Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prognozowanie rozwoju odlewnictwa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-201-OD-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Jakubski Jarosław (jakubski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł podbudowuje szczegółową wiedzę z zakresu materiałów i tworzyw stosowanych w odlewnictwie. Zapoznaje z najnowszymi trendami rozwoju technologii odlewniczych i nowymi materiałami.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu zasad prognozowania rozwoju odlewnictwa. IPO2A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami oceny aktualnego stanu odlewni. IPO2A_U02 Kolokwium
M_U002 Potrafi określić przyczyny powstawania niekorzystnych wyników technologicznych, ekonomicznych i ekologicznych. IPO2A_U07 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Prawidłowo ocenia aktualny stan odlewni krajowych. IPO2A_K04 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu zasad prognozowania rozwoju odlewnictwa. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami oceny aktualnego stanu odlewni. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi określić przyczyny powstawania niekorzystnych wyników technologicznych, ekonomicznych i ekologicznych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Prawidłowo ocenia aktualny stan odlewni krajowych. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Prognozowanie rozwoju odlewnictwa

Celem przedmiotu jest zdobycie zaawansowanych wiadomości z zakresu możliwości oceny stanu odlewni pod kątem efektów technologicznych, ekonomicznych oraz ekologicznych. Czynnikiem wspomagającym taką analizę będą zasady i dane opracowane w ramach Programu Foresight Technologiczny Odlewnictwa Polskiego oraz Narodowego Foresight Polska 2020.. Opracowane na zasadach delfickich prognozy rozwoju odlewnictwa dają dobre podstawy do prognozowania i działań typu foresight. Główne zadania to: analiza projektów typu foresight w czołowych krajach, u producentów odlewów, określenie i analiza warunków brzegowych decydujących o przyszłości, tendencje rozwojowe odlewnictwa, analiza stanu odlewnictwa w Polsce, benchmarking w relacji do czołówki światowej, analiza SWOT odlewnictwa w Polsce, konkurencyjność polskich odlewni i inne. Pozwoli to usytuować stan danej odlewni w kontekście poziomu odlewnictwa w kraju i za granicą. Zostaną także omówione współczesne trendy w doborze technologii wytwarzania ciekłego metalu, rodzaju stopów odlewniczych a także nowoczesnych technologii wytwarzania form i rdzeni odlewniczych. Ocena technologiczna, ekonomiczna i ekologiczna poszczególnych technologii. Badania technologiczne zawansowanych metod wykonywania mas formierskich i rdzeniowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na wykładach – 30%. Zaliczenie (egzamin) w formie pisemnej – 70%. Zaliczenie (egzamin) może odbywać się w formie ustnej – decyzję podejmuje prowadzący na podstawie ilości osób przystępujących do kolejnego terminu zaliczenia (egzaminu).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na wykładach (80%). Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych (100%). Przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń laboratoryjnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Pozycje podstawowe:
1. Dobosz St.M.: Woda w masach formierskich i rdzeniowych. Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków 2006.
2. Lewandowski J.L.: Tworzywa na formy odlewnicze, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków 1997.
3. Foresight Technologiczny Poskiego Odlewnictwa , Instytut Odlewnictwa , Kraków 2009.
4. Jakubski J.: Sztuczne sieci neuronowe (ANN) jako narzędzie do predykcji właściwości masy formierskiej pod kątem wspomagania sterowania jakością syntetycznej masy formierskiej, Wydawnictwo Archives of Foundry Engineering, Katowice-Gliwice 2013.
5. 4. Major-Gabryś K.: Odlewnicze masy formierskie i rdzeniowe przyjazne dla środowiska, Wydawnictwo Archives of Foundry Engineering, Katowice-Gliwice 2016.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Dobosz St.M.: Woda w masach formierskich i rdzeniowych. Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków 2006,
2. Major-Gabryś K.: Odlewnicze masy formierskie i rdzeniowe przyjazne dla środowiska, Wydawnictwo Archives of Foundry Engineering, Katowice-Gliwice 2016,
3. JAKUBSKI J., DOBOSZ St. M. , MAJOR-GABRYŚ K.: Active binder content as a factor of the control system of the moulding sand quality / // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310, 2011 vol. 11 iss. 1, s. 49–52,
4. DOBOSZ St.M., Jelinek P., MAJOR-GABRYŚ K.: Author’s researches of improvement of moulding and core sands — Autorskie badania nad doskonaleniem mas formierskich i rdzeniowych, Przegląd Odlewnictwa : miesięcznik naukowo-techniczny / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275, 2011 nr 5–6, s. 196–209,
5. MAJOR-GABRYŚ K.,DOBOSZ St.M.: A new ester hardener for moulding sands with water glass having slower activity, Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2009 vol. 9 iss. 4, s. 125–128,
6. MAJOR-GABRYŚ K., DOBOSZ St.M., GRABARCZYK A., Badania laboratoryjne odlewniczych mas formierskich — Moulding sands laboratory tests, Laboratorium (Katowice) : przegląd ogólnopolski ; ISSN 1643-7381. — 2015 nr 11–12, s. 62–64,
7. DOBOSZ St.M., Jelinek P., MAJOR-GABRYŚ K.: Development tendencies of moulding and core sands, China Foundry ; ISSN 1672-6421. — 2011 vol. 8 no. 4, s. 438–446,
8. DOBOSZ St.M., MAJOR-GABRYŚ K., Hosadyna-Kondracka M., JAKUBSKI J.: Impact of furan moulding sands on structure of castings made of spheroid (nodular) cast iron / I // W: Proceedings of the 2015 WFO international forum on Moulding materials and casting technologies : October 25–28, 2015, Changsha, China / WFO Moulding Materials Commission, Foundry Institution of Chinese Mechanical Engineering Society, Productivity Promotion Center of Foundry Industry of China. — [China : s. n.], 2015. — S. 25–32,
9. DOBOSZ St.M., GRABARCZYK A., MAJOR-GABRYŚ K., JAKUBSKI J.: Influence of quartz sand quality on bending strength and thermal deformation of moulding sands with synthetic binders, Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310, 2015 vol. 15 iss. 2, s. 9–12,
10. GRABARCZYK A., MAJOR-GABRYŚ K., DOBOSZ St.M., Wojczuk M., Superson M.: Kompozycje: uwodniony krzemian sodu – materiał biodegradowalny jako spoiwo mas formierskich — Compositions: hydrated sodium silicate – biodegradable material, as moulding sands binder, Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310, 2014 vol. 14 spec. iss. 4, s. 37–42.

Informacje dodatkowe:

Ćwiczenia laboratoryjne odbywają się zgodnie z harmonogramem uzgodnionym i przekazanym do wiadomości studentów.