Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Tworzywa na formy i rdzenie odlewnicze
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-111-OD-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Jakubski Jarosław (jakubski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W trakcie zajęć przekazana jest wiedza rozszerzająca informację na temat tworzyw formierskich, ze szczególnym uwzględnieniem tworzyw dla odlewnictwa precyzyjnego i artystycznego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu projektowania technologii wytwarzania odlewów we współczesnym odlewnictwie. IPO2A_W03, IPO2A_W02 Zaliczenie laboratorium,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych właściwości materiałów formierskich. IPO2A_U06, IPO2A_U03 Zaliczenie laboratorium,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi określić przyczyny powstawania braków odlewów spowodowane jakością materiałów formierskich. IPO2A_U06 Zaliczenie laboratorium,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi samodzielnie zaplanować eksperyment, wykonać pomiary i opracowywać dane empiryczne oraz wyciągać wnioski na temat charakteru zjawiska lub procesu. IPO2A_U03 Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U004 Umie dobrać aparaturę kontrolno - pomiarową oraz wykonać badania tworzyw stosowanych na formy odlewnicze oraz ocenić ich przydatność do procesu technologicznego. IPO2A_U03 Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie z zakresu wytwarzania form i rdzeni. IPO2A_K02, IPO2A_K04 Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
25 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu projektowania technologii wytwarzania odlewów we współczesnym odlewnictwie. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych właściwości materiałów formierskich. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi określić przyczyny powstawania braków odlewów spowodowane jakością materiałów formierskich. + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi samodzielnie zaplanować eksperyment, wykonać pomiary i opracowywać dane empiryczne oraz wyciągać wnioski na temat charakteru zjawiska lub procesu. + - + - - - - - - - -
M_U004 Umie dobrać aparaturę kontrolno - pomiarową oraz wykonać badania tworzyw stosowanych na formy odlewnicze oraz ocenić ich przydatność do procesu technologicznego. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie z zakresu wytwarzania form i rdzeni. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 25 godz
Przygotowanie do zajęć 17 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 21 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

Celem przedmiotu jest zdobycie zaawansowanych wiadomości z zakresu materiałów ceramicznych do produkcji odlewów precyzyjnych w formach ceramicznych. Zostaną omówione aktualnie stosowane tworzywa, parametry, którym muszą odpowiadać a także materiały wiążące, takie jak: lepiszcza, spoiwa i inne dodatki. Wyjaśnione zostaną podstawy wiązania i utwardzania tych mas. Zostaną także omówione współczesne trendy w doborze technologii i materiałów do produkcji form ceramicznych. Analiza obiegu mas formierskich i rdzeniowych w odlewni. Ocena technologiczna, ekonomiczna i ekologiczna poszczególnych technologii. Badania technologiczne zaawansowanych metod wykonywania mas formierskich i rdzeniowych. Parametr hot-distortion,Dobór mas do poszczególnych technologii. Nowoczesne systemy sterowania obiegiem mas w odlewni.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Zapoznanie się z metodyką pomiarową i właściwościami:
- mas wiązanych spoiwami nieorganicznymi,
- mas przeznaczonych dla technologii prasowania przy użyciu wysokich nacisków prasujących.
- strefy przewilżonej w klasycznych masach formierskich.
- oznaczanie parametru Hot Distortion dla wybranych mas formierskich.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wiedza nabyta w trakcie wykładów jest weryfikowana ustnie przed rozpoczęciem każdego ćwiczenia laboratoryjnego. Zaliczenie zajęć odbywa się poprzez odpowiedź ustną lub pisemną po zakończeniu wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Do każdego ćwiczenia laboratoryjnego studenci zobowiązani są wykonać sprawozdanie, każde sprawozdanie musi zostać zaliczone na ocenę pozytywną.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie:
Ocena końcowa = OL
OL – ocena z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych. Forma zaliczenia: test lub odpowiedź ustna. Sprawozdanie w formie pisemnej lub elektronicznej. Każde ćwiczenie musi zostać zaliczone na ocenę pozytywną.
OL= 0,7•OD+0,3•SPR
OD – test, kolokwium lub odpowiedź ustna
SPR – sprawozdanie

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwione nieobecności na zajęciach można odrobić z inną grupą. Ze względu na małą liczbę tematów laboratoryjnych realizowanych w trakcie zajęć, dopuszcza się odrobienie tylko jednej usprawiedliwionej nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
Każde sprawozdanie i kolokwium musi być zaliczone na ocenę minimum 3.0. Ocena niedostateczna (ze sprawozdania lub kolokwium) wymaga poprawy na ocenę pozytywną.
Sprawozdanie laboratorium należy oddać w ciągu 14 dni od momentu wykonania laboratorium.
Dopuszczalna jest jedna nieobecność usprawiedliwiona; wymagana jest konieczność odrobienia zajęć z inną grupą.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Pozycje podstawowe:
1. Dobosz St.M.: Woda w masach formierskich i rdzeniowych. Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków 2006.
2. Lewandowski J.L.: Tworzywa na formy odlewnicze, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków 1997.
3. Materiały Formierskie – Laboratorium, Skrypt Uczelniany nr 1500, Wydawnictwo AGH, Kraków 1997.
Pozycja uzupełniająca:
4. Jelinek P.: Pojivove soustavy slevarenskych formovacich smesi, Ostrava 2004.
5. Jakubski J.: Sztuczne sieci neuronowe (ANN) jako narzędzie do predykcji właściwości masy formierskiej pod kątem wspomagania sterowania jakością syntetycznej masy formierskiej, Wydawnictwo Archives of Foundry Engineering, Katowice-Gliwice 2013.
6. Major-Gabryś K.: Odlewnicze masy formierskie i rdzeniowe przyjazne dla środowiska, Wydawnictwo Archives of Foundry Engineering, Katowice-Gliwice 2016.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Dobosz St.M.: Woda w masach formierskich i rdzeniowych. Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków 2006,
2. Major-Gabryś K.: Odlewnicze masy formierskie i rdzeniowe przyjazne dla środowiska, Wydawnictwo Archives of Foundry Engineering, Katowice-Gliwice 2016,
3. JAKUBSKI J., DOBOSZ St. M. , MAJOR-GABRYŚ K.: Active binder content as a factor of the control system of the moulding sand quality / // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310, 2011 vol. 11 iss. 1, s. 49–52,
4. DOBOSZ St.M., Jelinek P., MAJOR-GABRYŚ K.: Author’s researches of improvement of moulding and core sands — Autorskie badania nad doskonaleniem mas formierskich i rdzeniowych, Przegląd Odlewnictwa : miesięcznik naukowo-techniczny / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275, 2011 nr 5–6, s. 196–209,
5. MAJOR-GABRYŚ K.,DOBOSZ St.M.: A new ester hardener for moulding sands with water glass having slower activity, Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2009 vol. 9 iss. 4, s. 125–128,
6. MAJOR-GABRYŚ K., DOBOSZ St.M., GRABARCZYK A., Badania laboratoryjne odlewniczych mas formierskich — Moulding sands laboratory tests, Laboratorium (Katowice) : przegląd ogólnopolski ; ISSN 1643-7381. — 2015 nr 11–12, s. 62–64,
7. DOBOSZ St.M., Jelinek P., MAJOR-GABRYŚ K.: Development tendencies of moulding and core sands, China Foundry ; ISSN 1672-6421. — 2011 vol. 8 no. 4, s. 438–446,
8. DOBOSZ St.M., MAJOR-GABRYŚ K., Hosadyna-Kondracka M., JAKUBSKI J.: Impact of furan moulding sands on structure of castings made of spheroid (nodular) cast iron / I // W: Proceedings of the 2015 WFO international forum on Moulding materials and casting technologies : October 25–28, 2015, Changsha, China / WFO Moulding Materials Commission, Foundry Institution of Chinese Mechanical Engineering Society, Productivity Promotion Center of Foundry Industry of China. — [China : s. n.], 2015. — S. 25–32,
9. DOBOSZ St.M., GRABARCZYK A., MAJOR-GABRYŚ K., JAKUBSKI J.: Influence of quartz sand quality on bending strength and thermal deformation of moulding sands with synthetic binders, Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310, 2015 vol. 15 iss. 2, s. 9–12,
10. GRABARCZYK A., MAJOR-GABRYŚ K., DOBOSZ St.M., Wojczuk M., Superson M.: Kompozycje: uwodniony krzemian sodu – materiał biodegradowalny jako spoiwo mas formierskich — Compositions: hydrated sodium silicate – biodegradable material, as moulding sands binder, Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310, 2014 vol. 14 spec. iss. 4, s. 37–42.
11. JAKUBSKI J.: Sztuczne sieci neuronowe (ANN) jako narzędzie do predykcji właściwości masy formierskiej pod kątem wspomagania sterowania jakością syntetycznej masy formierskiej, Katowice-Gliwice : Wydawnictwo Archives of Foundry Engineering, 2013.

Informacje dodatkowe:

Ćwiczenia laboratoryjne odbywają się zgodnie z harmonogramem uzgodnionym i przekazanym do wiadomości studentów.