Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Eksploatacja i diagnostyka maszyn
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-202-OD-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Brzeziński Marcin (mbr@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł dostarcza wiedzy z teorii eksploatacji, metodyki badań eksploatacyjnych. Omawiana jest obsługa urządzeń odlewniczych, ocena niezawodności złożonych systemów (m. in. linii wytwarzania odlewów).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Studenci uzyskają rozszerzoną i pogłębioną wiedzę niezbędną do projektowania złożonych procesów metalurgicznych i technologii odlewniczych oraz projektowania, wdrażania i doskonalenia systemu eksploatacji urządzeń w odlewniach IPO2A_W06 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi postawić tezy o przyczynach powstawania zakłóceń w procesach metalurgicznych i odlewniczych, przyczynach braków w produkcji odlewniczej, potrafi zaplanować i podjąć niezbędne działania dla wyeliminowania zakłóceń procesu IPO2A_U06 Referat,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie oraz potrafi określać i nadać priorytety działań zawodowych w celu rozwiązania zadania inżynierskiego. W działaniach uwzględnia wiedzę o najnowszych trendach rozwoju metalurgii i odlewnictwa. IPO2A_K02 Wynik testu zaliczeniowego
M_K002 Ma poczucie odpowiedzialności za wyniki i skutki swojej aktywności zawodowej. Ma podstawową wiedzę o trwałości urządzeń i systemów. Posiada umiejętność ustalenia optymalnych warunków eksploatacji urządzeń i maszyn. IPO2A_K03 Wynik testu zaliczeniowego
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Studenci uzyskają rozszerzoną i pogłębioną wiedzę niezbędną do projektowania złożonych procesów metalurgicznych i technologii odlewniczych oraz projektowania, wdrażania i doskonalenia systemu eksploatacji urządzeń w odlewniach + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi postawić tezy o przyczynach powstawania zakłóceń w procesach metalurgicznych i odlewniczych, przyczynach braków w produkcji odlewniczej, potrafi zaplanować i podjąć niezbędne działania dla wyeliminowania zakłóceń procesu + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie oraz potrafi określać i nadać priorytety działań zawodowych w celu rozwiązania zadania inżynierskiego. W działaniach uwzględnia wiedzę o najnowszych trendach rozwoju metalurgii i odlewnictwa. + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma poczucie odpowiedzialności za wyniki i skutki swojej aktywności zawodowej. Ma podstawową wiedzę o trwałości urządzeń i systemów. Posiada umiejętność ustalenia optymalnych warunków eksploatacji urządzeń i maszyn. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 27 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Podstawowe zagadnienia z eksploatacji linii odlewniczych

Teoria eksploatacji (eksploatyka). Zakres i metodyka badań eksploatacyjnych. Użytkowanie urządzeń i maszyn. Obsługiwanie urządzeń i maszyn. Charakterystyka procesu eksploatacji – miary i wskaźniki niezawodności. Stan techniczny i eksploatacyjny urządzeń i maszyn. Zastosowanie typowych rozkładów statystycznych do modelowania niezawodności. Niezawodność obiektów złożonych, w tym linii wytwarzania odlewów. Stany diagnostyczne maszyn. Klasyfikacja metod diagnozowania. Nośniki informacji o stanie maszyny. Modelowanie w diagnostyce.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie polega na obecnościach na wykładzie oraz napisaniu kolokwium.
W przypadku braku zaliczenia w pierwszym terminie będą wyznaczane terminy poprawkowe (ilość przewidziana wg Regulaminu studiów).

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) uwzględnia obecność i aktywność na wykładach (OW) oraz przygotowanie pracy indywidualnej (OP):
OK= 0,4*OW+0,6*OP

ocena uwzględniająca obecność i aktywność na wykładach (OW)
OW=0,325*n+0,09*Ocw
n-liczba godzin obecności na wykładach, Ocw- średnia ocen cząstkowych z odpowiedzi na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie nieobecności wymagana jest jej usprawiedliwienie i uzgodnienie z prowadzącym terminu oraz formy odrobienia zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Warunkiem dopuszczenia do zajęć jest aktualny wpis w systemie dziekanat – student jest zapisany na dany rok i przypisany do grupy.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Fedoryszyn A.: Mechanizacja i automatyzacja wytwarzania odlewów w formach piaskowych. Linie odlewnicze. Wydawnictwa AGH, Kraków 2015.
2. Gregoraszczuk M., Fedoryszyn A. i in.: Analiza i opracowanie danych dla usprawnienia eksploatacji automatycznych linii wytwarzania odlewów. Praca naukowo – badawcza nr. 2.371.44. Kraków, 1982
3. Kucharczyk J.: Metodyka badań eksploatacyjnych systemów urządzeń odlewniczych o ciągłych strukturach technologicznych. Zeszyty Naukowe. Mechanika nr.2. Wyższa Szkoła Inżynierska. Radom, 1980, s.118
4. Laber S.: Wybrane problemy eksploatacji maszyn. Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Mechaniczny. Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. Zie-lona Góra, Radom 2011
5. Legutko S.: Eksploatacja maszyn. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań, 2007
6. Pelczarski S., Bodzoń L., Sztefko F., Dańko J., Sobieraj R., Szopa J.: Systemy mechani-zacji i automatyzacji formierni opartych na technologii form piaskowych. Skrypty Uczelniane AGH nr. 595. Kraków, 1977
7. Piątkiewicz A., Sobolski R.: Dźwignice. Tom I. WN-T. Warszawa, 1977
8. Chudzikiewicz R.: Mechanizacja i automatyzacja odlewni. WN-T, Warszawa, 1980.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Dańko J., Fedoryszyn A.: Analysis of Automatic Casting Lines for Flaskless Moulding. Zeszyty Naukowe AGH. Metalurgia i Odlewnictwo. Vol. 23, nr. 1. Kraków, 1997, s. 61.

2. Dańko J., Fedoryszyn A., Bodzoń L., Smyksy K.: The Present State and Modern Trends of Automatic Foundry Lines Development. Acta Metallurgica Slovaca, 3, 1997, s. 200 – 206.

3. Fedoryszyn A., Dańko J., Smyksy K.: Problematyka wyposażenia linii przerobu masy formierskiej oraz eksploatacji urządzeń w aspekcie wymagań Czystszej Produkcji. Czystsze technologie w odlewnictwie, I Ogólnopolska Konferencja Techniczna: Łódź–Rogów 9–10. 11. 2001r, STOP Oddział Wojewódzki w Łodzi ; Stowarzyszenie Polski Ruch Czystej Produkcji. Regionalne Centrum CP w Łodzi ; Komisja Z. G. STOP–ds. Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Zarząd Oddziału w Łodzi, 2001, s. 83–103.

4. Fedoryszyn A.: Kryteria klasyfikacji i oceny rozwiązań urządzeń formierskich. Materiały V Konferencji Odlewniczej Technical’2002, s.1.

5. Fedoryszyn A., Rudy C., Smyksy K.: The rationalization of construction and operation of the equipment for the moulding sand preparation. Archives of Metallurgy and Materials, 2013, vol. 58, iss. 3, s. 915–918.

Informacje dodatkowe:

moduł kierunkowy