Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane procesy produkcyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-2-103-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Kawecki Artur (akawecki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Różne zaawansowane techniki i technologie wytwarzania i przetwarzania metali nieżelaznych i ich stopów na półwyroby i wyroby dla elektroenergetyki, elektrotechniki, elektroniki, budownictwa, medycyny oraz użyteczności publicznej. Charakterystyka narzędzi, urządzeń, linii produkcyjnych, parametry procesów technologicznych. Kształtowanie mikrostruktury oraz własności materiałów wsadowych i materiałów podczas ich dalszej przeróbki plastycznej pod kątem optymalizacji własności finalnych produktu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat możliwości sterowania procesami przeróbki plastycznej w oparciu o przyjęte kryteria. Ma wiedzę na temat aktualnych kierunków rozwoju procesów produkcyjnych i zna przyczyny ich wyboru. IPJ2A_W01 Egzamin
M_W002 Student zna i rozumie atrakcyjność ciągłych procesów wytwarzania półwyrobów i wyrobów. Posiada podstawową wiedzę na temat problemów związanych ze zmianą warunków wytwarzania ze skali laboratoryjnej, poprzez półprzemysłową do przemysłowej (wieloseryjnej). IPJ2A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi w sposób ogólny zaprojektować założenia do złożonych procesów produkcyjnych wybranych półwyrobów i wyrobów z metali nieżelaznych i ich stopów. Potrafi dokonać obliczeń związanych z przeróbką plastyczną metali i ich stopów oraz własnościami mechanicznymi, elektrycznymi i wybranymi eksploatacyjnymi półwyrobów oraz wyrobów gotowych. IPJ2A_U11, IPJ2A_U10 Kolokwium
M_U002 Potrafi dokonać wyboru optymalnej technologii zapewniającej uzyskanie założonych własności mechanicznych wyrobu. Potrafi przewidzieć skutki zastosowania zmian (modernizacji) procesów produkcyjnych. Potrafi posługiwać się technikami pomiarowymi, komputerowymi oraz bazami danych, planować i przeprowadzić eksperymenty obejmujące pomiary laboratoryjne i symulacje komputerowe, przy równoczesnej interpretacji uzyskanych wyników i poprawnym wyciąganiu z nich wniosków. IPJ2A_U10, IPJ2A_U08 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi dokonać krytycznej samooceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, oraz ocenić znacznie nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu, działać przy poszanowaniu zasad etyki zawodowej oraz dbałości o tradycję Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Metali Nieżelaznych IPJ2A_K03, IPJ2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat możliwości sterowania procesami przeróbki plastycznej w oparciu o przyjęte kryteria. Ma wiedzę na temat aktualnych kierunków rozwoju procesów produkcyjnych i zna przyczyny ich wyboru. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie atrakcyjność ciągłych procesów wytwarzania półwyrobów i wyrobów. Posiada podstawową wiedzę na temat problemów związanych ze zmianą warunków wytwarzania ze skali laboratoryjnej, poprzez półprzemysłową do przemysłowej (wieloseryjnej). + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi w sposób ogólny zaprojektować założenia do złożonych procesów produkcyjnych wybranych półwyrobów i wyrobów z metali nieżelaznych i ich stopów. Potrafi dokonać obliczeń związanych z przeróbką plastyczną metali i ich stopów oraz własnościami mechanicznymi, elektrycznymi i wybranymi eksploatacyjnymi półwyrobów oraz wyrobów gotowych. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać wyboru optymalnej technologii zapewniającej uzyskanie założonych własności mechanicznych wyrobu. Potrafi przewidzieć skutki zastosowania zmian (modernizacji) procesów produkcyjnych. Potrafi posługiwać się technikami pomiarowymi, komputerowymi oraz bazami danych, planować i przeprowadzić eksperymenty obejmujące pomiary laboratoryjne i symulacje komputerowe, przy równoczesnej interpretacji uzyskanych wyników i poprawnym wyciąganiu z nich wniosków. - + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi dokonać krytycznej samooceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, oraz ocenić znacznie nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu, działać przy poszanowaniu zasad etyki zawodowej oraz dbałości o tradycję Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Metali Nieżelaznych - + + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 133 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

W ramach wykładu studentom przybliżane są różne zaawansowane techniki i technologie wytwarzania i przetwarzania metali nieżelaznych i ich stopów na półwyroby i wyroby dla elektroenergetyki, elektrotechniki, elektroniki, budownictwa, medycyny oraz użyteczności publicznej. Poruszana jest problematyka zmian warunków wytwarzania ze skali laboratoryjnej, poprzez półprzemysłową do przemysłowej (wieloseryjnej).Prezentowane są aktualne kierunki rozwoju ciągłych procesów produkcyjnych. Przedstawiana jest charakterystyka narzędzi, urządzeń, linii produkcyjnych, parametry procesów technologicznych. Pokazywane jest powiązanie kształtowanej mikrostruktury oraz własności materiałów wsadowych i materiałów podczas ich dalszej przeróbki plastycznej pod kątem optymalizacji własności finalnych produktu.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Podczas ćwiczeń audytoryjnych przeprowadzane są analizy poszczególnych etapów wytwarzania i przetwarzania materiałów na półwyroby oraz wyroby. Przeprowadzane są dyskusje nad charakterystyką technik i technologii produkcji, możliwością optymalizacji poszczególnych parametrów procesów oraz ich wpływem na finalne własności wyrobów metalicznych. Na zajęciach przeprowadzane są ćwiczenia rachunkowe z obszaru procesów przeróbki plastycznej oraz parametrów technologicznych i eksploatacyjnych półwyrobów i wyrobów.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Podczas ćwiczeń laboratoryjnych student w drodze eksperymentalnej weryfikuje założenia projektowe wytwarzania z metali nieżelaznych i ich stopów półwyrobów oraz wyrobów o zdefiniowanej geometrii i określonym zespole własności. Ma możliwość na bieżąco kontrolowania oraz korygowania ścieżek technologicznych oraz przyjętych parametrów procesowych w celu osiągnięcia założonego rezultatu. Posługuje się technikami pomiarowymi, komputerowymi w celu planowania i przeprowadzania eksperymentów obejmujących pomiary laboratoryjne, przy równoczesnej interpretacji uzyskanych wyników i poprawnym wyciąganiu z nich wniosków.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia audytoryjne oraz ćwiczenia laboratoryjne kończą się zaliczeniem, uczestnictwo w egzaminie możliwe jest po uzyskaniu pozytywnej oceny z ćwiczeń audytoryjnych i ćwiczeń laboratoryjnych. Do kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń audytoryjnych oraz laboratoryjnych dopuszczone są osoby, które miały co najwyżej 1 nieusprawiedliwioną obecność na ćwiczeniach audytoryjnych oraz co najwyżej 1 nieusprawiedliwioną obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych. Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych jest również oddanie oraz akceptacja przez prowadzącego zajęcia wszystkich sprawozdań i/lub opracowań.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Wykłady nie są obowiązkowe, jednakże zalecane i bardzo pomocne do zrozumienia i opanowania wykładanych treści.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Do egzamiu może przystąpić student, który uzyskał ocenę pozytywną z kolokwium z ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczeń audytoryjnych. Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek usprawiedliwionych nieobecności studenta na zajęciach audytoryjnych i/lub projektowych ustalane będą indywidualnie. Dopuszczalne jest odrabianie zajęć przez studenta z innymi grupami, za zgodą prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ogólna wiedza z metaloznawstwa metali nieżelaznych oraz podstawowych procesów przeróbki plastycznej metali i ich stopów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak