Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modern processing of non-ferrous metals
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-2-306-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Smyrak Beata (smyrak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The topics deal with the analysis of modern technologies in comparison to traditional technologies of
non-ferrous metal processing

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows trends in modern materials and technologies in nonferrous metal processing. IPJ2A_W01 Kolokwium,
Prezentacja
M_W002 Student knows modern metal forming processes IPJ2A_W01 Kolokwium
M_W003 Student knows modern computer technologies in non-ferrous metal processing IPJ2A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student will be able to differentiate between traditional and modern technologies IPJ2A_U02, IPJ2A_U01 Udział w dyskusji,
Prezentacja
M_U002 Student will be able to identify theparameters of products produced bythe traditional and modern methods IPJ2A_U04, IPJ2A_U03 Udział w dyskusji
M_U003 The student is able to describe the components of modern integrated lines for the processing of non-ferrous metals IPJ2A_U02, IPJ2A_U04 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student is able to independently prepare and present a paper on the contemporary trends in theprocessing of non-ferrous metals IPJ2A_K03, IPJ2A_K01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows trends in modern materials and technologies in nonferrous metal processing. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student knows modern metal forming processes + - - - - - - - - - -
M_W003 Student knows modern computer technologies in non-ferrous metal processing + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student will be able to differentiate between traditional and modern technologies + - - - - - - - - - -
M_U002 Student will be able to identify theparameters of products produced bythe traditional and modern methods - - - - - + - - - - -
M_U003 The student is able to describe the components of modern integrated lines for the processing of non-ferrous metals - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student is able to independently prepare and present a paper on the contemporary trends in theprocessing of non-ferrous metals - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

The objective of this lecture is the analysis and evaluation of the state of the current non-ferrous metal forming and the knowledge of trends in the development of these processes. Focus will be made on the analysis of modern technologies used worldwide as well as the effect of the semi-product and final product resulting from these technologies.
Topics to be covered are:
1. Revision of traditional materials and technologies used in mass production.
2. New materials and trends in non-ferrous metal production
3. Unconventional technologies in metallurgy and materials science
4. Analysis of the standards and literature related to innovative materials and products.
5. Modern technical and technological solutions in drawing, rolling, extrusion and forging processes (devices, tools, automatic technologies, packaging)
6. Continuous processes of non-ferrous metals
7. Nanotechnology of non-ferrous metal processing
8. Methods of quality testing of non-ferrous metal processing

Zajęcia seminaryjne (15h):

The aim of the exercises will be to create a design of a chosen product by using
traditional and modern technologies . Student should differentiate between
advantages and disadvantages of the technologies used.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Conditions for admission to the exam – positive assessment from the seminar.
Credit conditions for semianrium: positive evaluation of the presentation

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade: 100% of the result of the exam.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Individual arrangements

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic knowledge of:
a) the processing of non-ferrous metals,
b) technologies of manufacturing products from non-ferrous metals,
c) production techniques,
d) integrated production systems

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M.Ashby, D.R.H.Jones, Materiały inzynierskie-właściwości i zastosowania, WNT1980
2. M.F.Ashby, Dobór Materiałów w projektowaniu inzynierskim,WNT,199212 1993
3. J.R.Davis, ASM Speciality Handbook: Copper and copper alloys, ASM International, 1993
4.H.Pops, Nonferrous wire book, The Wire Assocition International, 1995
5. Kammer, C. Aluminium Handbook Volume 1: Fundamentals and Materials. Aluminium-Verlag, 1999.
ISBN 3870172614.
6. Davis, J Aluminium and Aluminium Alloys: ASM Speciality Handbook.. The Materials Information
Society, 1993. ISBN 0-87170-496-X.
7. Hirsch, J. Skrotzki, B. Gottste, G. Aluminium Alloys. Their Physical and Mechanical Properties. Volume
2. Wiley-VCH. ISBN 978-3-527-32367-8.
8. Altonpohl, D G. Aluminium: Technology, Applications and Environment. TMS-AIME, 1998. ISBN-10:
0873394062.
9. Nadella, R. Eskin, D G. Du, Q.Macrosegregation in Direct Chill Casting of Aluminium Alloys.
Netherlands Institute for Metals Research, Progress in Materials Science, 2008, Vol. 53, Issue 3. Pages
421 – 480.
10. Eskin, D G. Physical Metallurgy of Direct Chill Casting of Aluminium Alloys. CRC press, 2008. , 24,
108. ISBN 13:978-1-4200-6281-6.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

.Knych T., Smyrak B., Korzeń K., Kinetyka rekrystalizacji statycznej drutów z przewodowych stopów
AlMgSi, Hutnik Wiadomości Hutnicze, ISSN 1230-3534. 2013 R. 80 nr 1 s. 60–62
2.Osuch P., Smyrak B., Knych T.: Wpływ prędkości procesu ciągłego odlewania i walcowania na strukturę
i własności przewodowego stopu Al-Mg-Si, Hutnik Wiadomości Hutnicze, ISSN 1230-3534. del>2013 R.
80 nr 1 s. 74–76
3. Knych T., Mamala A., Smyrak B., Walkowicz M.: Podatność do wyżarzania drutów miedzianych a skład
chemiczny katod. Rudy i Metale Nieżelazne ISSN 0035-9696, 2012 R. 57 nr 9, str.591-598
4. Knych T., Smyrak B., Kwaśniewski P., Walkowicz W., Kiesiewicz G.: Analiza wpływu prędkości
odlewania na własności elektryczne i odporność cieplną drutów z miedzi beztlenowej, Hutnik
Wiadomości Hutnicze ISSN 1230-3534, 2011 R. 78 nr 1 str.65–67
5. Smyrak B., Knych T., Osuch P., Nalborski Ł., Słaby P., Korzeń K.: Badania wpływu parametrów
starzenia sztucznego walcówki z przewodowego stopu AlMgSi na kształtowanie się umacniania drutów
w procesie ciągnienia, Hutnik Wiadomości Hutnicze, ISSN 1230-3534, 2011 R. 78 nr 1 str.127-129
6. Knych T., Mamala A., Smyrak B., Osuch P.: Ocena technologii ciągłego odlewnaia i walcowania
przewodowych stopów AlMgSi w linii continuus-Porperzi pod katem jakości wsadu do procesu ciagnienia,
Rudy i Metale Nieżelazne, ISSN 0035-9696, 2011 R. 56 nr 1 str.57-60
7. Knych T., Smyrak B., Kwaśniewski P., Walkowicz M., Kiesiewicz G.: Badania wpływu warunków
odlewania na ewolucję struktury drutów z miedzi beztlenowej, Hutnik Wiadomości Hutnicze, ISSN 1230-
3534, 2011 R. 78 nr 1 str.61 64
8. Knych T., Smyrak B., Kwaśniewski P., Walkowicz M., Kiesiewicz G.: Badania wpływu warunków
odlewania na ewolucję struktury drutów z miedzi beztlenowej, Hutnik Wiadomości Hutnicze, ISSN 1230-
3534, 2011 R. 78 nr 1 str.61 64
9. Knych T., Smyrak B., Walkowicz M.: Badania stanu strukturalnego i własności miedzi beztlenowej
otrzymywanej w procesie ciągłego odlewania, Rudy i Metale Nieżelazne, ISSN 0035-9696, 2011 R. 56 nr
1 str.70 77 – udział własny: 30%
10. Knych T., Smyrak B., Walkowicz M., Charakterystyka własności drutów miedzianych w gatunku ETP
otrzymywanych z katod o różnym poziomie zanieczyszczeń, Rudy i Metale Nieżelazne, ISSN 0035-9696,
2011 R. 56 nr 1 str.9 15 udział własny: 30%
11. Knych T., Smyrak B., Walkowicz M., Metoda kierunkowego kształtowania struktury materiałów
krystalicznych, Rudy i Metale Nieżelazne, ISSN 0035-9696,2011 R. 56 nr 11 str. 719 – 723
12. Smyrak B., Knych T., Mamala A., Uliasz P., Jabłoński M., Osuch P., Piwowarska M., Nowak A.: Badania
nad nową generacją funkcjonalnych stopów aluminium dla energetyki, Rudy i Metale Nieżelazne, ISSN
0035-9696, 2010 R. 55 nr 7 str. 441–447
13. Jabłoński M., Knych T., Smyrak B.: Badania nad procesem ciągnienia drutów ze stopów {Al-Fe}
stosowanych na cele elektryczne, Rudy i Metale Nieżelazne, ISSN 0035-9696, 2010 R. 55 nr 7 str.
469–474
14. Knych T., Smyrak B., Walkowicz M., Osuch P.: Badania temperatury rekrystalizacji drutów z miedzi w
gatunku ETP i OFC, Rudy i Metale Nieżelazne, ISSN 0035-9696, 2010 R. 55 nr 11 str. 797–804, udział
własny: 25%
15. Knych T., Mamala A., Smyrak B., Osuch P., Walkowicz M.: Ewolucja struktury i własności
przewodowych stopów AlMgSi w linii ciągłego odlewania i walcowania metodą Continuus-Properzi, Rudy
i Metale Nieżelazne, ISSN 0035-9696, 2010 R. 55 nr 7 str. 457–463
16. Knych T., Mamala A., Nowak A., Smyrak B., Uliasz P., Nowy model teoretyczny wielodrutowych
przewodów ze stopów AlMgSi o podwyższonej przewodności elektrycznej, 2010 R. 55 nr 7 str. 474–482,
17. Knych T., Smyrak B., Walkowicz M.: Parametryzacja cech materiałowych miedzi beztlenowej
wykorzystywanej w elektronice i elektrotechnice, Hutnik Wiadomości Hutnicze R. LXXVI, 2009,Nr 1, str.
55-57,
18. Uliasz P., Knych T., Mamala A. Smyrak B.: Analiza wad powierzchniowych przy produkcji drutów z
metali nieżelaznych, Hutnik Wiadomości Hutnicze R. LXXVI, 2009, Nr 1, str. 119-121
19. Knych T., Smyrak B., Walkowicz M., Charakterystyka cech materiałowych i technologicznych miedzi
beztlenowej dedykowanej do aplikacji kablowych, Rudy i Metale Nieżelazne, ISSN 0035-9696.,2012 R.
57 nr 4 str. 250–257
20. Smyrak B., Knych T., Mamala A., Kędziora A., Pawluśkiewicz M.: Wpływ stopnia odkształcenia na
własności reologiczne drutów z przewodowych stopów AlMgSi, Hutnik Rok LXXIII, 2007, Nr 1-2, str. 98
100/del>
21. Knych T., Mamala A. Smyrak B.: Charakteryzacja miedzi beztlenowej z linii UPCAST, Rudy i Metale
R52, 2007, 11, str. 797-806
22. Knych T., Mamala A., Smyrak B., Uliasz P.: Badania nad procesem ciągnienia stopów aluminium o
podwyższonej przewodności elektrycznej, Rudy i Metale R52, 2007, 11, str. 806-812

Informacje dodatkowe:

Brak