Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszyny i urządzenia odlewnicze
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-210-OD-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Łucarz Mariusz (eumar@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaje przykładowy ciąg technologiczny maszyn w wybranej odlewni, poznaje podstawowe parametry pracy wybranej grupy maszyn odlewniczych oraz realizuje samodzielną ich ocenę na laboratorium.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma uporządkowaną, rozbudowaną wiedzę z zakresu konstrukcji i zasad funkcjonowania maszyn i urządzeń stosowanych w procesach odlewniczych, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn i urządzeń do technologii form piaskowych IPO2A_W07 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe zagadnienia związane z użytkowaniem i trwałością eksploatacją maszyn, urządzeń i sprzętu technicznego stosowanego odlewnictwie IPO2A_W07 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrać i zastosować parametry pracy maszyn i urządzeń odlewniczych (strzelarka, nadmuchiwarka, regenerator termiczny, klasyfikator kaskadowy), w celu uzyskania zamierzonego efektu ich działania IPO2A_U08 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi samodzielnie opracowywać dane empiryczne i wyciągać wnioski na temat charakteru zjawiska lub procesu. Ma umiejętność wyciągania i formułowania własnych wniosków, stanowiska i argumentacji IPO2A_U03 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem IPO2A_K03 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną, rozbudowaną wiedzę z zakresu konstrukcji i zasad funkcjonowania maszyn i urządzeń stosowanych w procesach odlewniczych, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn i urządzeń do technologii form piaskowych + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zagadnienia związane z użytkowaniem i trwałością eksploatacją maszyn, urządzeń i sprzętu technicznego stosowanego odlewnictwie + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać i zastosować parametry pracy maszyn i urządzeń odlewniczych (strzelarka, nadmuchiwarka, regenerator termiczny, klasyfikator kaskadowy), w celu uzyskania zamierzonego efektu ich działania + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie opracowywać dane empiryczne i wyciągać wnioski na temat charakteru zjawiska lub procesu. Ma umiejętność wyciągania i formułowania własnych wniosków, stanowiska i argumentacji + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Program wykładów: Teoria, budowa i zasady działania wybranych maszyn do wykonywania form i rdzeni. Teoria maszyn i urządzeń do regeneracji zużytej osnowy mas formierskich i rdzeniowych (metody mokra, sucha mechaniczna i termiczna). Zagadnienia związane z eksploatacją maszyn i urządzeń odlewniczych.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Program zajęć laboratoryjnych: Wizytacja wybranego zakładu przemysłowego, w celu poznania pełnego cyklu technologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu działania stosowanych maszyn i urządzeń (sporządzenie masy formierskiej, wykonanie formy, stanowisko przygotowania metalu i zalewania formy, stanowisko wybijania odlewów, stanowisko oczyszczania odlewów i ich naprawa, stanowisko regeneracji masy zużytej, obróbka mechaniczna wykonanych odlewów). Badanie w skali laboratoryjnej procesu technologicznego (wykonanie rdzeni metodą dmuchową lub masy w technologii SMS, proces regeneracji termicznej zużytej masy rdzeniowej lub masy formierskiej, sporządzenie rdzeni lub kształtek na osnowie regeneratu otrzymanego po regeneracji termicznej). W ramach laboratorium analizowany jest wpływ parametrów procesu dmuchowego na właściwości rdzeni wykonywanych metodą hot-box lub czasu wiązania (żywotność) masy formierskiej. W przypadku regeneracja zużytej masy formierskiej i rdzeniowej w prototypowym regeneratorze termicznym, określana jest skuteczności działania regeneratora oraz wpływ nastaw regeneratora na charakter jego pracy. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się na podstawie obecności i omówieniu uzyskanych wyników z przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz testu pisemnego z zakresu zajęć laboratoryjnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie testu zaliczeniowego z laboratorium, oceny ze sprawozdań oraz obecności na laboratoriach. Ocenę końcową (OC) określa się na podstawie wzoru
OC=0,50*A+0,50*B
A – ocena z omówienia sprawozdań i obecności na laboratoriach, ocena finalna,
B – ocena z z testu pisemnego zaliczającego zajęcia laboratoryjne, ocena finalna.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa.
Ćwiczenia muszą być zaliczone na ocenę minimum 3.0. Ocena niedostateczna z laboratorium wymaga poprawy na ocenę pozytywną.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

a) podstawowa
1. Bodzoń L., Dańko J., Żurawski L.: Podstawy teorii maszyn odlewniczych – Maszyny do przygotowania materiałów i mas formierskich”. Wyd. AGH Nr 919, Kraków 1984, s. 220.
2. Gregoraszczuk M.: Maszynoznawstwo. Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2001
b) uzupełniająca
3. Chudzikiewicz R.: Mechanizacja i automatyzacja odlewni. PWT Warszawa, 1985.
4. Kosowski A.: Odlewnictwo Ogólne. Wydawnictwo naukowe „Akapit”, Kraków 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Dańko J, Dańko R., Łucarz M.: Procesy i urządzenia do regeneracji osnowy zużytych mas formierskich, Wydawnictwo naukowe „Akapit”, ISBN 978-83-89541-88-8, Kraków 2007.
2. Łucarz M.: Badania regeneracji termicznej zużytej masy z technologii hot-box. Archives of Foundry 2010 vol. 10 spec. iss. 2, s. 99–102. —
3. Łucarz M.: Ekologiczne aspekty realizacji regeneracji termicznej Archives of Metallurgy and Materials (2015) vol. 60 iss. 1, s. 329–333.
4. Łucarz M.: Ekologiczne stanowisko do regeneracji termicznej zużytych mas formierskich. Archives of Foundry Engineering (2012) vol. 12 spec. iss. 1, s. 125–130
5. Łucarz M.: Factors determining the effectiveness of thermal reclamation of moulding and core sands. Metalurgija = Metallurgy (2012) vol. 51 no. 3, s. 414.
6. Łucarz M., Grabowska B.: Influence of thermal reclamation temperature on the strength of the moulding sand made of the reclaim in hot-box technology. Archives of Foundry Engineering (2015) vol. 15, spec. iss. 1, s. 131–135.
7. Dańko R., Łucarz M., Dańko J.: Regeneracja mechaniczna i mechaniczno-termiczna zużytej masy rdzeniowej z procesu cold-box. Archives of Foundry Engineering (2014) vol. 14 spec. iss. 4, s. 21–24.
8. Łucarz M.: State of spent molding sands in the mold large-size cast. Archives of Foundry Engineering (2016) vol. 16 iss. 4, s. 69–74.
9. Grabowska B., Łucarz M., Kaczmarska K.: Thermal reclamation process of the spent moulding sand with the polymer BioCo2 binder. Archives of Foundry Engineering (2014) vol. 14 spec. iss. 3, s. 90–94.
10. Łucarz M.: Wpływ regeneracji mechanicznej i termicznej na stan kwarcowej osnowy ziarnowej. Polska metalurgia w latach 2011–2014 : monografia / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT” (2014) s. 497–510.

Informacje dodatkowe:

Moduł kierunkowy