Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bazy danych i systemy ekspertowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-2-108-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Sury Adam (asury@infoster.com.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe struktury danych, modele Baz Danych oraz strukturę i funkcjonalności Systemów Ekspertowych. Poznają zasady projektowania modeli danych dla dedykowanych systemów informatycznych i doradczych systemów ekspertowych wykorzystywanych w najważniejszych branżach przemysłowych. Przedmiot zapewnia przygotowanie do uczestnictwa w interdyscyplinarnych zespołach wdrażających nowe, lub modyfikujących istniejące systemy informatyczne w przedsiębiorstwach.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie pojęcie struktur danych oraz relacyjnych modeli danych. IPJ2A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna i rozumie definicje modelu pojęciowego, logicznego i fizycznego struktur danych. IPJ2A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna i rozumie pojęcie integralności danych i normalizacji struktur danych w modelu relacyjnym. IPJ2A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Zna historie rozwoju systemów ekspertowych ich klasyfikację i strukturę. IPJ2A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W005 Zna i rozumie pojęcie wspomagania zarządzania procesów przemysłowych w przedsiębiorstwach. IPJ2A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W006 Zna i rozumie istotę systemów ekspertowych doradczych oraz dedykowanych systemów informatycznych. IPJ2A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W007 Zna i rozumie pojęcie Bazy Wiedzy w systemach ekspertowych. IPJ2A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W008 Zna i rozumie pojęcie faktów, reguł i wnioskowania w systemach ekspertowych. IPJ2A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Rozumie pojęcia przetwarzania danych i transakcji, a także pojęcie analizy danych i przetwarzanie OLAP. IPJ2A_U05 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 15 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie pojęcie struktur danych oraz relacyjnych modeli danych. + + - + - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie definicje modelu pojęciowego, logicznego i fizycznego struktur danych. + + - + - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie pojęcie integralności danych i normalizacji struktur danych w modelu relacyjnym. + + - + - - - - - - -
M_W004 Zna historie rozwoju systemów ekspertowych ich klasyfikację i strukturę. + + - + - - - - - - -
M_W005 Zna i rozumie pojęcie wspomagania zarządzania procesów przemysłowych w przedsiębiorstwach. + + - + - - - - - - -
M_W006 Zna i rozumie istotę systemów ekspertowych doradczych oraz dedykowanych systemów informatycznych. + + - + - - - - - - -
M_W007 Zna i rozumie pojęcie Bazy Wiedzy w systemach ekspertowych. + + - + - - - - - - -
M_W008 Zna i rozumie pojęcie faktów, reguł i wnioskowania w systemach ekspertowych. + + - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Rozumie pojęcia przetwarzania danych i transakcji, a także pojęcie analizy danych i przetwarzanie OLAP. - + - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

 1. Wprowadzenie do struktur danych. Historia ewolucji Baz Danych.
 2. Struktury danych w ujęciu praktycznym. Budowa baz danych
 3. Modelowanie struktur danych obiektów rzeczywistych
 4. Model pojęciowy, logiczny i fizyczny struktur danych. Model Encji
 5. Integralność danych i normalizacja
 6. Język programowania baz danych na podstawie Transact-SQL. Przetwarzanie danych. Transakcje.
 7. Analizy danych. Przetwarzanie OLAP.
 8. Historia systemów ekspertowych. Klasyfikacja, struktura.
 9. Systemy informatyczne wspomagające zarządzaniem procesów w przedsiębiorstwie
 10. Systemy ekspertowe doradcze. Dedykowane systemy informatyczne. Przykłady wdrożeń.
 11. Baza wiedzy w systemach ekspertowych
 12. Fakty, reguły i wnioskowanie w systemach ekspertowych
 13. Projektowanie systemów ekspertowych

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

 1. Wprowadzenie do narzędzi modelowania danych CASE
 2. Podstawowe konstrukcje modelowania danych przy pomocy narzędzi CASE
 3. Projektowanie relacji i indeksów
 4. Projektowanie złożonych struktury danych
 5. Projektowanie modeli logicznych i fizycznych Baz Danych
 6. Normalizacja schematów, implementacja warunków integralności.
 7. Projektowanie struktury systemów informatycznych dla przedsiębiorstw#

Ćwiczenia projektowe (30h):

Projekt relacyjnego modelu danych dla systemu ekspertowego oraz modelu przepływu informacji w systemie informatycznym do obsługi procesów przemysłowych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 50% kolokwium zaliczeniowe + 25% ćwiczenia audytoryjne + 25% ćwiczenia projektowe.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność studenta na 2 ćwiczeniach audytoryjnych i 2 ćwiczeniach projektowych. Zaległość wyrównuje się poprzez przygotowanie referatu, projektu lub w inny ustalony z prowadzącym sposób.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bogdan Stefanowicz, Systemy eksperckie: przewodnik, 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Tomasz Sieńko, Stanisław Nowak, Adam Sory, Bogusław Świątek, Marek Sibielak, Waldemar Rączka, Krzysztof Żaba, Agata Lis, Ekspercki System doskonalenia procesów wytwarzania części silników lotniczych z wykorzystaniem strategii Six Sigma, Rudy i Metale Nieżelazne, R52, 11/2007

Informacje dodatkowe:

Brak