Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia topienia i odlewania żeliwa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-203-OD-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Guzik Edward (guz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Nowoczesne metody zabiegu sfero- i wermikularyzowania żeliwa. Dobór składu chemicznego i technologii wytapiania ciekłego metalu (“stopu”) w aspekcie otrzymania odlewów wysokojakościowego żeliwa.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z hipotezą krystalizacji grafitu; płatkowego i kulkowego. IPO2A_W02 Egzamin
M_W002 potrafi objaśnić mechanizm modyfikacji i sferoidyzacji + modyfikacji grafityzującej IPO2A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi przeprowadzić proces topienia żeliwa wysokojakościowego modyfikowanego i sferoidalnego IPO2A_W08 Kolokwium
M_U002 potrafi przeprowadzić obróbkę cieplną żeliwa; zabieg austenityzowania i hartowania żeliwa z przemianą izotermiczną (żeliwo ADI) IPO2A_W08 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z hipotezą krystalizacji grafitu; płatkowego i kulkowego. + - - - - - - - - - -
M_W002 potrafi objaśnić mechanizm modyfikacji i sferoidyzacji + modyfikacji grafityzującej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi przeprowadzić proces topienia żeliwa wysokojakościowego modyfikowanego i sferoidalnego - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi przeprowadzić obróbkę cieplną żeliwa; zabieg austenityzowania i hartowania żeliwa z przemianą izotermiczną (żeliwo ADI) - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Wykład

1.Dobór materiałów wsadowych pieca, składu chemicznego żeliwa wyjściowego i warunków jego wytapiania, z przeznaczeniem do zabiegu modyfikowania, sferoidyzowania i wermikularyzowania.
2.Hipotezy wyjaśniające mechanizm modyfikacji, sferoidyzacji oraz wermikularyzacji żeliwa. Zasady otrzymywania żeliwa wysokojakościowego modyfikowanego, sferoidalnego oraz wermikularnego.
3.Metody modyfikacji, sferoidyzacji oraz wermikularyzacji żeliwa, a także zasady dobru reagentów do tych zabiegów metalurgicznych.
4.Zasady otrzymywania odlewów z żeliwa poddanych zabiegowi hartowania izotermicznego i /bądź dodatkowo zabiegowi uzupełniającemu.
5.Struktura i właściwości żeliwa ausferrytycznego typu ADI.
6.Przykłady zastosowania odlewów z wymienionych rodzajów żeliwa wysokojakościowego oraz wskazanie rezerwy produkcyjno-ekonomicznej.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

1. Ocena struktury żeliwa modyfikowanego, sferoidalnego i wermikularnego.
2. Badania metaloznawcze żeliwa ADI.
3. Wykonanie zabiegu obróbki pozapiecowej: sferoidyzacja i wermikularyzacja.
4. Przeprowadzenie zabiegu obróbki cieplnej: austenityzowanie + hartowanie z przemianą izotermiczną.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie ocen z egzaminu oraz ćwiczeń laboratoryjnych z wagą 55:45

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Kapturkiewicz W.: Modelowanie krystalizacji odlewów żeliwnych. Monografia nr 2/2003, Wyd. AKAPIT stron 171.
2.Podręcznik: Sorelmetal: o żeliwie sferoidalnym. Tłum. Warszawa 2006.
3.Metals Handbook, Ninth Edition. Volume 15, CASTING, ASTM Intern. 1988.
4.Fraś E., Podrzucki C.: Żeliwo modyfikowane, Skrypt AGH, nr 675, Kraków 1981.
5.Publikacje dotyczące metalurgii i odlewnictwa żeliwa (kopie do wglądu studentom).
6.Transactions of the American Foundrymen’s Society, volumeny z roku 1990-2015 (volumeny dostępne w Katedrze ISiKO)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Guzik E.: Procesy uszlachetniania żeliwa – wybrane zagadnienia. Archiwum Odlewnictwa PAN, Monografia No1, 2001, stron 128.
2. Guzik E.: Structure and mechanical properties as well as application of high quality vermicular cast iron. Archives of Foundry Engineering, Polish Academy of Sciences, Vol.10, 2010, Iss.3,p.95-100

Informacje dodatkowe:

Brak