Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia form odlewniczych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-112-OD-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Zych Jerzy (jzych@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna szczegółowo aktualnie stosowane technologie w zakresie wytwarzania form odlewniczych, zna materiały wykorzystywane w nowoczesnych technologiach i umie je własciwie zastosowac w przygotowaniu from. IPO2A_W04, IPO2A_W06, IPO2A_W02 Projekt
M_W002 Ma gruntowna wiedzę z zakresu zasad projektowania technologii odlewnicvzych (technologii form) pozwalajacą na opracowanie zaawansowanej technologii odlewniczej z uwzgędnieniem najnowszych materiałów i technik projektowania IPO2A_W01, IPO2A_W04, IPO2A_W06 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi samodzielnie lub w zespole opracować projekt technologiczny pozwalający uruchomić ciąg operacji niezbędnych do przygotowania i uruchomienia produkcji odlewu ze stopów żelaza lub innych stopów. IPO2A_U06, IPO2A_U02, IPO2A_U07 Projekt
M_U002 Potrafi dobrać materiały, opracować proces i procedurę wykonania odlewu precyzyjnego lub artystycznego z wykorzystaniem technologii wytapianych modeli, technologii Shawa , technologii pełnej formy lub form gipsowych. IPO2A_U06, IPO2A_U08, IPO2A_U07 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę wykorzystania najnowszych rozwiązań inzynierskich, potrzebę zespołowego działania przy realizacji złozonych projektów przemysłowych IPO2A_K02, IPO2A_K04, IPO2A_K01 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 10 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna szczegółowo aktualnie stosowane technologie w zakresie wytwarzania form odlewniczych, zna materiały wykorzystywane w nowoczesnych technologiach i umie je własciwie zastosowac w przygotowaniu from. + - + + - - - - - - -
M_W002 Ma gruntowna wiedzę z zakresu zasad projektowania technologii odlewnicvzych (technologii form) pozwalajacą na opracowanie zaawansowanej technologii odlewniczej z uwzgędnieniem najnowszych materiałów i technik projektowania + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie lub w zespole opracować projekt technologiczny pozwalający uruchomić ciąg operacji niezbędnych do przygotowania i uruchomienia produkcji odlewu ze stopów żelaza lub innych stopów. + - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać materiały, opracować proces i procedurę wykonania odlewu precyzyjnego lub artystycznego z wykorzystaniem technologii wytapianych modeli, technologii Shawa , technologii pełnej formy lub form gipsowych. + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę wykorzystania najnowszych rozwiązań inzynierskich, potrzebę zespołowego działania przy realizacji złozonych projektów przemysłowych + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
 1. Technologia form odlewniczych – przyrządowanie technologiczne

  • Technologiczność konstrukcji odlewów. Porównanie cech konstrukcyjnych części odlewanych, kutych, spawanych itp. Konstrukcje odlewano-spawane. Wymagania konstrukcyjne odlewu ze względu na rodzaj materiału. Konstrukcja odlewów przeznaczonych do wykonania w formach piaskowych ze względu na łatwość i niski koszt wykonania modeli i rdzennic, łatwość formowania, mocowania rdzeni itp. Wykonanie modeli i rdzennic
  • Konstrukcja oprzyrządowania odlewniczego. Technologia rdzeni odlewniczych. Ręczne i zmechanizowane sposoby wykonywania rdzeni. Formowanie maszynowe. Zalety i wady formowania maszynowego. Formowanie w masach samoutwardzalnych, formowanie pod wysokimi naciskami.

 2. Technologia form klasycznych – kierunki rozwoju

  Specyfika własciwości mas klasyczbnych, wzajemne powiązania tych włąściwości, rola zagęszczenie w ich kształtowaniu. Wpływ temparatury masy na jej własciwości i jej znaczenia w praktyce.
  Najnowsze technologie wykonywania form piaskowych- wady i zalety, ograniczenie. Formowanie bezskrzynkowe z pionowa i poziomą płaszczyzną podziału – specyfika technologii, obszary zastosowań.

 3. Technologie form dlla wielkogabarytowych odlewów

  Specyfika technologii form wielkogabarytowych. Własciwosci technologiczne i użytkowe mas ze spoiwami stosowanych do wykonanie dużych formy. Odllewy dla energetyki – główny kierunek zastosowania dużych form. Projektowanie omodelowania, dobór rodzaju mas, powłok ochronnych, itp. dla tego rodzaju form.
  Wykorzystanie modeli ze spienionego polistyrenu przy wytwarzaniu wielkogabatytowych form i odlewów – specyfika technologii i jej odmian.

 4. 3. Specyfika technologii form dla odlewów z żeliwa sferoidalnego

  Nietypowy przebieg skurczu żeliwa, z dużą rozszerzalnościa przedskurczową. Zasady projektowania układów wlewowo-zasilających w produkcji odpowiedzialnych odlewów z żeliwa sferoidalnego. Zasilanie z kontrolowanym cisnienie, samozasilanie wprost, zasilanie z układów wlewowych, odlewy bez nadlewów. Specyfika technologii form i stosowanych tworzyw na formy dla odlewów z żeliwa sferoidalnego. Rola sztywnosci formy.

 5. 5. Badowa niestandardowych układów wlewowych: proces inmold, filtry, itp.

  Nietypowe konstrukcje układów wlewowych dla odlewów ze stopów AL. Zasady projektowanie układów wlewowych dla odlewów z żeliwa sferoidalnego. Układy wlewowe dla procesu In – Mold zasady obliczeń i projektowanie.
  Filtry w układach wlewowych – zasady obliczeń, projektowania i doboru rodzaju. Uklady wlewowe do zalewania niskoćiśnieniowego. Układy wlewowe dla form metalowych – specyfika.

 6. 6. Kształtowanie jakosci powierzchni surowej odlewów

  Powierzchni odlewów z form klasycznych. Powierzchnia odlewów z form ze spoiwami chemicznymi. Rola czynników technologicznych w kształtowaniu jakosci powierzchni, w tym; rola rodzaju masy formierskiej i jej składu, rola zagęszczenia, ciśnienia metalostatycznego, powłok ochronnych. Dodatki do mas zapobiegajace przypaleniom.

 7. 8. Innowacyjne rozwiazania w technologiach stosowanych w odlewnictwie precyzyjnym i artystycznym

  Nowe materiały i tworzywa (bez łatwopalnych i parujacych rozcienczalnikaów) stosowane w nowczesnych technolgiach form odlewniczych. Specyfika wykonywania form z uzyciem nowych materiałów. Nowe, bezalkoholowe powłoki – specifika sposobu ich nanoszenia, suszenia form, kntroli procesu.
  Technologie form ceramicznych do wytwarzania odlewów kierunkowo – krzepnacych.

 8. 7. Rola cisnienia metalostatycznego

  Wływ ciśnienia metalostatycznego na: kinetykę zapełniania formy, na zachowanie wymiarowosci odlewów (rozpychanie form), na kształtowanie jakosci powierzchni – chropowatość, na makrostrukturę i zwiezłość (szczelność) zakrzepłego odlewu (stopu). Wykorzytania ciśnienia metalostatycznego do sterowania procesem zasilania i podnoszenia szczelnosci odlewów.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
 1. 1. Przepływ metalu w układach wlewowych -modelowanie

  Stosując płyny reologicznie podobne do ciekłaego metalu (głównie wode) prowadzi się cwiczenia z przepływem w układach wlewowych róznej konfiguracji, w tym w układach wlewowych z filtrami, układy wielopoziomowe. Wyznacza się sprawnośc przepływu (wspólczynnik sprawnosci) dla kilku wariatów konstrukcji układów wlewowych.
  W sprawozdaniu prowadzi sie obliczenia oparte o wyniki pomiarów i opisuje przebieg ćwiczenie

 2. 2. Wykonywanie form z użyciem modeli uproszczonych wzorników

  W trakcie zajęć studenci wykonuja ręcznie formy piaskowe (np. formy dzwonów), wykorzytując modele – wzorniki z pionową lub poziomą osią. Wykonywane sa również rdzenie, część form jest zalewana ciekłym metalem i obsewowany jest odlew.
  Sprawozdanie obejmuje opis przebiegu wykonania cwiczenia z recznymi szkicami operacji technologicznych.

 3. 3. Technologia wykonywania form gipsowych W ramach ćwiczenie realizowane sa wszystkie etapy wykonanie form gipsowych, w tym przygotowanie masy gipsowaej, przygotowanie modeli, wykonanie form, usuwanie modeli, suszenie i wypalania. Do wczesniej przygotowanych form (wypalonych) zalewany jest ciekły matal. Wykonywane sa odlewy precyzyjne i artystyczne.

  Z przebiegu ćwiczenie wykonywane są sprawozdanie.

 4. 4. Technologia Shawa

  W ramach zajęc sporządzana jest ciekła masa ceramiczna, wykonywana jest z niej forma, która po wypaleniu lotnych składników masy kierowana jest do wyprażania. Analizowana jest jakość powierzchni form wyprażonych i odlewów uzyskanych z tej technologii.
  Sprawozdanie obejmuje opis procedury wytwarzania form ceramicznych.

 5. 5. Technologia wytapianych modeli

  Ćwiczenie obejmuje wykonanie poszczególnych operacji, które są niezbedne w tej technologii, a więc:

  • wykonanie w matrycy modelu woskowego
  • łaczenie modeli w zestawy przez zgrzewanie (lutowaniee)
  • przygotowanie i nanoszenie powłok ceramicznych
  • suszenie miedzyoperayjne i końcowe
  • wyprazanie form przygotowanych wcześniej
  • przygotowanie form do zalania
   Sprawpzdanie obejmuje opis poszczególnych operacji technologicznych z uwzglednieniem szczegółowych danych, parametrów procesu

 6. 6. Wykonywanie odlewów w technologii pełnej formy – Lost Foam

  Ćwiczenie obejmuje wykonanie formy z użyciem modeli zgazowywanych (styropianowych) i wykoanie w nich odlewów ze stopów zelaza lub stow AL.
  W ramach zajęc wycinane są modele z bryły styropianu, łączone są układy wlewowe, nanoszone odpowiednie powłoki, suszone.
  W złozu fluidalnycm osnowy kwarcowej wykonywane są formy do zalania ciekłym metalem. Po wybiciu z formy dokonywana jest ocena jakosci odlewów.
  Sprawozdanie obejmuje opis procedur wykonanie modeli, form i odlewania w technologii “pełnej formy”

 7. 7. Badania kinetyki skurczu stopów odlewniczych

  Z użyciem unikatowego stanowiska przeprowadzany jest pomiar przebiegu skurczu liniowego (odlewniczego) stopów żelaza. Dla żeliwa rejestrowany jest efakt rozszerzalnosci przedsurczowej, zjawisak nietypowego dla innych stopów, ważnego dla technologii, w tym dla technologii formy, wykonania modeli, rdzennic.
  Z przebiegu cwiczenia, po opracowaniu wyników pomiaru, opracowywane sa indywidualne sprawozdania.

 8. 8. Zastosowanie techniki ultradźwiękowej do badania kinetyki wiązania mas w formach piaskowych

  W ramach ćwiczenia przeprowadzane są rejestracje przebiegu procesu umacniania się (wiązania) masy ze spoiwem chemicznym uzytej do wykonania formy, rdzenia. W badaniach wykorzystywana jest nowa opatentowana technika ultradźwiekowa, pozwalajaca na wykonanie takich pomiarów.
  Nieniszczące badania przebiegu utwardzania pozwalają na określenie momentu, kiedy mozna wykonywać takie operacje technologiczne jak: wyjmowanie modelu zformy, nanoszenia powłok ochronnych, zalewanie formy ciekłym metalem.

Ćwiczenia projektowe (15h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona: Ocena końcowa z zajęć laboratoryjnych – 85%, udział w wykładach (ponad połowa ocecnosci0 – 15 %

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :
 • Wpis na semstr
 • Zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
 • przygotowanie do zajęc i zaliczenie częstkowych kolokwium.
 • z ocen cząstkowych bedzie liczona srednia arytmetyczna
Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura:
1.M. Skarbiński: Uruchomienie produkcji w odlewni. WNT Warszawa 1972
2.A.Tabor, J.S. Rączka :Projektowanie odlewów i technologii form Fotobit, Kraków 1998
3.Chojecki, I. Telejko : Odlewnictwo Staliwa, Akapit, Kraków 2003
4.Materiały do ćwiczeń i projektowania opracowane w Katedrze.
5.M. Skarbiński: „Dokładność wymiarowa odlewów” W – wa . WNT– 1966
6.M. Perzyk i inni: „Materiały do projektowania procesów odlewniczych” ; PWN
Warszawa 1990
7.M. Perzyk i inni: „Materiały do projektowania oprzyrządowania odlewniczego” ; PWN ; Warszawa 1988
7.Instrukcje do ćwiczeń z technologii formy; – Pracownia technologii – strona internetowa Wydziału
8.Poradniki: Inżyniera Odlewnika
9.T. Piwoński: Poradnik modelarza, formierza i rdzeniarza. NT W – wa 1972

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak