Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Optymalizacja procesów technologicznych i logistycznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-2-106-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Boryczko Bożena (bbor@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu optymalizacji procesów produkcyjnych oraz logistyki w przedsiębiorstwach.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Potrafi zdefiniować podstawowe terminy i pojęcia inżynierii produkcji. IPJ2A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student potrafi zdefiniować optymalizacje produkcji, logistykę, jej cele i zadania w przedsiębiorstwie, posiada wiedzę teoretyczną, dotyczącą procesów i systemów. IPJ2A_W01, IPJ2A_W02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Potrafi zdefiniować podstawowe terminy i pojęcia inżynierii produkcji. IPJ2A_U02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zastosować wybrane narzędzia do rozwiązywania problemów decyzyjnych. IPJ2A_U01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Potrafi zdefiniować podstawowe terminy i pojęcia inżynierii produkcji. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student potrafi zdefiniować optymalizacje produkcji, logistykę, jej cele i zadania w przedsiębiorstwie, posiada wiedzę teoretyczną, dotyczącą procesów i systemów. + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi zdefiniować podstawowe terminy i pojęcia inżynierii produkcji. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować wybrane narzędzia do rozwiązywania problemów decyzyjnych. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Optymalizacja procesów technologicznych

Istota logistyki, cele i zadania logistyki w przedsiębiorstwach. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Konflikt celów w logistyce. Składniki procesów logistycznych. Systemy logistyczne i ich klasyfikacja.
Analiza procesów produkcyjnych – system przepływu informacji, systemy komunikacyjne. Systemy planowania i sterowania produkcją. Sterowanie systemami elastycznymi. Elementy przepływu ciągłego.

Ćwiczenia projektowe (30h):
Opymalizacja procesów technologicznych

Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie. Infrastruktura procesów logistycznych. Produkt logistyczny. Zarządzanie logistyczne. Strategie logistyczne przedsiębiorstw. Zarządzanie łańcuchem dostaw.
Wykorzystanie Analizy Pareto w podejmowaniu decyzji w zarządzaniu produkcją. Wykorzystanie metody graficznej do określania asortymentu produkcji i prowadzenia polityki zakupów surowców przy zadanych warunkach ograniczających. Wykorzystanie metody MRP do ustalania wielkości i terminów zleceń produkcyjnych oraz zamówień do dostawców.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zgodnie z regulaminem studiów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z uzyskanych ocen z projektów oraz zaliczenia pisemnego treści wykładów w formie zaliczenia = ocena końcowa.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

-

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Muhlemann A.P., Oakland J.S., Keith G.L.: „Zarządzanie, produkcja i usługi”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 20012.Waters D.: „Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 20073.Pająk E.: „Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja”, PWN, Warszawa 20064.Dwiliński L.: „Zarządzanie produkcją”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 20025.Sarjusz-Wolski Z.: „Sterowanie zapasami”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 20006.Bozarth C., Handfield R.B., „Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw”, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Tytuł Analiza informacji wizyjnej jako elementu wspomagającego proces zarządzania i prognozowania w
przedsiębiorstwie
Autorzy Bożena BORYCZKO
Źródło Logistyka. — 2015 nr 6 dod.: CD Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 19–22

Tytuł Analiza kosztów produkcji odkuwek matrycowych
Autorzy Bożena BORYCZKO, Justyna GRZYB, Łukasz Kwaśniewski
Źródło Rudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2014 R. 59 nr 3, s. 135–140

Tytuł Analysis of tube deformation process in a new pilger cold rolling process
Autorzy D. POCIECHA, B. BORYCZKO, J. OSIKA, M. MROCZKOWSKI
Źródło Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology. — 2014 vol. 14 iss. 3, s. 376–382. — tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1644966514000028/pdfft?md5=855660a41263d7e9c36f92a8da21a341&pid=1-s2.0-S1644966514000028-main.pdf
Tytuł Depletion of the non-renewable natural resource reserves in copper, zinc, lead and aluminium
production
Autorzy Bożena BORYCZKO, Adam HOŁDA, Zygmunt KOLENDA
Źródło Journal of Cleaner Production. — 2014 vol. 84 spec. iss., s. 313–321. — tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614001267/pdfft?md5=22920e26db1a6e8bff531f9a060a6793&pid=1-s2.0-S0959652614001267-main.pdf

Informacje dodatkowe:

-