Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Strategia w firmie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-2-201-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Żaba Edyta (dyta@interia.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci otrzymują informacje dotyczące obszarów związanych z planowaniem strategicznym w firmie

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat planowania strategicznego w firmie. IPJ2A_W01 Egzamin
M_W002 Zna podstawowe i zaawansowane pojęcia dotyczące strategii w firmie. Student dysponuje podstawową wiedzą w zakresie przygotowania, oceny i kontroli realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa IPJ2A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi praktycznie wykorzystać informacje z obszarów zarządzania strategicznego. IPJ2A_U10 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi pozyskiwać informacje niezbędne do sformułowania warunków wyjściowych i założeń strategii przedsięwzięć. Umie posługiwać się podstawowymi i zaawansowanymi narzędziami w rozwiązywaniu problemów z zakresu strategii w firmie. IPJ2A_U06, IPJ2A_U05, IPJ2A_U01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat planowania strategicznego w firmie. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe i zaawansowane pojęcia dotyczące strategii w firmie. Student dysponuje podstawową wiedzą w zakresie przygotowania, oceny i kontroli realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi praktycznie wykorzystać informacje z obszarów zarządzania strategicznego. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi pozyskiwać informacje niezbędne do sformułowania warunków wyjściowych i założeń strategii przedsięwzięć. Umie posługiwać się podstawowymi i zaawansowanymi narzędziami w rozwiązywaniu problemów z zakresu strategii w firmie. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

W ramach przedmiotu studenci otrzymują informacje dotyczące obszarów związanych z podejściem do strategicznych działań w firmie, a w szczególności
1. Zarządzanie strategiczne – wprowadzenie. Istota zarządzania strategicznego. Etapy zarządzania strategicznego. Rola strategii w rozwoju firmy.
2. Analiza otoczenia organizacji.
3. Analiza organizacji.
4. Formułowanie strategii. Założenia budowania strategii. Wizja, misja. Sporządzanie planu strategicznego
5. Metody portfelowe.
6. Kluczowe Czynniki Sukcesu.
7. Implementacja i Kontrola realizacji strategii – controlling strategiczny.
8. Balance Score Card – Zrównoważona Karta Wyników.
9. Kaskadowanie celów w organizacji.
10. Zarządzanie rozwojem nowego produktu/rynku. Macierz Ansoffa.
11. Czynniki wpływające na proces zmian w przedsiębiorstwie.
12. Marketing strategiczny.
13. Zarządzanie projektami strategicznymi.
14. Zarządzanie zmianą. Aktualizacja strategii. Studium przypadków.

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

Program ćwiczeń odzwierciedla praktyczną stronę wykładu. Studenci zapoznają się z praktyczna stroną zarzadzania strategicznego na podstawie keysów z kilku firm.
Dostaną do przygotowania cele MBO na podstawie obowiązujących w koncernie zasad, przeprowadza analizę SWOT i Bilans Strategiczny wymyślonej przez siebie firmy. Zapoznają się z praktycznymi aspektami wdrażania informatycznych systemów zarzadzania strategicznego. Ponadto studenci przygotowują własna wersje pozycjonowania i analizy 4 P wybranego brandu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

nie określono

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa=60% ocena z egzaminu + 40% ocena z ćwiczeń audytoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa
1. K.Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998
2. R.S.Kaplan, D.P.Norton, Strategiczna karta wyników, Centrum Informacji Menedżera,Warszawa 2001
Literatura uzupełniająca
1. M.E.Porter, Porter o konkurencji, PWE 2001;
2. G.Hamel i C.K.Prahalad, Przewaga konkurencyjna jutra, Businessman Book 1999
3. G.Gierszewska i M.Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa; PWE, 1997
4. M.E.Porter, Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 1993
5. R.Krupski (red.), Zarządzanie Strategiczne: Koncepcje, Metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O.Langego, Wrocław, 1998
6. Y.Allaire, M.E.Firsirotu, Myślenie strategiczne, PWN, Warszawa 2000
7. J.C.Collins, J.I.Porras, Wizjonerskie Organizacje, Jacek Santorski – Wydawnictwa Biznesowe, 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak