Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Najlepsze dostępne techniki w odlewnictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-217-OD-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Holtzer Mariusz (holtzer@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma niezbędną wiedzę o identyfikowaniu zagrożeń, bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ergonomii w przemyśle metalurgicznym i odlewnictwie IPO2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Ma podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzy z zakresu projektowania technologii wytwarzania przemysłowych i użytkowych odlewów ze złożonych stopów odlewniczych (żeliwa, staliwa, stopów metali nieżelaznych) stosowanych we współczesnym odlewnictwie IPO2A_W06 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie tworzyć złożoną dokumentacje projektową: techniczno - technologiczna niezbędną do przygotowania oprzyrządowanie odlewniczego potrzebnego do wykonanie formy i odlewu według opracowanej technologii IPO2A_U07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę i zna systemowe możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz społecznych. IPO2A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Działa etycznie, traktując partnerów zawodowych, konkurentów i klientów uczciwie oraz z należytym szacunkiem. IPO2A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma niezbędną wiedzę o identyfikowaniu zagrożeń, bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ergonomii w przemyśle metalurgicznym i odlewnictwie + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzy z zakresu projektowania technologii wytwarzania przemysłowych i użytkowych odlewów ze złożonych stopów odlewniczych (żeliwa, staliwa, stopów metali nieżelaznych) stosowanych we współczesnym odlewnictwie + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie tworzyć złożoną dokumentacje projektową: techniczno - technologiczna niezbędną do przygotowania oprzyrządowanie odlewniczego potrzebnego do wykonanie formy i odlewu według opracowanej technologii + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna systemowe możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz społecznych. + - - - - - - - - - -
M_K002 Działa etycznie, traktując partnerów zawodowych, konkurentów i klientów uczciwie oraz z należytym szacunkiem. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Program wykładów

Dyrektywa UE 96/62/WE w sprawie Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczenia Zanieczyszczeń (IPPC). Dyrektywao emisjach przemysłowych IED. Krajowe akty prawne dotyczące pozwoleń zintegrowanych. Wytyczne dotyczące sporządzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Najlepsze Dostępne Techniki stosowane w odlewnictwie i ich wpływ na środowisko.
Monitoring funkcjonowania instalacji IPPC oraz kontrola zgodności z wydanym pozwoleniem zintegrowanym.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na wykładach i zaliczenie przedmiotu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Celem wykładu jest zapoznanie z zagadnieniami związanymi z Najlepszymi Dostępnymi Technikami (BAT) stosowanymi w odlewnictwie, a wynikającymi z Dyrektywy UE IPPC.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dyrektywa UE 96/62/WE w sprawie Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczenia Zanieczyszczeń (IPPC).
2. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska.
3. Zintegrowane zapobieganie i ograniczenie zanieczyszczeń. Dokument Referencyjny BREF Najlepsze Dostępne techniki w kuźnictwie i przemyśle odlewniczym www.gov.mos.pl
4. Przewodnik w zakresie Najlepszych Dostępnych Technik(NDT). Wytyczne dla branży odlewniczej. Pod. red. M. Holtzera. www.gov.mos.pl
5. Holtzer M., Dańko J., Dańko R.: Oddziaływanie na środowisko naturalne procesów wytapiania i odlewania stopów metali nieżelaznych z wykorzystaniem Najlepszych Dostępnych Technik. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji. Vol. 28, nr 1, 2008, 47-59.
6. Holtzer M.: Influence of the cast iron melting processes on environment using BAT. Archives of Foundry Engineering v. 7, issue 4/2007, 83-88.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. M. Holtzer Influence of the cast iron melting processes on environment using BAT. Archives of Foundry Engineering ; 2007 vol. 7 iss. 4 s. 83–88.
2. M. Holtzer: Regulacje prawne w Unii Europejskiej w zakresie krzemionki krystalicznej. Przegląd Odlewnictwa nr 7–8 s. 358–361.
3. M. Holtzer, J. Dańko, R. Dańko: Oddziaływanie na środowisko naturalne procesów wytapiania i odlewania stopów metali nieżelaznych z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji = Archives of Mechanical Technology and Automation 2008 vol. 28 nr 1, s. 47–59.
4. Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO, Beata GRABOWSKA Analiza rodzaju oraz ilości odpadów wytwarzanych w krajowych odlewniach. Przegląd Odlewnictwa 2009 t. 59 nr. 4 s. 196–200.
5. Rozwój energetyki odnawialnej szansą dla przemysłu odlewniczego — Development of the renewable power engineering a chance for the foundry industry / Mariusz HOLTZER, Grzegorz Holtzer // Przegląd Odlewnictwa : miesięcznik naukowo-techniczny / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2009 nr 5–6 s. 290–297. — Bibliogr. s. 297
6. M. Holtzer, I. Kargulewicz, K. Olendrzyński: Estimation of the {CO_{2}} process emission in Poland generated by castings production from ferrous alloys. Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. 2009 vol. 54 iss. 2 s. 421–426.
7. J. DAŃKO, M. HOLTZER, R. DAŃKO: Dobór efektywnych procesów regeneracji oraz gospodarka masami formierskimi w aspekcie najlepszych dostępnych technik (NDT-BAT). Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry; 2006 R. 6 nr 20 s. 31–38. — Bibliogr. s. 37–38.
8. M. Holtzer: Oddziaływanie na środowisko procesów wytapiania stali na odlewy przy wykorzystaniu Najlepszych Dostępnych Technik (NDT) Przegląd Odlewnictwa : 2006 t. 56 nr 4 s. 172–178.
9. M. Holtzer: Implementation of IPPC Directive in foundries. Metalurgija = Metallurgy 2005 vol. 44 br. 2 s. 141–146.

Informacje dodatkowe:

Brak