonych przez Centrum Karier AGH, analizują wyniki uzyskane przez Wydział, jak również skupiają się na przyczynach odstępstw od oczekiwań. Wyniki uzyskane przez Centrum Karier są omawiane dodatkowo na corocznym spotkaniu ze Społeczną Radą Programową, działającą przy Wydziale. Wspólnie z przedstawicielami przemysłu oraz studentów są
  podejmowane działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń wynikających z analizy raportu Centrum Karier. Wydział bardzo ceni sobie pomoc przemysłu w tym zakresie.
  Z raportu CK AGH wynika, że odsetek zatrudnionych absolwentów po pierwszym roku wynosi około 80%. W skali całej AGH odsetek absolwentów, którzy zostali zatrudnieni po pierwszym roku wynosi 84,8%. Władze wydziału zastanawiają się jak można zmodyfikować profil absolwenta, aby wzrósł odsetek absolwentów mających zatrudnienie w pierwszym roku po zakończeniu studiów. W tym względzie sugestie przemysłu są bardzo cenne. W 2018 rozesłano do firm ankiety, w których m.in. pytano o oczekiwania względem umiejętności naszych absolwentów. Władze wydziału analizowały również raport pod kątem deklaracji absolwentów, czy istotnym czynnikiem w zdobyciu zatrudnienia była „Wiedza uzyskana podczas studiów”. W tym zakresie zaobserwowano zmianę w stosunku do deklaracji rejestrowanych we wcześniejszych latach, gdzie dużo więcej osób deklarowało, że istotnym czynnikiem była „Wiedza uzyskana podczas studiów”. W roku 2018 czynnik ten znalazł się na 6 miejscu poniżej umiejętności związanych z obsługą
  komputera jak również języków programowania oraz oprogramowania CAD i umiejętności interpersonalnych. Wynika z tego, że w dalszych latach należy zwiększyć nacisk na zdobywanie tych umiejętności, aby tym bardziej pomóc absolwentom zdobywać zatrudnienie. Z analizy raportu wynika również, że jest grupa absolwentów deklarująca, że w zdobyciu zatrudnienia pomogła jej działalność w organizacjach studenckich i praca w kołach naukowych. Efekt ten jest widoczny w całym AGH. Wpisuje się to w kompetencje, które zostały uzyskane poza programem kształcenia. Na wydziale działają trzy
  koła naukowe , które rekrutują studentów I i II stopnia. Dają one możliwość rozwoju naukowego
  jak i kompetencji miękkich. Koła naukowe dzięki staraniom o granty rektorskie mogą również
  rozwijać kompetencje z zakresu: zdobywania informacji (korzystania z dostępnych baz danych), metodyki prowadzenia badań naukowych, analizy otrzymanych wyników i wyciągania wniosków a także umiejętności ich prezentacji (przygotowanie referatów i ich prezentacja na konferencjach studenckich m.in. „Z okazji Dnia Hutnika” na AGH).

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wymagań i zaleceń komisji akredytacyjnych, w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej i środowiskowych komisji akredytacyjnych :

  Kierunek Inżynieria Procesów Odlewniczych na Wydziale Odlewnictwa był akredytowany w listopadzie 2016r. Przedstawiona opinia zawierała bardzo pozytywną ocenę realizowanego programu kształcenia. Po zapoznaniu się z opinią Polskiej Komisji Akredytacyjnej, władze Wydziału podjęły stosowne działania mające na celu dalsze udoskonalenie procesu kształcenia studentów na Wydziale.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów przykładów dobrych praktyk :

  Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia wspólnie z Wydziałowym Zespołem ds. Audytu Dydaktycznego organizuje comiesięczne spotkania, w których uczestniczą również przedstawiciele Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego. Celem spotkań jest omówienie aktualnych problemów związanych z procesem kształcenia na Wydziale. Należy podkreślić wyjątkowo aktywną działalność Samorządu Studenckiego w ramach współpracy z zespołami. Studenci zgłaszali swoje uwagi dotyczące programu studiów, które były przedmiotem dyskusji. Przykładem takiej współpracy są zmiany dokonane w zakresie egzaminu dyplomowego inżynierskiego oraz zmiany wprowadzone w programie kształcenia kierunku. Istotne zmiany
  dotyczyły wymiaru, formy zajęć, prowadzących odpowiedzialnych za przedmiot oraz treści kształcenia.

  Informacja na temat współdziałania w zakresie przygotowania programu studiów z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, społecznymi :

  W 2017 roku na Wydziale Odlewnictwa powstała Społeczna Rada Programowa zrzeszająca przedstawicieli wiodących krajowych odlewni. Podczas corocznych spotkań z członkami rady omawiane są aktualne problemy z jakimi borykają się zarówno odlewnie jak i Wydział. Głównym celem spotkań ze Społeczną Radą Programową jest podniesienie rangi i wizerunku Wydziału poprzez zwiększenie kwalifikacji studentów, którzy mają możliwość odbycia praktyk w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. Pozyskanie nowych miejsc praktyk zawodowych dla studentów pozwala im na zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami przemysłowymi.
  Jednocześnie jedna z odlewni była sponsorem nagród finansowych w ramach konkursu im. Prof. J.
  Buzka na najlepszą pracę magisterską (pierwsza edycja w 2018r). Celem konkursu jest wyłonienie
  3 najlepszych prac magisterskich. Konkurs umożliwia również wyróżnionym studentom podjęcie
  pracy w renomowanych odlewniach.
  Rada podjęła również decyzję o dofinansowaniu wyposażenia dydaktycznego dla Wydziału przy
  wsparciu środków pochodzących z krajowego przemysłu. Rozbudowa bazy dydaktycznej
  wydziału poprzez doposażenie laboratoriów (nowe komputery do pracowni komputerowych,
  mikroskopy, licencje na specjalistyczne oprogramowanie komputerowe) stanowi duże wsparcie
  dla wydziału.
  Prezesi firm zrzeszonych w Społecznej Radzie Programowej przy Wydziale Odlewnictwa
  wskazywali również na konieczność uruchomienia nowego kierunku związanego z motoryzacją.
  Z dużym uznaniem Władz Wydziału spotkała się inicjatywa przedstawicieli niektórych odlewni
  na dodatkowe spotkania studentów z Firmami (najlepsze odlewnie mogą w ten sposób
  przybliżyć profil absolwenta na jakiego czekają). W roku 2018 w ramach corocznego rajdu
  studenckiego jeden dzień został przeznaczony na zwiedzanie odlewni, w roku 2018 był to
  LIMATERM odlewnia ciśnieniowa dobrze znana na rynku europejskim.

  Warunki rekrutacji na studia:
  Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

  Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia powinna posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje opisane kierunkowych efektach kształcenia na stopniu pierwszego. Dotyczy to zakresu opisanego w modułach kształcenia, w szczególności z obszaru matematyki, fizyki, chemii oraz znać podstawy metalurgii, odlewnictwa, metaloznawstwa (podstawowe).

  Warunki rekrutacji, z uwzględnieniem laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich :

  Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 159/2018 Senatu AGH z dnia 19.12.2018 r. –
  w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok
  studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020.

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów :
  Minimalna liczba studentów: 12
  Maksymalna liczba studentów: 30

  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach
  zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 90 ECTS
  zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów 0 ECTS
  zajęć o charakterze praktycznym, kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć laboratoryjnych, projektowych, praktycznych i warsztatowych 55 ECTS
  zajęć podlegających wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia) 49 ECTS
  zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 5 ECTS
  zajęć z języka obcego 2 ECTS
  praktyk zawodowych 0 ECTS
  zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie, z uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności (dotyczy tylko studiów o profilu ogólnoakademickim) 83 ECTS
  zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie (dotyczy tylko studiów o profilu praktycznym) 0 ECTS

  Praktyki zawodowe

  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych:

  Praktyki zawodowe są realizowane na I stopniu studiów.

  Szczegółowe zasady realizacji programu studiów ustalone przez Dziekana Wydziału (tzw. zasady studiowania)

  Zasady wpisu na kolejny semestr:

  Wpis na kolejny semestr mogą uzyskać studenci którzy uzyskali wymaganą programem liczbę punktów ECTS lub nie przekroczyli dopuszczalnego deficytu punktowego (15 ECTS).

  Zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS :

  Wpis na kolejny semestr mogą uzyskać studenci którzy uzyskali wymaganą programem liczbę punktów ECTS lub nie przekroczyli dopuszczalnego deficytu punktowego (15 ECTS). W karcie wpisowej wpisywane są przedmioty przewidziane programem studiów na dany semestr oraz przedmioty zaległe, które student zamierza uzupełnić.

  Dopuszczalny deficyt punktów ECTS:
  15
  Organizacja zajęć w ramach tzw. bloków zajęć:

  Regulamin studiów przewiduje dla zajęć odbywających się co drugi tydzień zblokowania ich w krótszym okresie czasu. Zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących podlegają również zasadom blokowania.

  Semestry kontrolne:
  2
  Warunki odbywania indywidualnego programu studiów:

  Dla studentów spełniających stosowne wymagania regulaminowe studiów wydział umożliwia studiowanie wg. indywidualnego planu i programu studiów lub indywidualnego toku studiów. Decyzja o zakwalifikowaniu na te rodzaje studiów podejmuje dziekan wydziału na podstawie indywidualnego wniosku studenta.

  Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczególności system kontroli praktyk i ich zaliczania :

  Praktyki zawodowe są realizowane na I stopniu studiów.

  Zasady obieralności modułów zajęć:

  Student wybiera moduły z pośród proponowanych przez Wydział lub z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych.

  Zasady obieralności ścieżek kształcenia, ścieżek dyplomowania lub specjalności albo kwalifikacji na nie :

  Wydział oferuje dwie ścieżki dyplomowania: Odlewnictwo oraz Odlewnictwo Artystyczne i Precyzyjne. Student wybiera ścieżkę dyplomowania zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. W razie wyczerpania limitu miejsc proponowanych na danej ścieżce dyplomowania decyduje ranking (średnia ocen ze studiów I stopnia).

  Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania :

  Warunkiem uzyskania dyplomu magistra jest:
  ● ukończenie 3 semestralnego cyklu kształcenia;
  ● zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem studiów;
  ● napisanie pracy dyplomowej magisterskiej i pozytywna ocena tej pracy lub projektu;
  ● pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.
  Zasady wykonania pracy dyplomowej (magisterskiej):
  1. Praca dyplomowa magisterska jest potwierdzeniem nabycia przez studenta odpowiedniej wiedzy i umiejętności zawodowych charakteryzujących sylwetkę absolwenta, ze szczególnym uwzględnieniem profilu dyplomowania.
  2. Praca magisterska stanowi udokumentowaną realizację zadania naukowego lub praktycznego. Praca magisterska jest pisemnym opracowaniem tematu, którego celem jest uzyskanie określonych elementów poznawczych lub praktycznych.
  3.Prace dyplomowe mogą być realizowane indywidualnie lub zespołowo. Przy zespołowej realizacji tematu wymagane jest określenie zadań dla poszczególnych osób. Maksymalna liczebność zespołu wynosi 3 osoby.
  4.Tematy prac dyplomowych wraz ze wskazaniem opiekunów zgłaszają Katedry. Tematy i opiekunów zatwierdza Dziekan po zaciągnięciu opinii Rady Wydziału. Wykaz tematów i ich opiekunów dydaktycznych na dany rok akademicki jest podany do wiadomości studentów na tablicy ogłoszeń dziekanatu i na stronie www Wydziału. Studenci wybierają temat nie później niż jeden rok przed planowanym terminem ukończenia studiów
  5.Wybrany temat powinien być skonsultowany z opiekunem dydaktycznym. Konsultacja ma za zadanie określenie zakresu i trybu realizacji tematu, a jej data określa formalnie termin rozpoczęcia realizacji tematu.
  6. Praca dyplomowa lub projekt są realizowane w semestrze III. Realizacja tematu wymaga systematycznych konsultacji z opiekunem dydaktycznym. Konsultacje są odnotowywane w karcie realizacyjnej tematu prowadzonej przez jego opiekuna.
  7. Realizowane prace są prezentowane na seminarium dyplomowym.
  8. Katedry/pracownie właściwe dla wybranych tematów zobowiązane są do zapewnienia warunków technicznych i organizacyjnych ich realizacji.
  9. Wykonana praca/ projekt podlegają akceptacji i ocenie przez opiekuna.
  10. Po uzgodnieniu z Dziekanem praca może być napisana w jednym z języków kongresowych.
  11. Wykonana praca podpisane przez opiekuna powinny być złożone w dziekanacie w wersji drukowanej (3 egz.) i elektronicznej (jeden egz.) wraz z wszystkimi załącznikami najpóźniej do końca stycznia (semestr III). Warunkiem rejestracji pracy jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem przedmiotów oraz pozytywna ocena pracy przez opiekuna.

  Załącznikami są:
  - indeks,
  - wyciąg z indeksu z uzyskanymi ocenami,
  - oświadczenie o osobistym i samodzielnym wykonaniu pracy,
  - 4 zdjęcia .
  Wzory strony tytułowej pracy, wyciągu z indeksu i oświadczenia są dostępne na wydziałowej stronie www .

  II. Zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
  1.Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zarejestrowanie pracy/projektu, złożenie wszystkich wymaganych załączników oraz uzyskanie pozytywnej oceny z przeprowadzonego wcześniej sprawdzianu wiedzy nabytej w trakcie studiów (egzamin dyplomowego).
  2.Egzamin dyplomowy przeprowadza Komisja Egzaminu Dyplomowego w skład której wchodzą:
  - przewodniczący: dziekan/prodziekan wydziału (ewentualnie osoba upoważniona przez dziekana),
  - opiekun pracy/projektu,
  - recenzent pracy/projektu,
  - kierownik katedry/pracowni w której realizowano pracę/projekt,
  - specjalista w zakresie problematyki pracy, wskazany przez dziekana,
  Recenzenta pracy wyznacza dziekan.
  3. Egzamin dyplomowy ma formę ustną.
  Przebieg egzaminu dyplomowego:
  3.1. prezentacja przez dyplomanta celu, tez, metodologii realizacji i wyników wykonanej pracy/projektu;
  3.2. przedstawienie oceny pracy przez opiekuna i recenzenta;
  3.3. odpowiedź dyplomanta na uwagi zawarte w opiniach i pytania zadane przez członków Komisji odnośnie do zrealizowanej pracy/projektu;
  3.4. ustalenie oceny egzaminu dyplomowego ( waga 0,2);
  3.5. ogłoszenie wyniku egzaminu dyplomowego i końcowej oceny studiów oraz decyzji o nadaniu stopnia zawodowego magistra.
  Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół – załącznik nr 2.

  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów:

  Uzgodnioną ocenę pracy/projektu, ocenę egzaminu dyplomowego oraz ocenę ze studiów (na podstawie wyciągu z indeksu) wpisuje się w protokole egzaminu dyplomowego i na ich podstawie oblicza się ocenę końcową ukończenia studiów. Powyższe oceny cząstkowe mają wpływ na końcową ocenę studiów z następującą wagą:
  ● uzyskana przez studenta średnia ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów (z wagą 60%);
  ● ocena pracy dyplomowej / projektu (z wagą 20%);
  ● ocena z egzaminu dyplomowego (egzamin ustny) (z wagą 20%).
  Oceny ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a ocenę końcową – wynik ukończenia studiów zgodnie z Regulaminem Studiów AGH (2017).

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni:

  Dla zapewniania, jakości kształcenia, modyfikacji programów nauczania, informacji o zawodowych karierach absolwentów wydział prowadzi:
  1. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów, aktualnie prowadzone jest to również centralnie, przez Uczelniana Komisje Analizy karier. Ankietyzacja prowadzona wśród absolwentów wykorzystywana jest do korekt planów i programów nauczania, jako odpowiedź na oczekiwania rynku.
  2. Dla lepszego “dopasowania” efektów kształcenia do potrzeb rynku, w skład Wydziałowego Zespołu d/s Krajowych Ram Kształcenia został powołany przedstawiciel przedsiębiorców odlewniczych (Prezes Krajowej Izby Odlewniczej).
  3. Wydział współpracuje w zakresie kształcenia (realizacja praktyk przemysłowych i prac inżynierskich i magisterskich) z wieloma krajowymi i kilkoma zagranicznymi firmami.
  Do ważniejszych spośród nich należy zaliczyć Instytut Odlewnictwa w Krakowie i Instytut Metali Nieżelaznych w Skawinie. Wzmacnia to proces dydaktyczny, absolwenci są lepiej przygotowani do zawodu.
  4. Wydział Odlewnictwa posiada bardzo dobrą infrastrukturę dydaktyczną, laboratoryjną i doświadczalną. Dysponuje własną odlewnią doświadczalną, wieloma specjalistycznymi laboratoryjnymi, unikatowymi w skali kraju. Strukturę Wydziału tworzą cztery katedry i ponad 10 specjalistycznych pracowni, związanych z dydaktyką, realizacja prac badawczych, dyplomowych, itp.
  5. Wydział posiada własną bibliotekę z księgozbiorem specjalistycznych książek i czasopism. Biblioteka wyposażona jest w komputerowe stanowiska do wirtualnej analizy literatury dla studentów.
  6. Wydział prowadzi ścisłą współpracę z jednostkami przemysłowymi wdrażając innowacyjne technologie. Stwarza to możliwość ciągłej aktualizacji wiedzy o procesach i technologiach współczesnego Odlewnictwa.
  7. Na Wydziale działa system zapewnia, jakości kształcenia, który sporządza w każdym roku akademickim raport ze swej działalności.