Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie projektem i innowacjami
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-2-109-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Sabal Maciej (sabal@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu zostanie poszerzona wiedza studentów na temat sposobów realizacji oraz pozyskiwania finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, zarządzania projektami innowacyjnymi w kontekście działań badawczo-rozwojowych we współpracy jednostek badawczych z przedsiębiorstwami, a także prawnymi aspektami wdrażania innowacji. Przedstawione zostanie modelowanie polityki innowacyjnej – przegląd sposobów definiowania polityki innowacyjnej, od modelu liniowego po systemowe.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie istotę działalności badawczo-rozwojowej IPJ2A_W02, IPJ2A_W03 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania innowacjami IPJ2A_W02 Kolokwium
M_W003 Zna i rozumie aspekty prawne wdrażania innowacji IPJ2A_W02 Kolokwium
M_W004 Zna i rozumie istotę metodyk zwinnych IPJ2A_W01, IPJ2A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Sprawnie porusza się w programach i projektach zakładających wsparcie dla działalności B R IPJ2A_U06, IPJ2A_U01 Kolokwium
M_U002 Potrafi wyjaśnić główne korzyści wynikające z wprowadzenia zarządzania innowacjami IPJ2A_U06 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Sprawnie porusza się w najnowszych trendach dotyczących wdrażania innowacji IPJ2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie istotę działalności badawczo-rozwojowej + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania innowacjami + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie aspekty prawne wdrażania innowacji + - - + - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie istotę metodyk zwinnych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Sprawnie porusza się w programach i projektach zakładających wsparcie dla działalności B R - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyjaśnić główne korzyści wynikające z wprowadzenia zarządzania innowacjami + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Sprawnie porusza się w najnowszych trendach dotyczących wdrażania innowacji + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Innowacyjność a rozwój gospodarczy

1) Definicje innowacji i innowacyjności – teorie naukowe a potoczne rozumienie. Przegląd teorii.
2) Związek innowacji i rozwoju gospodarczego (teoria rozwoju gospodarczego i „twórczej destrukcji” Schumpetera).
3) Modele procesu innowacji (liniowy i interakcyjny; zamknięty i otwarty; modele STI, DUI, CCI) i proces innowacyjny, czynniki rynkowego sukcesu technologii.
4) Omówienie dostępnych źródeł finansowania innowacji (programy krajowe, regionalne, unijne i inne).
5) Innowacje jako wiodący impuls kapitalizmu – na przykładzie teorii Michała Kaleckiego
6) Wybrane przykłady udanych wdrożeń innowacji
7) Przykłady polityki innowacyjnej wybranych przedsiębiorstw z branży metali nieżelaznych

Ćwiczenia projektowe (30h):
Zarządzanie projektami innowacyjnymi – praktyczne aspekty

1) Modelowanie polityki innowacyjnej – przegląd sposobów definiowania polityki innowacyjnej, od modelu liniowego (innowacyjność jako wynik prac badawczo-rozwojowych), po systemowe (innowacyjność jako efekt współpracy jednostek kreatywnych). Przegląd narzędzi wpływania na innowacyjność.
2) Działalność badawczo-rozwojowa – zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu powiększania zasobów wiedzy oraz ich zastosowań. Zapoznanie studentów z metodyką zarządzania innowacjami w organizacji.
3) Przedsiębiorczość i innowacje – modele procesu innowacji (liniowy i interakcyjny; zamknięty i otwarty; modele STI, DUI, CCI) i proces innowacyjny, czynniki rynkowego sukcesu technologii.
4) Polityka innowacyjna – przegląd zakresu działań organizacji publicznych wpływających na innowacje (w sposób intencjonalny lub nie). Zapoznanie
z regulacjami kształtującymi działalność innowacyjną, z wyszczególnieniem polityki przemysłowej, technologicznej, innowacyjnej czy konkurencji.
5) Koncepcje zarządzania projektami – przegląd podstawowych modeli, wytycznych
i zasad wspomagających proces realizacji projektów. Zastosowanie technik
w inicjowaniu procesów innowacyjnych.
6) Przegląd interesariuszy – analiza podmiotów wpływających na realizowane projektu, a także zainteresowane jego skutkami. Przegląd procesów zarządzania interesariuszami w kontekście stworzenia odpowiednich warunków wsparcia, identyfikacji ich oczekiwań oraz wskazanie kluczowych partnerów w procesie zarządzania innowacją.
7) Metodyki zwinne – omówienie definicji oraz przegląd zastosowań metodyk zwinnych w nowoczesnych przedsiębiorstwach projektowych, szczególnie w obszarze struktury organizacyjnej. Ryzyka związane z zastosowaniem metodyk zwinnych.
8) Uzasadnienie biznesowe wdrażania projektów innowacyjnych – zapoznanie
z tworzeniem studium wykonalności w kontekście wpływu na zwiększenie efektywności zastosowanych rozwiązań innowacyjnych.
9) Przebieg i organizacja projektu innowacyjnego – przegląd kluczowych metod organizacji prac w zespole projektowym, zapoznanie z cyklem formowania zespołów projektowych, typowymi rolami członków zespołów, stylami przywództwa oraz strategiami motywowania pracowników zespołów projektowych.
10) Formy i modele finansowania projektów innowacyjnych – przegląd możliwych źródeł finansowania innowacji, jako strategicznej składowej powodzenia zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem środków zewnętrznych (unijnych, krajowych, regionalnych i innych).
11) Metodyka zarządzania projektami innowacyjnymi – przegląd podstawowych metod zarządzania B+R (metodyki PRINCE2, COBIT, Agile Project Management)
12) Możliwości pozyskiwania funduszy na innowacje – przybliżenie źródeł finansowania z rozróżnieniem typów programów operacyjnych, programów strategicznych i ramowych, przegląd procedur finansowania projektów innowacyjnych.
13) Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań – uwarunkowania prawne (m.in. wynikające
z zapisów konkursów mających na celu wsparcie B+R) oraz rynkowe udanego wdrożenia
14) Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej – omówienie krajowego, międzynarodowego i unijnego systemu prawa własności intelektualnej w kontekście wdrażania innowacji,
15) Przykłady udanych projektów innowacyjnych – przegląd wybranych projektów B+R zakończonych wdrożeniem i sukcesem rynkowym, połączony z zapoznaniem przebiegu realizacji projektu – od koncepcji do realizacji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Frekwencja na zajęciach (obowiązkowe ćwiczenia, 50 proc. wykładów), kolokwia zaliczeniowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% kolokwium zaliczeniowego z wykładów.
50% kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń i aktywności na ćwiczeniach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości będzie można wyrównać podczas konsultacji, w razie braku możliwości udziału w tej formie kwestia ta będzie ustalana indywidualnie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Andrzej H. Jasiński Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wsparcia
Janasz W. (red.), Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, Difin, Warszawa 2011, s. 34.
Kalecki M. (1986), Teoria dynamiki gospodarczej: rozprawa o cyklicznych i długofalowych zmianach gospodarki kapitalistycznej, PWN, Warszawa
Schumpeter J. 1960 Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Schumpeter J. 1995 Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak