Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Procesy wysokotemperaturowe w metalurgii i odlewnictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-001-OD-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Holtzer Mariusz (holtzer@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podbudowaną teoretycznie terminologię, pojęcia i prawa chemii, a w szczególności: • klasyfikację związków i reakcji chemicznych • Ma wiedzę z zakresu obliczeń w chemii. IPO2A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Zna elementy fizykochemii, w tym przede wszystkim: • Charakterystykę i opis stanów materii • Teorii roztworów elektrolitów i nieelektrolitów • Prawa kinetyki chemicznej i katalizy • Równowagi w roztworach elektrolitów; aktywność, elementy elektrochemii IPO2A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z teorii procesów metalurgicznych odlewniczych oraz z zakresu metalurgii wysokojakościowych stopów odlewniczych, technologii ich wytwarzania i uszlachetniania oraz wiedzę o możliwościach zastosowania poszczególnych stopów. IPO2A_W04 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie przygotować, na podstawie analizy źródeł wiedzy, opracowanie z zakresu technologii metalurgicznych i odlewniczych oraz potrafi je zaprezentować korzystając z różnych form komunikowania się w języku polskim i obcym na poziomie B2. IPO2A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 Umie dobrać materiały wsadowe, pokierować wytopem i obróbką pozapiecowawę (rafinacją, modyfikacją, sferoidyzacją, itp.) w złożonym procesie wytwarzania stopów odlewniczych (żeliwa, staliwa, stopów metali nieżelaznych) w celu uzyskania ulepszonych wyrobów. IPO2A_U05 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma poczucie odpowiedzialności za wyniki i skutki swojej aktywności zawodowej, również w kontekście wpływu przemysłu metalurgiczno – odlewniczego na mikro i makro środowisko. IPO2A_K03 Aktywność na zajęciach
M_K002 Rozumie potrzebę i zna systemowe możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz społecznych. IPO2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podbudowaną teoretycznie terminologię, pojęcia i prawa chemii, a w szczególności: • klasyfikację związków i reakcji chemicznych • Ma wiedzę z zakresu obliczeń w chemii. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna elementy fizykochemii, w tym przede wszystkim: • Charakterystykę i opis stanów materii • Teorii roztworów elektrolitów i nieelektrolitów • Prawa kinetyki chemicznej i katalizy • Równowagi w roztworach elektrolitów; aktywność, elementy elektrochemii + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z teorii procesów metalurgicznych odlewniczych oraz z zakresu metalurgii wysokojakościowych stopów odlewniczych, technologii ich wytwarzania i uszlachetniania oraz wiedzę o możliwościach zastosowania poszczególnych stopów. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie przygotować, na podstawie analizy źródeł wiedzy, opracowanie z zakresu technologii metalurgicznych i odlewniczych oraz potrafi je zaprezentować korzystając z różnych form komunikowania się w języku polskim i obcym na poziomie B2. + - - - - - - - - - -
M_U002 Umie dobrać materiały wsadowe, pokierować wytopem i obróbką pozapiecowawę (rafinacją, modyfikacją, sferoidyzacją, itp.) w złożonym procesie wytwarzania stopów odlewniczych (żeliwa, staliwa, stopów metali nieżelaznych) w celu uzyskania ulepszonych wyrobów. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma poczucie odpowiedzialności za wyniki i skutki swojej aktywności zawodowej, również w kontekście wpływu przemysłu metalurgiczno – odlewniczego na mikro i makro środowisko. - - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę i zna systemowe możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz społecznych. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Wykłady

1. Termodynamika topienia metali i stopów.
2. Procesy pirolizy i zwęglania spoiw do mas odlewniczych.
3. Rozkład termiczny mas odlewniczych.
4. Kinetyka reakcji metalurgicznych w wysokiej temperaturze.
5. Otrzymywanie metali metodami pirometalurgicznymi.
6. Redukcja tlenków metali reduktorami gazowymi.
7. Redukcja tlenków metali reduktorami stałymi.
8. Termiczna utylizacja odpadów metalurgicznych i odlewniczych.
9. Korozja gazowa metali i stopów.
10. Korozja materiałów ceramicznych stosowanych na wyłożenia ogniotrwałe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. S. Mrowec, T. Werber: Nowoczesne materiały żaroodporne. WNT Warszawa 1982.
2. M. Cholewa, J. Gawroński, M. Przybył: Podstawy procesów metalurgicznych. Wyd. Politechniki Śląskiej Gliwice 2004.
3. J. Botor: Podstawy metalurgicznej inżynierii procesowej. Wyd. Politechniki Śląskiej Gliwice 1999.
4. A.W. Bydałek, A. Bydałek: Metalurgia miedzi i jej stopów. Wyd. PWSZ w Glogowie. Głogów 2011.
5. M. Kucharski: Pirometalurgia miedzi. AGH Uczelniane Wydawnictwa naukowo-Dydaktyczne . Kraków 2003.
6. J. Nadziakiewicz, K. Wacławiak, S. Stelmach: Procesy termiczne utylizacji odpadów. Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. M. Holtzer. Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza. Podstawy fizykochemiczne. Wydawnictwo PWN Warszawa 2013.
2. M. Holtzer, A. Kmita, A. Roczniak: The recycling of materials containing iron and zinc in the OXYCUP process. Archves of Foundry Engineering 2015, v. 15, 1, 126-130.
3. R. Dańko, J. Dańko, M. Holtzer: Thermal utilization of post reclamation dusts from moulding sands with furan resins. 72 World Foundry Congress.
4. M. Holtzer, R. Dańko, A. Kmita, S. Żymankowska – Kumon, A. Bobrowski: Effect of a hardener on the BTEX and PAHs emission during thermal decompositions of moulding sands with furan resins. 72 World Foundry Congress.
5. Holtzer M., Bobrowski A., Dańko R., Żymankowska-Kumon S., Kolczyk J.: Influence of the liquid metal temperature on the thermal decomposition of the phenolic resin Archives of Foundry Engineering, vol. 13 2/2013, 35-38.
6. R. Dańko, M. Holtzer, J. Dańko: Investigations of physicochemical properties of dusts generated in the mechanical reclamation process of spent moulding sands with alkaline resin. China Foundry, vol. 11 , No 2, March 2014, 132-138.

Informacje dodatkowe:

Brak