Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Problemy trwałości narzędzi i konstrukcji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-2-208-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kwaśniewski Paweł (kwas@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Cykl wykładów rozpoczęty zostanie od wprowadzenia w tematykę eksploatacji i wykorzystywanych narzędzi w procesów przeróbki plastycznej metali a następnie w technologiach pokrewnych jak metalurgia, odlewnictwo, spawalnictwo, zgrzewanie oraz obróbka ubytkowa metali. Zdefiniowane zostaną wymagania stawiane narzędziom a następnie przedstawione własności użytkowe narzędzi wykorzystywanych w procesach produkcyjnych. Przedstawione zostaną główne problemy z trwałością narzędzi produkcyjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe metody oceny zużycia narzędzi i konstrukcji IPJ2A_W01 Kolokwium
M_W002 Student zna podstawowe wymagania stawiane narzędziom do procesów przetwórstwa metali IPJ2A_W01 Kolokwium
M_W003 Student zna podstawowe wymagania stawiane narzędziom do procesów obróbki ubytkowej IPJ2A_W02 Kolokwium
M_W004 Student zna podstawowe wymagania stawiane narzędziom do procesów obróbki ubytkowej IPJ2A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać materiał na konkretne narzędzie produkcyjne IPJ2A_U06 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe metody oceny zużycia narzędzi i konstrukcji + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe wymagania stawiane narzędziom do procesów przetwórstwa metali + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe wymagania stawiane narzędziom do procesów obróbki ubytkowej + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna podstawowe wymagania stawiane narzędziom do procesów obróbki ubytkowej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać materiał na konkretne narzędzie produkcyjne - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

-Omówione zostaną warunki pracy i eksploatacji narzędzi oraz konstrukcji technicznych w procesów przeróbki plastycznej metali,
-Omówione zostaną warunki pracy i eksploatacji narzędzi oraz konstrukcji technicznych w procesów metalurgii, odlewnictwa, spawalnictwa, zgrzewania,
-Omówione zostaną warunki pracy i eksploatacji narzędzi oraz konstrukcji technicznych w procesów obróbka ubytkowa metali,
-Zdefiniowane zostaną podstawowe wymagania stawiane narzędziom oraz własności użytkowe narzędzi wykorzystywanych w procesach odlewania grawitacyjnego i ciągłego, ciągnienia, wyciskania, tłoczenia, kucia i walcowania, obróbki ubytkowej, spawalnictwie, technologiach zgrzewania,
-Przedstawione zostaną główne problemy z trwałością narzędzi oraz konstrukcji technicznych stosowanych w powyższych technologiach oraz wpływ parametrów technologicznych na ich zużycie,
-Przedstawione zostaną metody wydłużenia czasu pracy narzędzi i konstrukcji technicznych oraz sposobów ich regeneracji.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Przygotowanie projektu doboru materiałów i konstrukcji narzędzi do procesów przetwarzania materiałów metalicznych w technologiach: topienia, odlewania, ciągnienia, wyciskania, tłoczenia, walcowania, kucia, obróbki ubytkowej, spawalnictwie, technologiach zgrzewania. Projekt prezentowany będzie przez Studenta na zajęciach w formie prezentacji multimedialnej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład: Ocena końcowa z przedmiotu jest oceną z ćwiczeń projektowych.
Ćwiczenia projektowe: Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń projektowych jest aktywny udział Studenta w zajęciach – dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną.
Zaliczenie jest oceną poprawności wykonania projektu ze wskazanymi na początku realizacji zajęć wytycznymi, z uwzględnieniem ewentualnych ocen cząstkowych z realizacji poszczególnych etapów projektu.
Dopuszcza się maksymalnie dwa zaliczenia poprawkowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z przedmiotu jest oceną z ćwiczeń projektowych.
Ocena z ćwiczeń projektowych jest oceną poprawności wykonania projektu ze wskazanymi na początku realizacji zajęć wytycznymi, z uwzględnieniem ewentualnych ocen cząstkowych z realizacji poszczególnych etapów projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności Studenta nadrobienie materiału może odbywać się na innej grupie zajęciowej lub indywidualnie w ramach konsultacji indywidualnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagania wstępne:
-Wiedza z zakresu procesów wytwarzania wyrobów i półwyrobów tj. odlewania, ciągnienia, wyciskania, tłoczenia, kucia,
-Wiedza z zakresu własności użytkowych i technologicznych materiałów metalicznych,
-Podstawowa wiedza z matematyki i fizyki ciała stałego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

-M. Wysiecki, Nowoczesne materiały narzędziowe stosowane w obróbce skrawaniem / Mieczysław Wysiecki, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 1997.
-H. Leda Współczesne materiały konstrukcyjne i narzędziowe, Poznań : Wydaw. Politech. Poznańskiej, 1996.
-E. Żmihorski, Stale narzędziowe i obróbka cieplna narzędzi Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1970.
-M. Morawiecki, L. Sadok, E. Wosiek. Przeróbka plastyczna: podstawy teoretyczne, Wydawnictwo “Śląsk”, 1986.
-J. Richert, Innowacyjne metody przeróbki plastycznej metali, Wydawnictwo AGH, 2010
-J. Sińczak, „Procesy przeróbki plastycznej”, Akapit 2001
-L. Dobrzański, Metaloznawstwo i obróbka cieplna stopów metali , Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1993.
-M.F. Ashby, D.R.H. Jones, Materiały inżynierskie – właściwości i zastosowania, WNT, 1995.
-L. Dobrzański, R. Nowosielski, Metody badań metali i stopów. Badania własności fizycznych WNT, Warszawa 1987
-P. Kwaśniewski „Nośno-przewodzący osprzęt górnej kolejowej sieci trakcyjnej : materiały –
konstrukcje – technologie wytwarzania” Wydawnictwo Wzorek, Kraków 2016,
-G. Kiesiewicz „Nowoczesny System Podwieszenia Kolejowej Górnej Sieci Trakcyjnej” OficynaWydawnicza „Impuls”, Kraków 2018,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz, T. Knych, A. Mamala, M. Gniełczyk, A. Kawecki,
B. Smyrak, W. Ściężor, E. Smaga-Sieja: „Research and characterization of Cu – graphene, Cu-CNT’s composites obtained by mechanical synthesis”, Archives of Metallurgy and Materials, Volume 60 Issue: 3A/2015, str. 1929 1934, Published: 08. 2015 ,
P. Drzymała, B. Kania, M. Wróbel, P. Darłak, P. Długosz, P. Kwaśniewski, J.T. Bonarski : „Evolution of microstructure in rolled mg-based alloy. Textural aspect”, Archives of Metallurgy and Materials, Volume 60 Issue: 4/2015, str. 2505-2511, Published: 2015,
-T.Knych, P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz, A. Mamala, A. Kawecki, B. Smyrak: “Characterization of nano-carbon copper composites manufactured in metallurgical synthesis process” Metallurgical and Materials Transaction B, Manuscript E-TP-13-580-BRR, Process Metallurgy and Materials Processing Science ; ISSN 1073-5615. — 2014 vol. 45 iss. 4, str. 1196–1203,
-T. Knych, G. Kiesiewicz, P. Kwaśniewski, A. Mamala, A. Kawecki, B. Smyrak,”Fabrication and cold drawing of copper covetic nanostructured carbon composites”, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS Volume: 59 Issue: 4 str.: 1283-1286 Published: 2014 ,
-A. Kawecki, T. Knych, E. Sieja-Smaga, A. Mamala, P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz,
B. Smyrak, A. Pacewicz ”Fabrication, properties and microstructures of high strength and high conductivity copper-silver wires”, Archives of metallurgy and Materials, Volume 57, 2012 issue 4 str. 1262-1270, Doi: 10.2478/v10172-012-0141-1,
-T.Knych, A.Kawecki, G.Kiesiewicz, P.Kwaśniewski, A.Mamala, B.Smyrak, W. Ściężor: “Microstructure, mechanical and electrical properties evolution during cold rolling of different 1xxx series aluminium after continuous casting”, 13th International Conference on Aluminum Alloys ICAA -13, Pittsburgh USA, maj 2012r., str. 1779–1784
-W. Ściężor, A. Mamala, P. Kwaśniewski “Analysis of Properties of Selected Aluminium Alloys, Obtained by Twin Roll Casting Method and Subjected to Cold Rolling Process”, Key Engineering Materials vol. 641 04/2015 pp. 202-209. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.641.202
-A. Kawecki, T. Knych, E. Sieja-Smaga, A. Mamala, P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz,
B. Smyrak, K. Korzeń, “Technology production and properties of high-strength and high-conductivity nanostructured copper-silver wires for new type overhead line conductors”, Wire Journal International, Volume 47, Number 7, July 2014, pp 66-73,
-W. Ściężor, A. Mamala. P. Kwaśniewski, “An examination of the heat treatment effect on mechanical properties of twin-roll cast followed by cold rolling sheets made of aluminium and its alloys”, Metallurgy and Foundry Engineering, Volume 40, no.2 2014, str. 83-92, ISSN 1230-2325 (e-ISSN 2300-8377),
-E. Sieja-Smaga, A. Kawecki, T. Knych, A. Mamala, P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz, Kształtowanie własności mechanicznych i elektrycznych oraz analiza mikrostrukturalna przewodowych stopów Cu-Ag uzyskanych z linii ciągłego topienia i odlewania”, Nowe trendy w naukach inżynieryjnych, TOM III, Creative Science Monografia 2012, ISBN 978-83-63058-24-1, str.60-69.

Informacje dodatkowe:

Brak