Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały i technologie w motoryzacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-2-305-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Książek Marzanna (mksiazek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci poznają materiały konstrukcyjne: stale, stopy Al i Mg, ceramikę, tworzywa sztuczne, materiały kompozytowe i polimery stosowane w nowoczesnych pojazdach samochodowych. Omówione zostaną technologie stosowane w budowie pojazdów z zakresu odlewnictwa, obróbki plastycznej, spajania, obróbki cieplnej i kształtowania właściwości warstwy wierzchniej. Omawiany jest dobór materiałów oraz technologii wytwarzania typowych elementów konstrukcyjnych stosowanych w budowie pojazdów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu materiałów konstrukcyjnych i technologii stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym IPJ2A_W01, IPJ2A_W02 Projekt inżynierski,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma wiedzę dotyczącą procesów i technik produkcyjnych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym IPJ2A_W01, IPJ2A_W02 Projekt inżynierski,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ma umiejętności doboru materiałów konstrukcyjnych i technologii ich wytworzenia w przemyśle motoryzacyjnym IPJ2A_U04, IPJ2A_U01, IPJ2A_U10 Projekt inżynierski,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi ocenić możliwości wykorzystania nowych osiągnięć techniczno-technologicznych w przemyśle motoryzacyjnym IPJ2A_K02, IPJ2A_K01 Projekt inżynierski
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu materiałów konstrukcyjnych i technologii stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę dotyczącą procesów i technik produkcyjnych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętności doboru materiałów konstrukcyjnych i technologii ich wytworzenia w przemyśle motoryzacyjnym - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi ocenić możliwości wykorzystania nowych osiągnięć techniczno-technologicznych w przemyśle motoryzacyjnym - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Stale konstrukcyjne na elementy karoserii samochodu w przemyśle motoryzacyjnym. Stopy lekkie aluminium, magnezu, tytanu, materiały kompozytowe, tworzywa sztuczne, materiały ceramiczne w budowie pojazdów. Materiały w konstrukcji samochodowego silnika spalinowego. Materiały na gniazda zaworów, stale odporne na korozję, węgliki spiekane. Powłoki ochronne w środkach transportu. Technologie odlewnicze stosowane do wytwarzania typowych części w budowie pojazdów. Technologie obróbki plastycznej metali stosowane w budowie pojazdów. Zaawansowane technologie spawania, zgrzewania i lutospawania metali. Technologie obróbki cieplnej stosowane przy wykonywaniu blach karoseryjnych i podstawowych części pojazdów. Podstawowe pojęcia związane z technologią wytwarzania wybranych części i podzespołów pojazdów wykonanych z tworzyw sztucznych, ceramiki i stopów metali.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Nowoczesne materiały stosowane w środkach transportu: stale wysokomanganowe na elementy konstrukcyjne zwiększające bezpieczeństwo. Stopy lekkie aluminium, magnezu i tytanu. Tworzywa sztuczne, polimery stosowane na elementy konstrukcyjne samochodów, tworzywa ceramiczne, materiały tapicerskie. Materiały w konstrukcji siedzeń. Nanomateriały. Nowoczesne materiały kompozytowe. Powłoki ochronne.
Nowoczesne technologie stosowane w budowie pojazdów. Systemy zarządzania w przemyśle motoryzacyjnym.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest zaliczenie ćwiczeń projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa= ocena z zaliczenia ćwiczeń projektowych
Premiowana obecność na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Dla jego właściwego zrozumienia wymagane są wiadomości z fizyki, chemii i podstaw materiałoznawstwa, jak również wysłuchanie wykładu materiały i technologie w motoryzacji

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Grosman F. i współautorzy: Technologia Metali, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010
2. Pilarczyk J. i współautorzy: Poradnik Inżyniera. Spawalnictwo. T1 i 2, WNT Warszawa 2003 i 2005
3. Praca zbiorowa: Poradnik Inżyniera. Odlewnictwo
4. Klimpel A.: Technologia spawania, zgrzewania i cięcia metali, WNT, 1999
5. Klimpel A.: Napawanie i natryskiwanie cieplne, WNT, 2000
6. Ashby M., Shercliff H., Cebon D.: Inżynieria materiałowa, Galaktyka, Łódź 2011
7. Dobrzański L.A.: Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe, WNT W-wa, 2006
8. Hetmańczyk M.: Podstawy nauki o materiałach, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999
9. Karpiński T. : Inżynieria produkcji, WNT
10. Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszn, WNT

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. . M. Książek, K. Siwecki, P. Ścierski, Structure and properties of protective ceramic coatings applied on the surface of castings made from AK9 alloy, Physical and Chemical Processes in Metalcasting, ed. A. Baliński, Foundry Research Institute, Cracow 2008, pp.63-71
2. A. Tchórz, Ł. Boroń, M. Książek, Kształtowanie struktury i właściwości powłok węglikowych Cr3C2-NiCr nanoszonych metodą natrysku plazmowego na powierzchnię odlewów z żeliwa sferoidalnego – Prace Instytutu, 2011

Informacje dodatkowe:

Brak