Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Transfer technologii, innowacje know how w firmie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-2-105-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Sabal Maciej (sabal@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć nastąpi przekrojowe omówienie zagadnień prawnych i podatkowych związanych z komercjalizacją wyników prac badawczych i rozwojowych, wraz z przykładami dotyczącymi możliwości finansowania tego typu przedsięwzięć. Studenci zapoznają się z definicjami komercjalizacji i podstawowymi pojęcia z zakresu procesu wdrożenia innowacyjnych produktów, spółki spin off i spin out, podstawowe informacje o wdrażaniu technologii. Istotnym elementem programu będzie marketing wyników badań naukowych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie podstawowe metody ewaluacji projektów innowacyjnych niezbędnych dla podjęcia kroków do komercjalizacji (ewaluacja ex ante, on going, ex post). IPJ2A_W03, IPJ2A_W02 Kolokwium
M_W002 Posiada podstawowe informacje dot. pozyskiwania partnerów do komercjalizacji, źródeł informacji o potencjalnych partnerach, zna zadania Krajowego Punktu Kontaktowego IPJ2A_W03 Kolokwium
M_W003 Zna zagadnienia dotyczące marketingu wyników badań naukowych – podstawowe strategie dotyczące rozpoznania potrzeb rynku, przegląd narzędzi promocyjnych, przykłady udanego wykreowania potrzeb podmiotów gospodarczych dotyczących unowocześnienia ich działalności IPJ2A_W03, IPJ2A_W02 Kolokwium
M_W004 Posiada wiedzę odnoście możliwości dofinansowania środkami krajowymi i zewnętrznymi dla komercjalizacji badań (Horyzont 2020, Strategia Europa 2020, strategia krajowa) IPJ2A_W03, IPJ2A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi ocenić rolę projektów innowacyjnych w kontekście komercjalizacji IPJ2A_U06 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi wyjaśnić znaczenie współpracy w komercjalizacji IPJ2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe metody ewaluacji projektów innowacyjnych niezbędnych dla podjęcia kroków do komercjalizacji (ewaluacja ex ante, on going, ex post). + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada podstawowe informacje dot. pozyskiwania partnerów do komercjalizacji, źródeł informacji o potencjalnych partnerach, zna zadania Krajowego Punktu Kontaktowego + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna zagadnienia dotyczące marketingu wyników badań naukowych – podstawowe strategie dotyczące rozpoznania potrzeb rynku, przegląd narzędzi promocyjnych, przykłady udanego wykreowania potrzeb podmiotów gospodarczych dotyczących unowocześnienia ich działalności + - - + - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę odnoście możliwości dofinansowania środkami krajowymi i zewnętrznymi dla komercjalizacji badań (Horyzont 2020, Strategia Europa 2020, strategia krajowa) + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić rolę projektów innowacyjnych w kontekście komercjalizacji - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wyjaśnić znaczenie współpracy w komercjalizacji - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1) Definicje komercjalizacji i podstawowe pojęcia – przybliżenie zagadnień z zakresu procesu wdrożenia innowacyjnych produktów, spółki spin off i spin out, podstawowe informacje o wdrażaniu technologii.
2) Ocena projektów innowacyjnych – przybliżenie podstawowych metod ewaluacji projektów innowacyjnych w kontekście komercjalizacji (ewaluacja ex ante, on going, ex post).
3) Komercjalizacja a prawa własności intelektualnej – podstawowe pojęcia w zakresie regulacji dotyczących nabywania praw autorskich, modele nabywania praw własności intelektualnej, „polski” model nabywania praw autorskich
4) Komercjalizacja przez uczelnię – omówienie form komercjalizacji takich jak Centrum Transferu Technologii, inkubatory przedsiębiorczości i spółki celowe.
5) Analiza wykonalności – informacje na temat badania kierunków rozwiązań, studium wykonalności oraz wariantowanie i ocena rozwiązań.
6) Ryzyka związane z komercjalizacją badań naukowych – podstawowe informacje dotyczące zabezpieczenia partnerów przed przeprowadzenie procesu przekazania wyników badań, podstawowe zagrożenia związane z nieudaną komercjalizacją, przykłady nieudanych komercjalizacji.
7) Przykłady udanych komercjalizacji – przybliżenie kilku przykładów udanych komercjalizacji, również w świetle prac realizowanych przez pracowników Wydziału Metali Nieżelaznych.

Ćwiczenia projektowe (30h):

1) Komercjalizacja a innowacje – omówienie związków pomiędzy sukcesem procesu komercjalizacji z przygotowaniem innowacji (wraz oceną potencjału komercyjnego).
2) Aspekty prawne komercjalizacji badań naukowych – różnice pomiędzy pojęciem transferu technologii a komercjalizacją badań, komercjalizacja pośrednia i bezpośrednia, komercjalizacja w świetle ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, specyfika umów dot. komercjalizacji
3) Marketing wyników badań naukowych – podstawowe strategie dotyczące rozpoznania potrzeb rynku, przegląd narzędzi promocyjnych, przykłady udanego wykreowania potrzeb podmiotów gospodarczych dotyczących unowocześnienia ich działalności.
4) Współpraca w komercjalizacji – podstawowe informacje dot. pozyskiwania partnerów do komercjalizacji, źródła informacji o potencjalnych partnerach, zadania Krajowego Punktu Kontaktowego.
5) Aspekty finansowe komercjalizacji – informacje na temat sprzedaży praw własności intelektualnej, kwestie podatkowe, konstruowanie modeli finansowych w przypadku relacji partnerskich.
6) Kapitał podwyższonego ryzyka – podstawowe informacje o możliwości finansowania start-upów z funduszy zalążkowych, finansowanie z programu Bridge Alfa, Venture Capital, partnerstwo publiczno-prywatne.
7) Możliwości dofinansowania środkami krajowymi i zewnętrznymi dla komercjalizacji badań (Horyzont 2020, Strategia Europa 2020, strategia krajowa)
8) przegląd najważniejszych programów wspierających długofalowo rozwój komercjalizacji badań naukowych.
9) Warsztaty w zakresie dopasowania odpowiednich programów do wybranych pomysłów
10) Przykłady modeli komercjalizacji za granicą na wybranych przykładach (Wielka Brytania, USA, Niemcy) na styku jednostki naukowe – przedsiębiorstwa, możliwości adaptacji omówionych rozwiązań.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Frekwencja na zajęciach (obowiązkowe ćwiczenia, 50 proc. wykładów), kolokwia zaliczeniowe

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% kolokwium zaliczeniowego z wykładów
50% kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń i aktywności na ćwiczeniach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości będzie można wyrównać podczas konsultacji, w razie braku możliwości udziału w tej formie kwestia ta będzie ustalana indywidualnie

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, SGH, Warszawa 2009.
Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania, Witold M. Orłowski, Raport NCBiR o komercjalizacji badań naukowych, Warszawa 2013.
Komercjalizacja wyników badań naukowych, Piotr Stec , Andrzej Drzewiecki , Przemysław Malinowski , Antoniuk Jarosław R. , Kubiak-Cyrul Agnieszka, Warszawa 2017 (wybrane rozdziały).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak