Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia topienia i odlewania staliwa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-204-OD-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kalandyk Barbara (bk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć
Student zapoznaje się z najnowszymi technologiami wytapiana stali na odlewy oraz metodami obróbki pozapiecowej zapewniającej wysoką czystość ciekłego metalu.
Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma niezbędną wiedzę o procesach wytapiania staliwa niestopowego i stopowego oraz metodach rafinacji w obróbce pozapiecowej ciekłego metalu IPO2A_W05 Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Egzamin
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w obszarze przygotowania staliwa niestopowego i wysokostopowego na odlewy IPO2A_W02 Kolokwium
M_W003 Ma rozszerzoną wiedzę i orientuje się w najnowszych trendach rozwoju w zakresie technologii odlewnictwa staliwa IPO2A_W03 Egzamin
M_W004 Ma szczegółową wiedzę w zakresie możliwości prowadzenia technologii wytapiania stali na odlewy w warunkach przemysłowych IPO2A_W06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Egzamin
M_W005 Umie właściwie dobrać materiały do procesu wytapiania stali niestopowych i stopowych stosowanych w warunkach przemysłowych w piecach łukowym i indukcyjnym. IPO2A_U05 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Zna zasady oznaczania gatunków stali i staliwa wg PN-EN oraz PN IPO2A_U08 Sprawozdanie,
Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Potrafi dobrać aparaturę badawczą do wykonania badań zawartości gazów, wtrąceń niemetalicznych i oceny mikrostruktury staliwa IPO2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebą ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji IPO2A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Prawidłowo identyfikuje problemy inż. jakie mogą wystąpić podczas technologii wytapiania stali na odlewy oraz umie wskazać właściwe rozwiązania problemu. IPO2A_K02 Odpowiedź ustna,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma niezbędną wiedzę o procesach wytapiania staliwa niestopowego i stopowego oraz metodach rafinacji w obróbce pozapiecowej ciekłego metalu + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w obszarze przygotowania staliwa niestopowego i wysokostopowego na odlewy + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma rozszerzoną wiedzę i orientuje się w najnowszych trendach rozwoju w zakresie technologii odlewnictwa staliwa + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma szczegółową wiedzę w zakresie możliwości prowadzenia technologii wytapiania stali na odlewy w warunkach przemysłowych + - - - - - - - - - -
M_W005 Umie właściwie dobrać materiały do procesu wytapiania stali niestopowych i stopowych stosowanych w warunkach przemysłowych w piecach łukowym i indukcyjnym. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna zasady oznaczania gatunków stali i staliwa wg PN-EN oraz PN - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać aparaturę badawczą do wykonania badań zawartości gazów, wtrąceń niemetalicznych i oceny mikrostruktury staliwa - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebą ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji - - + - - - - - - - -
M_K002 Prawidłowo identyfikuje problemy inż. jakie mogą wystąpić podczas technologii wytapiania stali na odlewy oraz umie wskazać właściwe rozwiązania problemu. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 34 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 9 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Właściwości mechaniczne i technologiczne stopów żelaza (stali, staliwa). Teoretyczne podstawy procesu wytapiania stali na odlewy w piecu łukowym i indukcyjnym, wg różnych technologii wytapiania. Wytapianie staliwa w procesach łączonych. Obróbka pozapiecowa stali (VD, VOD, VAD, AOD) i staliwa – metody, cele i zadania. Makro i mikrostruktury staliwa w zależności od składu chemicznego i obróbki cieplnej. Omówienie teoretycznych podstaw procesów zachodzących w ciekłym metalu podczas wytapiania, takich jak utlenianie C, Si, Mn, P oraz odsiarczania i odtleniania. Technologie wytapiania staliwa dla energetyki i staliwa kwasoodpornego – przykłady gatunków staliwa.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

1.Wprowadzenie do ćwiczeń. Klasyfikacja i oznaczenie stali i staliwa wg PN, PN-ISO oraz PN-EN, charakterystyka właściwości wybranego gatunku staliwa. 2. Prowadzenie wytopu staliwa w piecu indukcyjnym – karta wytopu.Porównanie technologii wytapiania staliwa w EAF oraz EIF. 3 Podział wytopu na okresy(podstawowe reakcje chemiczne) badanie zawartości azotu i tlenu w poszczególnych etapach wytapiania staliwa w EAF. 4. Wytop staliwa w technologii odzyskowo-tlenowej w warunkach przemysłowych- karta wytopu. 5. Technologia wytapiania staliwa w procesie łączonym piec łukowy + pieco-kadź – Analiza karty wytopu i zmniany zawartości P oraz S. 6. Badania ściralności wybranych gatunków staliwa. 7. Obróbka pozapiecowa staliwa w kadzi odlewniczej (argonowanie staliwa) – Metalodlew S.A. 8.Wpływ obróbki cieplnej staliwa na temperaturę przejścia ze stanu plastycznego w stan kruchy. 9. Zaliczenie końcowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.5(L)+0.5(E)
L – ocena z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych
E – ocena z egzaminu
Każde ćwiczenie musi być zakończone przyjęciem sprawozdania i zaliczone na ocenę przynajmniej dostateczną.
Frekwencja na wykładach jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej – przy 100% obecności na wykładach podniesienie oceny końcowej o 0,5 stopnia.
I i II termin egzaminu jest w formie testowej, natomiast III termin jest przeprowadzany w formie odpowiedzi ustnej studenta.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych (dopuszczalna jedna nieobecność usprawiedliwiona podczas całego kursu). Student może odrobić ćwiczenie po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym ćwiczenie. Sprawozdanie z ćwiczenia musi również być oddane i zaliczone przed kolejnym ćwiczeniem laboratoryjnym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Kniaginin G.: Staliwo. Metalurgia i odlewnictwo; Wyd. Śląsk, Katowice 1976.
2.Głownia J.: Odlewy ze stali stopowej – zastosowanie, Wyd. FotoBit, Kraków 2002.
3.Staronka A. i inni: Zarys metalurgii i Odlewnictwa staliwa, Skrypt AGH nr 1022, 1023, Kraków 1986.
4.Głownia J. i inni: Charakterystyka odlewów ze stali stopowych, Skrypt AGH, SU 1569, Kraków 1999.
5.Głownia J. Kalandyk B., Zapała R., Sobula S., Tęcza G., Malatyńska P., Telejko I., Brzeziński M.: Charakterystyka stali na odlewy, Wyd. AGH, SU 1718, Kraków 2010.
6.Cholewa M, Gawroński J., Przybył M.; Podstawy procesów metalurgicznych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
7.Chojecki A., Telejko I. Odlewnictwo staliwa; Wyd. Akapit, Kraków 2003.
8.Saternus M., Fornalczyk A., Dankmeyer-Łączny J.; Chemia ogólna dla metalurgów; Wyd.
Politechniki Śląskiej , Gliwice 2007.
9.Przybyłowicz K.: Inżynieria stopów żelaza, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2008.
10.Dobrzański L.A.: Metaloznawstwo opisowe stopów żelaza, Wyd. Politechniki Śląskiej , Gliwice 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. B. Kalandyk, R. Zapała, S. Sobula, M. Górny, Ł. Boroń Characteristics of low nickel ferritic-austenitic corrosion resistant cast steel, Metalurgija = Metallurgy; ISSN 0543-5846. — 2014 vol. 53 no. 4, p. 613-616. IF: 0.959 punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014), (25.000 pkt.).
2. B. Kalandyk, dwa rozdziały (oraz współautor 1 rozdziału) w Poradniku Odlewnika, Wyd. STOP 2015.
3. B. Kalandyk, M. Starowicz, R. Zapała, Corrosion resistance of 24Cr-5Mn-2Ni-3Mo duplex cast steel, Archives of Foundry Engineering; ISSN 1897-3310. 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 53–56, punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2015): (15.0 pkt.)
4. B. Kalandyk, M. Starowicz, M. Kawalec, R. Zapała, Influence of the cooling rate on the corrosion resistance of duplex cast steel, Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2013 vol. 52 no. 1, p. 75–78. IF: 0.755 punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2013): (25.00pkt.).
5. B. Kalandyk, R. Zapała, J. Kasińska, M. Wróbel, M. Balicki Microstructure and mechanical properties of high-alloyed 23Cr-5Mn-2Ni-3Mo cast steel — Mikrostruktura i właściwości mechaniczne wysokotemperaturowego staliwa 23Cr-5Mn-2Ni-3Mo, Archives of Metallurgy and Materials; ISSN 1733-3490. 2015 vol. 60 iss. 4, p. 2529–2533, LF punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): (30.00pkt.).
6. B. Kalandyk, Wear resistance of 18%Cr-9%Ni steel used for cast parts of pumps operating in corrosive–erosive environments, Archives of Metallurgy and Materials; ISSN 1733-3490, 2013 vol. 58 iss. 3, p. 841–844. IF: 0.763, punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2013): (20.00pkt).
7. B. Kalandyk, R. Zapała, J. Kasińska, Impact strength of GX8CrNi12, GX5CrNi18-9 and GX5CrNiMo19-11-2 cast steel at -30°C, Metalurgija = Metallurgy; ISSN 0543-5846. — 2016 55 (2016) 4, p.745-748. IF: 0.959 punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014), (25.000 pkt.).
8. B. Kalandyk, G. Tęcza, R. Zapała, S. Sobula Cast high-manganese steel – the effect of microstructure on abrasive wear behaviour in Miller test, Archives of Foundry Engineering; ISSN 1897-3310, 2015 vol. 15 iss. 2, s. 35–38. (15,0 pkt,).
9. B. Kalandyk, J. Kasińska, E. Olejnik, Effect of heat treatment on the microstructures 20%Cr-21%Ni-5%Si cast steel, Archives of Foundry Engineering; ISSN 1897-3310. 2015 vol. 15 spec. iss. 2, s. 39–42, punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2015): (15.0 pkt.).

Informacje dodatkowe:

Moduł kierunkowy