Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Urządzenia cieplne w odlewnictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-212-OD-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Ziółkowski Eugeniusz (ez@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach tego przedmiotu omawiane są zagadnienia klasyfikacji, budowy, zastosowań i eksploatacji pieców odlewniczych. Przedstawione są także metody obliczeń namiaru wsadu oraz elementów grzejnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu pieców odlewniczych i procesów wytwarzania ciekłych stopów odlewniczych w ujęciu historycznym wraz z najnowszymi trendami rozwoju IPO2A_W07 Egzamin
M_W002 Student zna budowę i zasadę działania pieców odlewniczych oraz pieców specjalnych, które mają zastosowanie w niektórych procesach odlewniczych IPO2A_W07 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaplanować proces wytwarzania ciekłego metalu o określonym składzie chemicznym wraz z doborem właściwego pieca odlewniczego Student potrafi obliczyć ilość, skład chemiczny i namiar wsadu oraz finalny skład chemiczny ciekłego stopu odlewniczego, również dla kryterium minimalnej ceny tego wsadu IPO2A_U02, IPO2A_U08, IPO2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie związane z doborem pieca odlewniczego oraz wyznaczeniem parametrów wsadu dla założonych parametrów wytwarzanego ciekłego metalu. Student potrafi przygotować dokumentację z wykonanego zespołowo ćwiczenia laboratoryjnego. IPO2A_K02, IPO2A_K03, IPO2A_K04, IPO2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu pieców odlewniczych i procesów wytwarzania ciekłych stopów odlewniczych w ujęciu historycznym wraz z najnowszymi trendami rozwoju + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna budowę i zasadę działania pieców odlewniczych oraz pieców specjalnych, które mają zastosowanie w niektórych procesach odlewniczych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaplanować proces wytwarzania ciekłego metalu o określonym składzie chemicznym wraz z doborem właściwego pieca odlewniczego Student potrafi obliczyć ilość, skład chemiczny i namiar wsadu oraz finalny skład chemiczny ciekłego stopu odlewniczego, również dla kryterium minimalnej ceny tego wsadu - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie związane z doborem pieca odlewniczego oraz wyznaczeniem parametrów wsadu dla założonych parametrów wytwarzanego ciekłego metalu. Student potrafi przygotować dokumentację z wykonanego zespołowo ćwiczenia laboratoryjnego. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Kryteria podziału i klasyfikacja pieców odlewniczych

 2. Budowa i zasada działania żeliwiaka zwykłego bez zbiornika i ze zbiornikiem. Przebieg procesu wytapiania w żeliwiaku. Parametry sterowania procesem żeliwiakowym

 3. Budowa i zasada działania elektrycznych pieców oporowych. Parametry i przykłady z praktyki przemysłowej

 4. Budowa i zasada działania elektrycznych pieców indukcyjnych. Piece sieciowej, średniej i wysokiej częstotliwości. Zastosowania i przykłady praktyczne

 5. Budowa i zasada działania elektrycznych pieców łukowych. Piece jednofazowe i trójfazowe. Charakterystyki i zastosowania praktyczne

 6. Budowa i zasada działania pieców do obróbki cieplnej

 7. Obliczanie wsadu dla pieców odlewniczych. Metody klasyczne i optymalizacyjne

 8. Podstawowe informacje i układach zasilania elektrycznych pieców odlewniczych. Zagadnienia kompensacji mocy w układach zasilania pieców indukcyjnych i łukowych

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
 1. Budowa i parametry konstrukcyjne wybranych pieców odlewniczych

 2. Obliczanie elementów grzejnych stosowanych w elektrycznych piecach oporowych

 3. Obliczanie namiaru wsadu dla wybranych pieców odlewniczych

 4. Pomiary wybranych parametrów energetycznych modelowego pieca odlewniczego

 5. Pomiary parametrów energetycznych układu zasilania modelowego pieca indukcyjnego wraz z baterią kondensatorów kompensujących moc bierną indukcyjną

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie ocen z egzaminu, kolokwiów zaliczeniowych oraz sprawozdań ze zrealizowanych ćwiczeń laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Notatki z wykładów
2. Podrzucki C., Szopa J.: Piece i urządzenia metalurgiczne stosowane w odlewnictwie. Wyd. „Śląsk”, Katowice, 1982.
3. Poradnik inżyniera. Odlewnictwo. WNT, Warszawa, 1986.
4. Materiały prospektowe firm oferujących piece odlewnicze i do obróbki cieplnej, materiały wsadowe oraz elementy grzejne do urządzeń cieplnych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak