Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Organizacja systemów produkcyjnych w dobie przemysłu 4.0
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-2-204-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Żaba Krzysztof (krzyzaba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci otrzymają informacje dotyczące zasad organizacji systemów produkcyjnych w oparciu o koncepcję Przemysłu 4.0 i Inteligentnej Fabryki, dotyczących wykorzystania automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych, a także przemysłowego Internetu Rzeczy oraz nowych metod organizacji produkcji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat organizacji systemów produkcyjnych w oparciu o koncepcję Przemysłu 4.0 i Inteligentnej Fabryki. IPJ2A_W01 Projekt,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zdefiniować zasady produkcji opartej o koncepcję Przemysłu 4.0. IPJ2A_U10 Projekt,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi w stopniu ogólnym zaplanować koncepcję organizacji produkcji opartej o koncepcję Przemysłu 4.0. IPJ2A_U10 Projekt,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi prowadzić merytoryczną i konstruktywną dyskusję w grupie. IPJ2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat organizacji systemów produkcyjnych w oparciu o koncepcję Przemysłu 4.0 i Inteligentnej Fabryki. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zdefiniować zasady produkcji opartej o koncepcję Przemysłu 4.0. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi w stopniu ogólnym zaplanować koncepcję organizacji produkcji opartej o koncepcję Przemysłu 4.0. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi prowadzić merytoryczną i konstruktywną dyskusję w grupie. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 18 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

W ramach przedmiotu studenci otrzymają informacje dotyczące zasad organizacji systemów produkcyjnych w oparciu o koncepcję Przemysłu 4.0, dotyczących wykorzystania automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych, na tworzenie tzw. systemów cyber-fizycznych, zmianę sposobów wytwarzania oraz digitalizacji produkcji Ponadto w ramach przedmiotu poruszony zostanie temat Inteligentnej Fabryki, przemysłowego Internetu Rzeczy, zastosowania tagów RFID oraz nowych metod organizacji produkcji. Umożliwiać uzyskanie wysokiego poziomu personalizacji produktów oraz prowadzenie procesów wytwarzania przy niewielkim udziale pracowników.

Ćwiczenia projektowe (30h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionych projektów. Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionego kolokwium zaliczeniowego. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania zajęć projektowych oraz wykładów. Z prawa tego może skorzystać student, który uczestniczył w zajęciach obowiązkowych, to jest opuścił nie więcej niż 2 zajęcia z usprawiedliwieniem (w przypadku zajęć projektowych). Prowadzący zajęcia decyduje o dopuszczeniu studenta do zaliczenia poprawkowego. Prowadzący zajęcia ustala terminy i zasady poprawkowych zaliczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie obliczana wg zależności:
A x 0,6 +B x 0,4
A-ocena z kolokwium z wykładów
B-ocena z projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność studenta na dwóch ćwiczeniach projektowych. Zaległość wyrównuje się poprzez przygotowanie referatu, projektu lub w inny ustalony z prowadzącym sposób.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. C. Cheng, T. Guelfirat, C. Messinger, J. Schmitt, M. Schnelte and P. Weber, “Semantic degrees for
  industrie 4.0 engineering: deciding on the degree of semantic formalization to select
  appropriate technologies,” in Proc. 10th Joint Meeting on Foundations of Software Engineering
  (ESEC/FSE 15), Italy, 2015, pp. 1010–1013.
 2. M. Hermann, T. Pentek and B. Otto, “Design principles for industrie 4.0 scenarios: aliterature review,”
  in Proc.49th HawaiiInternational Conference on System Sciences(HICSS),USA, 2016, pp. 3928–3937.
 3. Bitkom,VdmaandZVI;, "Implementation strategy industrie 4.0,”Frankfurt, Report on the results of
  the industrie 4.0 platform, 2016.
 4. J. Posadaet al., “Visual computing as a key enabling technology for industrie 4.0 and industrial
  internet,” IEEE Computer Graphics and Applications, vol. 35, no. 2, pp. 26–40, Mar.-Apr. 2015.
 5. J.Smit, S. Kreutzer, C. Moeller and M. Carlberg, “Industry 4.0,” Policy department A: economic and
  scientific policy, Rep. European Parliament’s Committee on Industry, Research and Energy (ITRE),
  2016.
 6. A. Khanand K. Turowski, “Perspective on industry 4.0: from challenges to opportunities in production systems,” in Proc. International Conference on Internet of Things and Big Data,Rome, 2016, pp.441–448
 7. B. Paiva Santos,F. Charrua-Santos, T.M. Lima: Industry 4.0: An Overwiew, conference paper, 2018,
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak