Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane systemy w logistyce i łańcuchu dostaw
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-2-205-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Żaba Edyta (dyta@interia.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci otrzymują informacje dotyczące obszarów związanych z zaawansowanymi procesami w logistyce oraz innowacyjnymi metodami i technikami występującymi zarządzaniu łańcuchem dostaw (SCM).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą obszarów związanych z zaawansowanymi procesami w logistyce oraz innowacyjnymi metodami zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). IPJ2A_W01 Egzamin
M_W002 Student zna zaawansowane pojęcia dotyczące logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. IPJ2A_W01 Egzamin
M_W003 Student umie posługiwać się zaawansowanymi narzędziami w rozwiązywaniu problemów z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w firmiePotrafi w sposób zaawansowany identyfikować operacje gospodarcze w obszarze logistyki. IPJ2A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi posługiwać się innowacyjnymi metodami oraz technikami zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). IPJ2A_U10 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą obszarów związanych z zaawansowanymi procesami w logistyce oraz innowacyjnymi metodami zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zaawansowane pojęcia dotyczące logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student umie posługiwać się zaawansowanymi narzędziami w rozwiązywaniu problemów z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w firmiePotrafi w sposób zaawansowany identyfikować operacje gospodarcze w obszarze logistyki. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi posługiwać się innowacyjnymi metodami oraz technikami zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 23 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Tematyka wykładów oparta będzie o nowoczesne podejście do NWC (Net Working Capital) w firmie. oraz kształtowania i analizy poziomu kapitału pracującego w porównaniu do oczekiwań rynku. Ponadto student zapozna się z zasadami ustalania stanów magazynowych (np. minimalne zapasy, zapas bezpieczeństwa, VMI (Vendor Managed Inventory) oraz LT (czasu realizacji operacji logistycznych). W zakres przedmiotu wejdą także strategiczne decyzje o wyborze kanału logistycznego i strategii konfiguracji sieci logistycznej. Problemy outsourcingu logistycznego – kiedy firma powinna wydzielić logistykę na zewnątrz firmy? Ponadto tematyka wykładów obejmować będzie innowacyjne rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów logistycznych, dzięki którym firma zyskuje w poszczególnych obszarach łańcucha dostaw możliwość zwiększenia przerobu przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów utrzymania zapasów oraz kosztów operacyjnych.

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

W trakcie ćwiczeń omawiane będą zasady stosowania i wdrażania Lean Management w łańcuchu dostaw. Opanowywane są również reguły prowadzenia gospodarki magazynowej. Wytłumaczone zostają interakcje zachodzące na styku pracy poszczególnych działów firm produkcyjnych i dystrybucyjnych. Student samodzielnie rozwiązuje przykłady problemy związane z przygotowaniem planu rocznego AO (zapasów), kosztów logistyki oraz optymalizacja LT.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Nie określono

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa=60% ocena z egzaminu + 40% ocena z ćwiczeń audytoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się usprawiedliwiona nieobecność studenta na dwóch ćwiczeniach audytoryjnych. Zaległość wyrównuje się poprzez przygotowanie referatu, projektu lub w inny ustalony z prowadzącym sposób

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Hong P., Jeong J. (2006), Supply Chain Management Practices of SMEs: from a Business Growth Perspective, “Journal of Enterprise Information Management”, Vol. 19, No. 3.
 2. Khan N., Taha S., Ghouri A., Khan M., Yong Ch. (2013), The Impact of HRM Practices on Supply Chain Management Success in SME, “LogForum. Scientific Journal of Logistics”, Vol. 9, No. 6.
 3. Kim S. (2006), Effects of Supply Chain Management Practices, Integration and Competition Capability on Performance, “Supply Chain Management: An International Journal”, Vol. 11,
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak