Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technika odlewania do form metalowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-207-OD-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kozana Janusz (jkozana@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student nabywa wiedzę z zakresu metod odlewania stopów metali nieżelaznych do formach metalowych grawitacyjnie, pod niskim i wysokim ciśnieniem.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu metod odlewania w formach metalowych stopów metali nieżelaznych. IPO2A_W07 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę z z zakresu doboru parametrów odlewania stopów metali nieżelaznych w technologii odlewnictwa ciśnieniowego. IPO2A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać sposób odlewania określonego detalu, określić parametry technologiczne stopu. IPO2A_U04 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym zadaniem IPO2A_K02, IPO2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu metod odlewania w formach metalowych stopów metali nieżelaznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z z zakresu doboru parametrów odlewania stopów metali nieżelaznych w technologii odlewnictwa ciśnieniowego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać sposób odlewania określonego detalu, określić parametry technologiczne stopu. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym zadaniem - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Sposoby odlewania do form metalowych. Maszyny i urządzenia do odlewania nisko i wysokociśnieniowego oraz z przeciwciśnieniem. Dobór parametrów odlewania pod ciśnieniem. Odlewanie grawitacyjne do form metalowych. Zasady odlewania półciągłego i ciągłego z uwzględnieniem różnych rozwiązań konstrukcyjnych. Wpływ parametrów metalu i formy odlewniczej na właściwości odlewu. Określenie wpływu technologii odlewania na strukturę i właściwości odlewu. Wady odlewów wykonywanych w formach metalowych oraz metodą półciągłą oraz ciągłą.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Dobór parametrów do odlewania kokilowego wybranych stopów metali nieżelaznych.
2. Parametry ciekłego metalu oraz formy metalowej przy odlewaniu kokilowym.
3. Struktura i mikrostruktura odlewów kokilowych ze stopów metali noFe.
4. Nagrzewanie/chłodzenie form metalowych, środki oddzielające i pokrywające na kokile.
5. Analiza wpływu temperatury formy metalowej na właściwości technologiczne i mechaniczne odlewów.
6. Wady odlewów wykonywanych w formach metalowych grawitacyjnie, pod ciśnieniem i metodą ciągłą.
7. Technologia odlewania stopów cynku z wykorzystaniem maszyn ciśnieniowych gorącokomorowych.
7. Technologia odlewania stopów aluminium z wykorzystaniem wysokociśnieniowych maszyn zimnokomorowych.
8. Technologia wykonywania wybranych odlewów dla motoryzacji z wykorzystaniem maszyn niskociśnieniowych.
9. Technologia odlewania stopów magnezu z wykorzystaniem maszyn ciśnieniowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Laboratorium: Obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych.
Zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych (sprawozdanie/kolokwium lub odpowiedź) warunkuje uzyskanie pozytywnej oceny.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona:
ocena z laboratorium: 70 %
ocena z frekwencji na wykładach: 30 %

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwa jedna usprawiedliwiona nieobecność.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności konieczność odrobienia zajęć w innym, możliwym terminie lub wykonanie obszernej prezentacji z zakresu tematu ćwiczenia laboratoryjnego oraz przedstawienie przed prowadzącym i/lub grupą studentów.
Nieobecność nieusprawiedliwiona w czasie ćwiczeń laboratoryjnych skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bonderek Z.: Odlewnictwo ciśnieniowe metali i formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych.
Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT” , Kraków 2006
2. Dańko J.: Maszyny i urządzenia do odlewania pod ciśnieniem. Uczelniane Wydawnictwa
Naukowo-Dydaktyczne , Kraków 2000.
3. Górny Z.: Odlewanie ciśnieniowe. Poradnik inżyniera. Odlewnictwo. Warszawa WNT,
1972.
4. Waszkiewicz S., Fic M., Perzyk M., Szczepanik J.: Kokile i formy ciśnieniowe. Warszawa,
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1983.
5. Białobrzeski A.: Odlewnictwo ciśnieniowe, Wydawnictwa Naukowo Techniczne,
Warszawa 1992.
6. Górny Z.: Odlewanie kokilowe stopów metali nieżelaznych. WNT, Warszawa (1974)
4 Białobrzeski A.: Odlewnictwo ciśnieniowe- maszyny i urządzenia. WNT. Warszawa,
(1992)
7. Dańko J.: Maszyny i urządzenia do odlewania pod ciśnieniem. Wydawnictwo Naukowe
AGH. Kraków, 2001
8. Kanikuła Z.: Konstrukcje form ciśnieniowych. Instytut Odlewnictwa, Kraków, 1983

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. J. KOZANA, St. RZADKOSZ, M. PIĘKOŚ, Influence of the selected alloy additions on limiting the phase γ formation in Cu−Zn alloys / // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310, 2010 vol. 10 iss. 1, s. 221–225. — Bibliogr. s. 225,
2. RZADKOSZ St., KOZANA J., GARBACZ-KLEMPKA A., PIĘKOŚ M., CIEŚLAK W., Shaping the microstructure and properties of tin bronzes] / // W: Foundryman’ Day 2014 [Dokument elektroniczny] : XXXVIII international scientific conference : Krakow, 27–28 Nov. 2014.
3. red. A. GARBACZ-KLEMPKA, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ, Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : monografia: XVIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Polańczyk 2015 — [Science and technology],Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków 2015. — 199 s.. — ISBN: 978-83-63663-61-2

Informacje dodatkowe:

Brak