Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Niekonwencjonalne procesy przeróbki plastycznej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-2-206-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ściężor Wojciech (wsciezor@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z niekonwencjonalnymi technologiami w przeróbce plastycznej oraz metalurgii. Głownie będą one bazowały na specjalistycznych procesach z zakresu ciągnienia, walcowania, wyciskania, kucia i tłoczenia. W ramach zajęć zapoznają się również z coraz popularniejszymi na świecie zintegrowanymi systemami przetwórstwa metali nieżelaznych łączącymi większą ilość operacji w jednej technologii.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedze w zakresie niekonwencjonalnych metod przetwórstwa metali nieżelaznych IPJ2A_W01 Projekt
M_W002 Student zna zintegrowane technologie przetwórstwa metali i ich stopów IPJ2A_W01 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi pozyskiwać przydatne informacje na temat niekonwencjonalnych metod przeróbki plastycznej metali i ich stopów z różnych źródeł bibliograficznych IPJ2A_U03, IPJ2A_U01 Prezentacja
M_U002 Student potrafi wykorzystać informacje na temat niekonwencjonalnych metod przetwórstwa metali i ich stopów w celu projektowania nowych technologii. IPJ2A_U04, IPJ2A_U01 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedze w zakresie niekonwencjonalnych metod przetwórstwa metali nieżelaznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zintegrowane technologie przetwórstwa metali i ich stopów + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pozyskiwać przydatne informacje na temat niekonwencjonalnych metod przeróbki plastycznej metali i ich stopów z różnych źródeł bibliograficznych - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać informacje na temat niekonwencjonalnych metod przetwórstwa metali i ich stopów w celu projektowania nowych technologii. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Celem wykładu jest analiza i ocena stanu współczesnych, niekonwencjonalnych technik i procesów przeróbki plastycznej oraz przedstawienie najnowszych trendów w rozwoju metod kształtowania wyrobów z metali (głównie nieżelaznych).
Program wykładu obejmuje następujące zagadnienia:
- zapoznanie się z niekonwencjonalnymi technologiami w przeróbce plastycznej oraz metalurgii,
- analiza specjalistycznych procesów z zakresu ciągnienia, walcowania, wyciskania, kucia i tłoczenia,
- analiza zintegrowanych systemów przetwórstwa metali nieżelaznych łączącymi większą ilość operacji w jednej technologii,
- nanotechnologie w procesach przetwórstwa metali nieżelaznych,
- nowoczesne metody badawcze w metalurgii i przetwórstwie metali nieżelaznych.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Celem zajęć projektowych jest wykonanie projektu dotyczącego wskazanego przez prowadzącego niekonwencjonalnego procesu przeróbki plastycznej (z zakresu ciągnienia, walcowania, wyciskania, kucia i tłoczenia) oraz jego prezentacja na zajęciach.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego. Podstawą przystąpienia do kolokwium jest otrzymanie pozytywnej oceny z wykonanego projektu oraz jego prezentacja na zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z przedmiotu = 100% ocena z zajęć projektowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Preferowaną metodą wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach jest odrobienie zajęć z inną grupą. W przypadku braku takiej możliwości zaległości należy odrobić indywidualnie na podstawie wytycznych z danych ćwiczeń laboratoryjnych lub projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość konwencjonalnych procesów przeróbki plastycznej, występujących w nich stanów naprężenia i odkształcenia oraz podstaw metaloznawstwa
Obowiązkowa obecność na zajęciach projektowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Jan Richert, Innowacyjne metody przeróbki plastycznej metali nieżelaznych, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2010
Avitzur B. Handbook of Metal-Forming Processes. Canada : John Wiley and Sons Inc., 1983.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Alloying elements macrosegregation in 6xxx aluminium alloy billets obtained by continuous casting with electromagnetic stirring / KOWAL Radosław, MAMALA Andrzej, ŚCIĘŻOR Wojciech, KWAŚNIEWSKI Paweł, GRZEBINOGA Justyna, JURKIEWICZ Bartosz, FRANCZAK Krystian // W: Metal 2017— ISBN: 978-80-87294-73-4. S. 1475–1480,
Examination of mechanical and electrical properties and structure of selected aluminum alloy sheets produced from TRC semi-products / W. ŚCIĘŻOR, G. KIESIEWICZ, R. KOWAL, K. FRANCZAK, J. GRZEBINOGA, A. MAMALA, P. KWAŚNIEWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2017 vol. 62 iss. 4, s. 2237–2245.
Study of the mechanical properties of strips obtained in TRC line / A. MAMALA, W. ŚCIĘŻOR, P. KWAŚNIEWSKI, J. GRZEBINOGA, R. KOWAL // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2016 vol. 61 no. 2B, s. 1101–1108
Study of the structural properties and segregation of alloying elements in strips from the TRC line / Wojciech ŚCIĘŻOR, Andrzej MAMALA, Paweł KWAŚNIEWSKI, Radosław KOWAL, Justyna GRZEBINOGA // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 682, s. 38–45.
Wojciech Ściężor, Tadeusz Knych, Andrzej Mamala // Innowacyjna technologia odlewania stopów aluminium metodą twin roll casting // „Innowacyjność akademicka akceleratorem rozwoju nauki i przedsiębiorczości” Monografia pod redakcją Janusza Juraszka i Joanny Kurowskiej-Pysz, Bielsko-Biała 2012, s. 147–162
Wojciech Ściężor, Andrzej Mamala, Paweł Kwaśniewski, Tadeusz Knych, Grzegorz Kiesiewicz // Analiza porównawcza własności stopów aluminium serii 1XXX, 8XXX oraz 3XXX uzyskanych w linii TRC — Comparative analysis of the properties of 1XXX, 8XXX and 3XXX aluminium alloys obtained by TRC continuous casting method // Rudy i Metale Nieżelazne 2013 R. 58 nr 11, s. 627–632
Paweł Kwaśniewski, Grzegorz Kiesiewicz, Tadeusz Knych, Andrzej Mamala, Artur Kawecki, Beata Smyrak, Wojciech Ściężor // Badania nad otrzymywaniem nanometrycznych materiałów kompozytowych typu Covetic — Covetic nano-composite materials synthesis research // Rudy i Metale Nieżelazne 2013 R. 58 nr 11, s. 698–703
Paweł Kwaśniewski Grzegorz Kiesiewicz Tadeusz Knych Andrzej Mamala Artur Kawecki Beata Smyrak Wojciech Ściężor Eliza Sieja-Smaga Marek Gniełczyk // Badania odkształcalności kompozytów Cu-C oraz Cu-CNT’s // Hutnik – Wiadomości Hutnicze nr 2015-1, s. 76-80
Paweł Kwaśniewski, Grzegorz Kiesiewicz, Tadeusz Knych, Andrzej Mamala, Artur Kawecki, Beata Smyrak, Wojciech Ściężor, Kinga Korzeń, Eliza Sieja-Smaga // Studies on copper – activated carbon (CWZ14) metallurgical synthesis with the use of continuous casting method //Key Engineering Materials Vol. 641 (2015), s. 81-87

Informacje dodatkowe:

Brak