Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zintegrowane systemy zarządzania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-2-104-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Wojtas Marek (mwojtas@infoster.com.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe terminy i definicje oraz budowę zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Przedmiot obejmuje definicje, standardy, metody. Omówione zostaną funkcjonalności systemów oraz zostaną podane zastosowania na przykładzie systemów w każdej kategorii. Na wykładzie student osiąga podstawy dojrzałości intelektualnej dostarczonych treści, natomiast na ćwiczeniach audytoryjnych biegłość formalną jej wykorzystania. Przedmiot obejmuje 30 godzin wykładu 15 godzin ćwiczeń audytoryjnych oraz 15 godzin przeznaczonych na wykonanie projektów o łącznej sumie punktów ECTS – 4, co oznacza przeciętny nakład pracy własnej studenta w semestrze na poziomie 100 godzin ( ……… godz./tydzień). W czasie ćwiczeń audytoryjnych obowiązkowe jest zaliczenie pozytywnie kolokwium oraz samodzielnie wykonanie projektu na ocenę. Ćwiczenia audytoryjne kończą się zaliczeniem, wykład po uzyskaniu pozytywnego zaliczenia kończy się egzaminem. Wykłady nie są obowiązkowe, jednakże zalecane i bardzo pomocne do zrozumienia i opanowania wykładanych treści.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę na temat zintegrowanych systemów zarządzania, które są pomocne w zarządzaniu firmą oraz organizacją produkcji. IPJ2A_W01, IPJ2A_W02 Wykonanie projektu,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystywaćspecyficzną terminologię zarówno wjęzyku polskim jak i angielskim z zakresuzintegrowanych systemów zarządzania. IPJ2A_U11, IPJ2A_U10, IPJ2A_U09 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student na podstawie wiedzy zdobytej na zajęciach z przedmiotu zintegrowane systemy zarządzania pozyskuje umiejętności niezbędne do pracy w przemyśle uwzględniając zasady bezpieczeństwa pracy IPJ2A_U11, IPJ2A_U10, IPJ2A_U09 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student na podstawie wiedzy zdobytej na zajęciach z przedmiotu zintegrowane systemy zarządzania umie przyjmować różne role w ramach współpracy międzyludzkiej IPJ2A_K03, IPJ2A_K02, IPJ2A_K01 Wynik testu zaliczeniowego,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat zintegrowanych systemów zarządzania, które są pomocne w zarządzaniu firmą oraz organizacją produkcji. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystywaćspecyficzną terminologię zarówno wjęzyku polskim jak i angielskim z zakresuzintegrowanych systemów zarządzania. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student na podstawie wiedzy zdobytej na zajęciach z przedmiotu zintegrowane systemy zarządzania pozyskuje umiejętności niezbędne do pracy w przemyśle uwzględniając zasady bezpieczeństwa pracy - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student na podstawie wiedzy zdobytej na zajęciach z przedmiotu zintegrowane systemy zarządzania umie przyjmować różne role w ramach współpracy międzyludzkiej - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 130 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 18 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Pojęcie zintegrowanych informatycznych systemów zarządzania.
  Współczesne systemy zarządzania – zakresy funkcjonalne, cechy, zastosowania,
  podstawowe funkcje. Wspomaganie komputerowe zarządzania procesowego w
  przedsiębiorstwie. Zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi (zapotrzebowanie
  materiałowe, zasoby produkcyjne, bilansowanie zasobów w systemach zarządzania
  produkcją). Harmonogramowanie operatywne w dużych, średnich i małych
  jednostkach wytwórczych oraz przedsiębiorstwach usługowych. Bilansowanie zasobów
  w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. Rozwiązania zintegrowanych
  systemów zarządzania dedykowane małym i średnim przedsiębiorstwom.
  Informatyczne systemy zarządzania w dużym przedsiębiorstwie. Systemy zarządcze
  informowania kierownictwa. Koncepcje zarządzania fabryką przyszłości
  (przedsiębiorstwa wirtualne, zintegrowany łańcuch dostaw, zarządzanie siecią
  przedsiębiorstw). Wdrażanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem w małych,
  średnich i dużych przedsiębiorstwach.
  1.Podstawy Teorii Systemów
  2.Klasyfikacja i elementy systemów
  3.Strategie projektowania systemów zarzadzania
  4.Współczesne Informatyczne Systemy Zarządzania zakresy funkcjonalne, cechy,
  zastosowania, podstawowe funkcje.
  5.Pozycjonowanie systemów HMI/SCADA
  6.Informatyczne Systemy Zarządzania na poziomie procesów produkcyjnych MES

 2. Zarządzanie projektami

  Pracownicy – satysfakcja z pracy – zaangażowanie.
  Definicja projektu
  Zarządzanie projektami, a zarządzanie operacyjne
  Metodyki zarządzania projektami
  Zakresy zarządzania
  Ryzyka
  Specyfikacja wymagań
  Harmonogram przedsięwzięcia
  Zarządzanie finansami –planowanie budżetu
  Realizacja – monitorowanie i kontrola
  Mapa udziałowców projektu
  Narzędzia

 3. Jak efektywnie zbudować system informatyczny?

  Pojęcia, definicje, interesariusze
  Elementy systemu informatycznego
  Proces inżynierii systemów
  Charakterystyczne czynności procesu projektowania
  Model procesu projektowania oprogramowania`
  Tworzenie harmonogramu przedsięwzięcia
  Szacowanie

 4. Systemy informatyczne poza piramidą automatyzacji

  zarządzanie cyklem życia produktu
  Zarządzanie danymi produktu
  Repozytoria
  Systemy eksperckie

 5. Współczesne Informatyczne Systemy Zarządzania zakresy funkcjonalne, cechy, zastosowania, podstawowe funkcje.

  Warstwowa struktura systemów zarządzania produkcją
  Integracja wertykalna
  Integracja horyzontalna
  CRM – Zarządzanie relacjami z klientami. (Customer Relationship Management)
  MRP II – Planowanie Zasobów Produkcyjnych (Manufacturing Resource Planning)
  ERP – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa(Enterprise Resource Planning)
  • APS- Advanced Planning System
  • MRP- Planowanie Zapotrzebowania Materiałowego (Material Requirements Planning)
  • MES – Systemy Realizacji Produkcji (Manufacturing Execution Systems)
  • CMMS – Computerised Maintenance Management Systems
  • SCM – Zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply Chain Management)

 6. Systemy HMI /SCADA

  Piramida automatyzacji
  Cel stosowania SCADA.
  Systemy SCADA na rynkach światowych i na rynku polskim

 7. Informatyczne Systemy Zarządzania na poziomie procesów produkcyjnych MES

  Warstwowa struktura systemów zarządzania produkcją.
  Cel integracji systemu ERP z halą produkcyjną – umiejscowienie systemu MES
  Definicje. Standaryzacja.
  Funkcjonalności typowego systemu klasy MES.
  Praktyczne realizacje systemów klasy MES
  Wskaźnik OEE i 6 podstawowych strat

Ćwiczenia audytoryjne (15h):
 1. Oprogramowanie do zarządzania projektami

  Zapoznanie się z ProjectLibre
  Ćwiczenia

 2. system informacyjny, system planowania, rozdziału oraz kontroli czynności i zadań produkcyjnych.

  Organizowanie tablicy Kanbanflow – ćwiczenia

Ćwiczenia projektowe (15h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = 50% ocena z kolokwium zaliczeniowego + 50% ocena z ćwiczeń audytoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ian Sommerville, Inżynieria oprogramowania WNT 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Optymalizacja parametrów swobodnego ciągnienia rur S. Nowak, T. Knych, B. Świątek, M. Wojtas, // RUDY I METALE NIEŻELAZNE 10/1994 Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA, s. 287-290, ISSN 0035-9696
2. Ekspercki system operacyjnego nadzorowania i sterowania procesami obróbki cieplnej, chemicznej i elektrochemicznej — [Expert system for operational monitoring and control of heat treatment, chemical and electrochemical processes] / Michał Lech, Krzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Adam Sury, Marek Wojtas // W: Doskonalenie jakości procesów technologicznych : IV konferencja : Sromowce Niżne, 23–25 maja 2012 : monografia / pod red. Krzysztofa ŻABA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metali Nieżelaznych. Pracownia Inżynierii Produkcji. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: ISBN 978-83-60958-95. — S. 321–338. — Bibliogr. s. 338, Streszcz.
3. Komputerowe systemy planowania, sterowania i doskonalenia procesu produkcyjnego. Cz. 1, System planowania zasobów i harmonogramowania w procesach fazowych — [Computer systems for planning, control and improving the production process. Pt. 1, Resource planning, scheduling system in the phase process] / Stanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA, Adam Sury, Marek Wojtas, Bogusław ŚWIĄTEK, Marek SIBIELAK, Waldemar RĄCZKA // W: Doskonalenie jakości procesów technologicznych : IV konferencja : Sromowce Niżne, 23–25 maja 2012 : monografia / pod red. Krzysztofa ŻABA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metali Nieżelaznych. Pracownia Inżynierii Produkcji. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: ISBN 978-83-60958-95. — S. 291–307. — Bibliogr. s. 307, Streszcz.
4. Komputerowe systemy planowania, sterowania i doskonalenia procesu produkcyjnego. Cz. 2, Komputerowy system nadzorowania i eliminowania niestabilnych procesów specjalnych — [Computer systems for planning, control and improving the production process. Pt. 2, Computer system for monitoring and elimination of instability in special processes] / Stanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA, Adam Sury, Marek Wojtas, Bogusław ŚWIĄTEK, Marek SIBIELAK, Waldemar RĄCZKA // W: Doskonalenie jakości procesów technologicznych : IV konferencja : Sromowce Niżne, 23–25 maja 2012 : monografia / pod red. Krzysztofa ŻABA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metali Nieżelaznych. Pracownia Inżynierii Produkcji. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: ISBN 978-83-60958-95. — S. 309–319. — Bibliogr. s. 319, Streszcz.
5. Computer aided system of controlling and eliminating the instability of special process / Adam Sury, Krzysztof Żaba, Marek Wojtas, Stanisław Nowak¸ Bogusław Świątek /10th World congress on computational mechanics : 8–13 July 2012, São Paulo, Brazil : book of abstracts. — [Brazil : s. n.], 2012. — Opis wg okł.. — ISBN: 978-85-86686-69-6. — S. 191. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. [1–16]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Dod. aut.: B. ŚWIĄTEK. — Afiliacja autorów tylko w wersji pełnotekstowej.
6. Application of neural networks for assisting the control and design of the technological processes / Krzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Bogdan ŚWIĄTEK, Adam Sury // W: 10th World congress on Computational mechanics : 8–13 July 2012, São Paulo, Brazil : book of abstracts. — [Brazil : s. n.], 2012. — Opis wg okł.. — ISBN: 978-85-86686-69-6. — S. 160 poz. 18741. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. [1–16]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Dod. aut.: M. Wojtas. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — Afiliacja autorów tylko w wersji pełnotekstowej
7. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań do zasilania sekcji obudów zmechanizowanych w kompleksach ścianowych w kopalni „Ziemowit”, ze szczególnym uwzględnieniem sterowań elektrohydraulicznych i wizualizacji parametrów pracy urządzeń / Mirosław Janik, Piotr Świeczak, Krzysztof Augustyniak, Krzysztof Fitowski, Marek Wojtas/ Napędy i Sterowanie nr 7/8 – 2011r.s. 104-108, bibliogr. 5 poz., rys. , ISSN: 1507-7764,
8. Система электрогидравлического управления «DOH-matic» производства Centrum Hydrauliki Dirk Otto Hennlich Sp. z o. o/ К. Фитовский, М. Войтас, 2012 ИЮЛЬ, 2012, “УГОЛЬ” . УДК 622.232.8-52 ©
9. Próby ruchowe sterowania elektrohydraulicznego DOH matic w ścianie 305 w pokładzie 206 w Kopalni Węgla Kamiennego „Ziemowit” / Mirosław Janik, Jerzy Kuska, Piotr Świeczak, Marek Wojtas, Krzysztof Fitowski / / Napędy i Sterowanie nr 9 – 2012r. s. 118—122, Bibliogr. 3 poz., fot., rys., tab. ISSN: 1507-7764,
10. Sterowanie elektrohydrauliczne DOH-Matic w kontekście przeprowadzonych wdrożeń i automatyzacji pracy obudowy zmechanizowanej / Krzysztof Fitowski, Mirosław Janik, Jerzy Kuska, Sławomir Mikuła, Michał Skrabaka, Piotr Świeczak, Marek Wojtas // Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa, Komtech- monografia, Gliwice, 2012, s. 257-275 ISBN 978-83-60708-67-5
11. Sterowanie elektrohydrauliczne DOH-matic w kontekście przeprowadzonych wdrożeń i automatyzacji pracy obudowy zmechanizowanej / Krzysztof Fitowski, Mirosław Janik, Jerzy Kuska, Sławomir Mikuła, Michał Skrabaka, Piotr Świeczak, Marek Wojtas / referat na Konferencję Naukowo-Techniczną: Innowacyjne Maszyny i Technologie – Bezpieczeństwo KUDOWA ZDRÓJ 22-23/01/2013 opublikowany jako artykuł w // Napędy i Sterowanie nr 1/2013, s. 84—91, Bibliogr. 5 poz., rys., tab., wykr. ISSN: 1507-7764
12. Zastosowanie sterowania elektrohydraulicznego DOH-matic do automatyzacji pracy obudowy zmechanizowanej. The use of DOH-Matic electrohydraulic powered roof suport control for longwall automation / Andrzej Kasprusz, Sławomir Mikuła, Marek Wojtas/ referat na konferencję Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013 zorganizowaną przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
13. Heat transfer through fins of complex geometry = Wymiana ciepła przez żebra o złożonych kształtach / Dawid Taler, Jan Taler, Marek Wojtas // Rynek Energii – 2013, nr 1(104), s. 112-120. – Streszcz. – ISSN 1425-5960
14. Sterowanie elektrohydrauliczne DOH-matic do automatyzacji pracy obudowy zmechanizowanej / Andrzej Kasprusz, Sławomir Mikuła, Marek Wojtas// – „Wiadomości Górnicze” 2013, nr 5, s. 275-282, rys. 11, bibliogr. poz. 5. ISSN 0043-5120
15. Możliwości automatyzacji kompleksu ścianowego przy wykorzystaniu systemu sterowania obudową DOH-matic — Abilities to automatize a longwall complex with the use of the DOH-matic system to control the lining / GOSPODARCZYK Piotr, KALUKIEWICZ Antoni, MENDYKA Paweł, STOPKA Grzegorz, Mikuła Sławomir, Wojtas Marek, Skrabaka Michał // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2013. — ISBN: 978-83-930353-1-1. — S. 141–148. — Bibliogr. s. 148, Streszcz., Abstr.
16. Możliwości automatyzacji kompleksu ścianowego przy wykorzystaniu systemu sterowania obudową DOH-matic — [Longwall automation possibilities using DOH-matic support control system] / Piotr GOSPODARCZYK, Antoni KALUKIEWICZ, Paweł MENDYKA, Grzegorz STOPKA, Sławomir Mikuła, Marek Wojtas, Michał Skrabaka // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2014 R. 16 nr 7/8, s. 124–128. — Bibliogr. s. 128, Streszcz., Abstr.
17. Computed expert system of support technology tests in the process of investment casting elements of aircraft engines / Krzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Adam Sury, Marek Wojtas, Bogusław ŚWIĄTEK, Rafał Cygan, Michał Kwiatkowski, Maciej NOWOSIELSKI // W: MAPT 2013 : international conference on Materials Processing Technology : June 27–28, 2013, Bangkok, Thailand : proceedings book. — [Bangkok : s. n.], 2013 + CD. — Opis wg okł.. — ISBN: 978-974-456-743-7. — S. 264–269. — Bibliogr. s. 269
18. Operational risk assessment of failure to obtain the properties of thermal treatment of air aluminum alloys / Stanisław NOWAK, Bogusław ŚWIĄTEK, Krzysztof ŻABA, Adam Sury, Marek Wojtas, Marcin Głodzik, Daniel POCIECHA, Sandra Puchlerska // W: WCCM XI ; ECCM V ; ECFD VI [Dokument elektroniczny] : 11th World Congress on Computational Mechanics ; 5th European Conference on Computational Mechanics : 6th European Conference on Computational Fluid Dynamics : Barcelona, Spain, 20–25 July 2014. — [Barcelona : s. n.], 2014. — S. 1. http://www.wccm-eccm-ecfd2014.org/admin/files/fileabstract/a1418.pdf
19. The application of expert system in the production processes of shell elements in aircrafts / K. ŻABA, S. NOWAK, A. Sury, M. Wojtas, B. ŚWIĄTEK, D. POCIECHA, M. GŁODZIK, S. PUCHLERSKA, P. KITA // W: Engineering, computer science and education, 2014 : 8th international conference : [5-7. 11. 2014 Bialka Tatrzanska] : the book of abstracts. — Krakow : Metallurgy and Foundry Commission Polish Academy of Sciences, Krakow ; Institute of Technology, Pedagogical University of Krakow, cop. 2014. — S. 24
20. Nadzór technologiczny w obróbce cieplnej stopów aluminium — Technological supervision in aluminium alloys heat treatment / Grzegorz Luty, Włodzimierz Adamski, Marcin GŁODZIK, Marek Wojtas, Krzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK // Stal, Metale & Nowe Technologie ; ISSN 1895-6408. — 2015 nr 9–10, s. 58–60. — M. Głodzik, K. Żaba, S. Nowak – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza
21. Computer expert system of operational supervision and production control of aircraft components / Krzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Włodzimierz Adamski, Grzegorz Luty, Marek Wojtas, Adam Sury, Marcin GŁODZIK, Katarzyna Korfanty, Sandra PUCHLERSKA // W: ICNFM 2015 : International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], 2015. — S. 82
22. Expert Systems in Foundry Industries /Adam Sury, Marek Wojtas, Michał Kwiatkowski, Krzysztof Żaba, Rafał Cygan/ AFC-13: The 13th Asian Foundry Congress Hanoi, Vietnam; 27-30 October 2015; ASIA FOUNDRIES – CHALLENGE AND OPPORTUNITIES IN MODERN DEVELOPMENTS IN THE FOUNDRY, 2015/ BACH KOA PUBLISHING HOUSE/ ISBN: 978-604-938-550-6; s. 365
23. Expert system of operational control and improvement of special processes in aircraft engine critical parts investment casting : [abstract] / Michał KWIATKOWSKI, Krzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Daniel POCIECHA, Adam Sury, Marek Wojtas, Bogusław ŚWIĄTEK // W: PANACM 2015 [Dokument elektroniczny] : 1st Pan-American Congress on Computational Mechanics in conjunction with the XI Argentine congress on Computational mechanics, MECOM 2015 : 27–29 April, 2015, Buenos Aires, Argentina : technical program. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Barcelona : CIMNE, 2015. — s. 1. — Tryb dostępu: http://congress.cimne.com/panacm2015/admin/files/fileabstract/a822.pdf [2015-07-01]
24. Online Tracking for Single Unit in Investment Casting of Jet Engine Critical Components // Michal Kwiatkowski, Adam Sury, Daniel Pociecha, Rafal Cygan, Marek Wojtas and Krzysztof Zaba //Proceedings of the 72nd World Foundry Congress 21-25th May 2016, Nagoya, Japan
25. Modułowy, dedykowany system ekspertowy wspomagający proces wyciskania kształtowników ze stopów aluminium — Modular, dedicated expert system supporting the extrusion process of aluminum alloy profiles / Dariusz LEŚNIAK, Krzysztof ŻABA, Józef ZASADZIŃSKI, Adam Sury, Marek Wojtas, Henryk Jurczak // W: OMIS’ 2017 : Odkształcalność Metali i Stopów : XII konferencja naukowa : 21–24 listopada 2017, Łańcut : materiały konferencyjne, rozszerzone streszczenia, abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2017. — ISBN: 978-83-7934-181-8. — S. 30. — Tekst pol.-ang.. — D. Leśniak, K. Żaba, J. Zasadziński – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza
26. Moduł akwizycji danych procesowych jako element systemu ekspertowego wspomagającego wyciskanie stopów aluminium // Dariusz Leśniak, Krzysztof Żaba,, Józef Zasadziński, Wojciech Libura, ,Adam Sury, Marek Wojtas, Henryk Jurczak // Konferencja Naukowa ZINTEGROWANE STUDIA PODSTAW DEFORMACJI PLASTYCZNEJ METALI PLASTMET’ 2018 27–30 listopada 2018r. Łańcut -Zamek

Informacje dodatkowe:

Brak