Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane metody kontroli jakości procesów i wyrobów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-2-203-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Żaba Krzysztof (krzyzaba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci otrzymują informacje dotyczące zaawansowanych metod kontroli jakości procesów i wyrobów, w szczególności z wykorzystaniem innowacyjnych metod nieniszczących

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zaawansowane metody kontroli jakości procesów i wyrobów z wykorzystaniem innowacyjnych metod nieniszczących w tym skanowania 3D, termografii, tomografii oraz systemów wizyjnych. IPJ2A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętność zastosowania nowoczesnych metod NDT dla odpowiedniego problemu. IPJ2A_U10 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student zna podstawy obsługi skanera 3D oraz kamery termowizyjnej. IPJ2A_U10 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w grupie i prowadzić merytoryczną dyskusję. IPJ2A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zaawansowane metody kontroli jakości procesów i wyrobów z wykorzystaniem innowacyjnych metod nieniszczących w tym skanowania 3D, termografii, tomografii oraz systemów wizyjnych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność zastosowania nowoczesnych metod NDT dla odpowiedniego problemu. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student zna podstawy obsługi skanera 3D oraz kamery termowizyjnej. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w grupie i prowadzić merytoryczną dyskusję. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

W ramach przedmiotu studenci otrzymują informacje dotyczące zaawansowanych metod kontroli jakości procesów i wyrobów, w szczególności z wykorzystaniem innowacyjnych metod nieniszczących – skanowania 3D, termowizji, tomografii, metod wizyjnych – w aplikacjach naukowych i przemysłowych. Pojęcie skanowania 3D, triangulacja, budowa skanera, rodzaje skanerów, podstawy obsługi skanerów 3D, podstawy oprogramowania inspekcyjnego. Pojęcie termowizji, promieniowanie podczerwone, budowa kamery termowizyjnej, rodzaje kamer termowizyjnych, podstawy obsługi kamer termowizyjnych, podstawy oprogramowania do obróbki termogramów. Pojęcie tomografii, promieniowanie X, budowa tomografu, rodzaje tomografów. Podstawy wiedzy o systemach wizyjnych, podstawy metod i programowania do rozpoznawania obrazów.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z budowa i działaniem skanera 3D, kamery termowizyjnej, tomografu, systemu wizyjnego oraz wykonają badania i dokonają analizy w dedykowanym oprogramowaniu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionego kolokwium zaliczeniowego. Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionego kolokwium zaliczeniowego. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania zajęć laboratoryjnych oraz wykładów. Z prawa tego może skorzystać student, który uczestniczył w zajęciach obowiązkowych, to jest opuścił nie więcej niż 2 zajęcia z usprawiedliwieniem (w przypadku zajęć laboratoryjnych). Prowadzący zajęcia decyduje o dopuszczeniu studenta do zaliczenia poprawkowego. Prowadzący zajęcia ustala terminy i zasady poprawkowych zaliczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa=50% ocena z kolokwium zaliczeniowego z wykładów + 50% z zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się usprawiedliwiona nieobecność studenta na dwóch ćwiczeniach laboratoryjnych. Zaległość wyrównuje się poprzez przygotowanie referatu, projektu lub w inny ustalony z prowadzącym sposób.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Mikulski S.: Metody Triangulacji laserowej w skanerach trójwymiarowych, Poznan University of Technology Academic Journals, 2013
 2. https://www.gom.com/pl.html
 3. Meola C., Boccardi S., Carlomango G.: Infrared in the evaulation of aerospace composite, Elsevier Ltd, 2015
 4. Andrzej M., Paweł R., Albert W.: Podstawy Pomiarów Termowizyjnych, Wydawnictwo PAK, 2000.
 5. Christoph R., Neumann H.J.: X-ray Tomography in Industrial Metrology, Precise, Economical and Universal, Verlag Moderne Industrie, 2012
 6. Połomski Z.: Zastosowanie systemów wizyjnych w kontroli procesu technologicznego na przykładzie etykietowania wyrobów, Mechanik, 12, 2018
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Żaba Krzysztof, Balcerzak Maciej, Puchlerska Sandra, Pieja Tomasz, Application of 3D scanning to evaluating the quality of ceramic forms, METAL 2018, Brno, Czech Republic
 2. Żaba K., Nowak S.: Application of non – destructive methods to quality assessment of pattern assembly and ceramic mould in the investment casting elements of aircraft engines, Archives of Metallurgy and Materials, 59(4), 2014, 1517–1525.
 3. Żaba K., Gracz D., Zych Ł., Książek M., Mizera J.: Porosity analysis of multilayer ceramic moulds used in investment casting of aircraft engine parts, Conference Proceedings METAL 2018.
 4. Żaba K., Włodarska J., Puchlerska S.: Selected methods of NDT uncertainty analysis for quality rating in multilayer ceramic moulds, Conference Proceedings METAL 2018.
 5. Puchlerska S, Żaba K., Pyzik J.: Computer-aided detection of defects in the investment casting,Conference Proceedings, METAL 2018,
 6. Żaba K., Żybura M., Sitek R., Puchlerska S.: Thermal imaging analysis of the structure of multilayer ceramic moulds, Conference Proceedings METAL 2018.
Informacje dodatkowe:

brak