Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Specjalne metody odlewania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-208-OD-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Dańko Rafał (rd@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student uzyskuje wiedzę dotyczącą maszyn i urządzeń wykorzystywanych specjalnych metodach odlewania oraz technologii tych procesów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma rozszerzoną wiedzę o budowie i funkcjonowaniu zaawansowanych technicznie maszyn i urządzeń ( ich sterowaniu i automatyzacji), stosowanych w metalurgii i odlewnictwie IPO2A_W07 Kolokwium
M_W002 Ma szczegółową wiedzę z zakresu zasad konstrukcji i funkcjonowania maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych i odlewniczych IPO2A_W07 Kolokwium
M_W003 Zna złożone zagadnienia związane z użytkowaniem maszyn, urządzeń i sprzętu technicznego stosowanego w metalurgii, przeróbce plastycznej, odlewnictwie itp. IPO2A_W07 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi właściwie dobrać, w oparciu o analizę technologiczno-ekonomiczną, maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji zaawansowanych procesów odlewniczych i metalurgicznych IPO2A_U08 Kolokwium
M_U002 Posiada, w zakresie podstawowym, umiejętności opracowywania dokumentacji pozwalającej na uruchomienie ekonomicznie uzasadnionej produkcji odlewów wykonywanych metodą ciśnieniową i kokilową. IPO2A_U07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem IPO2A_K04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma rozszerzoną wiedzę o budowie i funkcjonowaniu zaawansowanych technicznie maszyn i urządzeń ( ich sterowaniu i automatyzacji), stosowanych w metalurgii i odlewnictwie + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma szczegółową wiedzę z zakresu zasad konstrukcji i funkcjonowania maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych i odlewniczych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna złożone zagadnienia związane z użytkowaniem maszyn, urządzeń i sprzętu technicznego stosowanego w metalurgii, przeróbce plastycznej, odlewnictwie itp. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi właściwie dobrać, w oparciu o analizę technologiczno-ekonomiczną, maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji zaawansowanych procesów odlewniczych i metalurgicznych + - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada, w zakresie podstawowym, umiejętności opracowywania dokumentacji pozwalającej na uruchomienie ekonomicznie uzasadnionej produkcji odlewów wykonywanych metodą ciśnieniową i kokilową. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Specjalne metody odlewania

Charakterystyka maszyn do odlewania pod ciśnieniem. Parametry maszyn ciśnieniowych – obliczanie i dobór. Konstrukcja zespołów mechanicznych maszyn ciśnieniowych. Podstawowe zespoły napędu hydraulicznego maszyn ciśnieniowych. Eksploatacja maszyn ciśnieniowych. Automatyzacja procesu odlewania pod ciśnieniem. Wybrane zagadnienia projektowania i organizacji produkcji w odlewni ciśnieniowej. Technologia prasowania metalu w stanie ciekło-krystalicznym. Charakterystyka maszyn do odlewania kokilowego i pod niskim ciśnieniem Rozwiązania konstrukcyjne kokilarek i maszyn do odlewnia pod niskim ciśnieniem.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Specjalne metody odlewania

Charakterystyka maszyn do odlewania pod ciśnieniem. Parametry maszyn ciśnieniowych – obliczanie i dobór. Konstrukcja zespołów mechanicznych maszyn ciśnieniowych. Podstawowe zespoły napędu hydraulicznego maszyn ciśnieniowych. Eksploatacja maszyn ciśnieniowych. Automatyzacja procesu odlewania pod ciśnieniem. Wybrane zagadnienia projektowania i organizacji produkcji w odlewni ciśnieniowej. Technologia prasowania metalu w stanie ciekło-krystalicznym. Charakterystyka maszyn do odlewania kokilowego i pod niskim ciśnieniem Rozwiązania konstrukcyjne kokilarek i maszyn do odlewnia pod niskim ciśnieniem.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie ocen zaliczeniowych z laboratoriów laboratoriów. Obecność na wszystkich wykładach podnosi ocenę o 0,5 stopnia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

a) podstawowe
1. Białobrzeski A.: Odlewnictwo ciśnieniowe. Warszawa, WNT 1992.
2. Dańko J.: Maszyny i urządzenia do odlewania pod ciśnieniem. Podstawy teorii. Konstrukcja. Pomiary i eksploatacja. AGH Uczelniane Wydawnictwa naukowo-dydaktyczne. Kraków 2000.
3. Waszkiewicz S., Fic M., Perzyk M., Szczepanik J.: Kokile i formy ciśnieniowe. Warszawa, WNT 1983.
b) uzupełniajace:
1. Ragan E. i inni: Liatie kovov pod tlakom. Vydatelstvo Michala Vaska v Presove (vmv@vmv.sk), ISBN 978-80-8073-979-9, Fakulta vyrobnych technologii, Presov 2007 (Słowacja).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Analiza rozwoju systemów dozowania stopów aluminium w zimnokomorowych maszynach ciśnieniowych — Analysis of the development of dosing systems of aluminium alloys in the cold chamber die casting machines /W. Kowalczyk, R. DAŃKO // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 73–78.

Experiments on the model testing of the 2\textsuperscript{nd} phase of die casting process compared with the results of numerical simulation / R. DAŃKO, J. DAŃKO, J. STOJEK // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 iss. 4, s. 21–24.

Model testing of the 2\textsuperscript{nd} phase of die casting process / Rafał DAŃKO, Jerzy STOJEK // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2014 vol. 208, s. 52–62.

Nowe kierunki i rozwiązania w konstrukcji zimnokomorowych maszyn ciśnieniowych nowej generacji — [New trends and solutions in the design of cold-chamber die casting next-generation machines] / Wojciech Kowalczyk, Rafał DAŃKO // W: Foundryman’ Day 2013 [Dokument elektroniczny] : XXXVII international scientific conference : Kraków, 28–29 Nov. 2013 = Dzień Odlewnika 2013 : XXXVII międzynarodowa konferencja naukowa / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP, Fundacja Wydziału Odlewnictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : WO AGH], 2013. — 1 dysk optyczny. — S. 1–2.

Nowe kierunki i rozwiązania w konstrukcji zimnokomorowych maszyn ciśnieniowych nowej generacji — New trends and solutions in the design of cold-chamber die casting next-generation machines / W. Kowalczyk, R. DAŃKO //Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 spec. iss. 3, s. 83–88.

Stan zagadnienia w zakresie odlewania dużych odlewów strukturalnych ze stopów aluminium — The state of art of production of automotive structural die casted elements / M. Łuszczak, R. DAŃKO // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.:Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 spec. iss. 3, s. 113–116

Informacje dodatkowe:

Brak