Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Historia sztuki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-116-OD-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Garbacz-Klempka Aldona (agarbacz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Historia sztuki

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada rozszerzona i uporządkowaną wiedzę z zakresu egzystowania człowieka na ziemi. Rozumie i potrafi objaśnić pojęcia z dziedziny: filozofii, sacrum, kultury i sztuki. IPO2A_W08 Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada rozszerzona i uporządkowaną wiedzę z zakresu egzystowania człowieka na ziemi. Rozumie i potrafi objaśnić pojęcia z dziedziny: filozofii, sacrum, kultury i sztuki. IPO2A_W08 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie stosować współczesne metody numeryczne oraz przetwarzać informacji tekstowe. Potrafi korzystać z technik informatycznych oraz metod wyszukiwania i pozyskiwania informacji oraz komunikowania się z wykorzystaniem sieci komputerowej. Potrafi wykorzystać w działalności inżynierskiej komputerowe programy użytkowe IPO2A_U02 Referat,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Opanował umiejętność studiowania literatury, wyszukiwania i interpretacji oraz oceny przydatności informacji. Jest zdolny do samodzielnego uczenia się. IPO2A_U02 Referat,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę i zna systemowe możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz społecznych. IPO2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada rozszerzona i uporządkowaną wiedzę z zakresu egzystowania człowieka na ziemi. Rozumie i potrafi objaśnić pojęcia z dziedziny: filozofii, sacrum, kultury i sztuki. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada rozszerzona i uporządkowaną wiedzę z zakresu egzystowania człowieka na ziemi. Rozumie i potrafi objaśnić pojęcia z dziedziny: filozofii, sacrum, kultury i sztuki. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie stosować współczesne metody numeryczne oraz przetwarzać informacji tekstowe. Potrafi korzystać z technik informatycznych oraz metod wyszukiwania i pozyskiwania informacji oraz komunikowania się z wykorzystaniem sieci komputerowej. Potrafi wykorzystać w działalności inżynierskiej komputerowe programy użytkowe + - - - - - - - - - -
M_U002 Opanował umiejętność studiowania literatury, wyszukiwania i interpretacji oraz oceny przydatności informacji. Jest zdolny do samodzielnego uczenia się. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna systemowe możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz społecznych. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Wiedza o sztuce pozwala rozumieć rzeczywistość w artystycznych przejawach. Kluczowe znaczenie ma tu obcowanie ze sztuką będące wynikiem spotkania dzie

Zajęcia w oparciu o zbiory muzealne i zabytki, z naciskiem na zbiory i zasoby miasta Krakowa
1. Sztuka prehistoryczna
2. Sztuka starożytna (Egipt, Grecja, Rzym)
3. Sztuka w średniowieczu
4. Sztuka nowożytna
6. Sztuka nowoczesna
7. Sztuka Krakowa

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obowiązkowy jest udział w 50% zajęć. Zalecany jest: udział w zajęciach seminaryjnych, przygotowanie pracy pisemnej lub prezentacji, wygłoszenie referatu lub pokaz prezentacji, udział w dyskusji w zakresie przygotowanego tematu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena aktywności na wykładach. Frekwencja na zajęciach ma wpływ na ocenę końcową. Wymagana jest obecność na min. 50% zajęć. Ocena 5,0 jest wystawiana przy 100% frekwencji na zajęciach oraz na podstawie dodatkowej pracy końcowej, przygotowanej w formie pisemnej lub prezentacji multimedialnej, z zakresu historii sztuki miasta, regionu, Polski, Europy.
80-90% obecności ocena 4.0.
50-60% obecności ocena 3.0.
Nieobecność na zajęciach po uzgodnieniu z prowadzącym może być odrobiona na podstawie pracy pisemnej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przygotowanie pracy pisemnej lub prezentacji, wygłoszenie referatu lub pokaz prezentacji, udział w dyskusji w zakresie przygotowanego tematu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza ogólna z zakresu historii odlewnictwa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto: opowieść o sztuce europejskiej naszej ery. T. 1, Warszawa 1991
2.Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto: opowieść o sztuce europejskiej naszej ery. T. 2, Warszawa 1991
3.Antropologia kultury: zagadnienia i wybór tekstów / oprac. Grzegorz Godlewski Warszawa, 2005
4.Meyer Peter, Historia sztuki europejskiej. T. 1, Od starożytności do schyłku średniowiecza, Warszawa 1973.
5.Meyer Peter, Historia sztuki europejskiej. T. 2, Od renesansu po czasy współczesne, Warszawa 1973.
6.Janson Horst Woldemar, Historia sztuki od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy, Warszawa 1993
7.Historia sztuki: od starożytności do postmodernizmu, pod red. Claude'a Frontisiego; Warszawa, 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Metalowe przedmioty codziennego użytku w malarstwie późnego średniowiecza na wybranych przykładach — Metal object of everyday use in the painting of late medieval on selected cases, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, W: Nauka i technologia : XII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Iwonicz, 4–6 czerwca 2009 r., Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2009, s. 59–64.
2. Z badań nad wytwórczością średniowiecznych ozdób — On the study of the production of ornaments in the Middle Ages, Wojciech Głowa, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Krzysztofory : Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa ; 2010 [z.] 28 cz. 2, s. 97–110
3. Leonardo da Vinci – konstruktor i odlewnik — Leonardo da Vinci – construction engineer and founder, M. MAJ, A. GARBACZ-KLEMPKA, W: Nauka i technologia : XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Stary Wiśnicz, 31.05–02.06.2012 r. Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2012, S. 39–46.

Informacje dodatkowe:

Na prośbę studentów zajęcia mogą odbywać się co tydzień i mogą być łączone.
Zajęcia mogą odbywać się w terenie, w obiektach zabytkowych i muzealnych.