Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Product quality management
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-2-307-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Grzyb Justyna (jgrzyb@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The module will provide information on product quality management, Lean, Kaizen and Six Sigma methodology. The subject includes introduction to quality management instruments, contemporary methods and tools used to solve problems related to the provision of high quality products and services.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student knows the basic concepts of quality management, quality management standards and concepts to support business management and production quality. IPJ2A_W01 Wynik testu zaliczeniowego,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 The student knows the basic concepts of quality management in terms of product quality, ensurecontinuity of production, especiallyat non-ferrous metals industry. IPJ2A_W01 Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to evaluate the quality of the production process and evaluate product quality. IPJ2A_U02, IPJ2A_U04, IPJ2A_U03 Prezentacja,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is able to make the right decisions in the product quality management, is able to use the tools of quality control and tools to assess quality of manufacturing processes IPJ2A_K02, IPJ2A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student knows the basic concepts of quality management, quality management standards and concepts to support business management and production quality. + - - - - - - - - - -
M_W002 The student knows the basic concepts of quality management in terms of product quality, ensurecontinuity of production, especiallyat non-ferrous metals industry. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to evaluate the quality of the production process and evaluate product quality. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to make the right decisions in the product quality management, is able to use the tools of quality control and tools to assess quality of manufacturing processes - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Lean Manufacturing Methodology.
Foundations of modern production systems – 5S, teamwork, standardization, elimination of waste.
5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) – methodology associated with the organization of the workplace.
The role and form of teamwork (qualitycircles, brainstorming).
Standardization of processes as the foundation of stability and possibilities to improve. Standardizationmethods.
Forms of waste and how to preventthem (MUDA) .
Identifying and mappingprocesses and Value Stream Mapping (VSM).
The methodology of Kaizen – continuous improvement.
Terms Gemba Kaizen.
Pillars of productionsystems – TPM, SMED, Six Sigma, SPC.
TPM – a comprehensive maintenance – Maintananceforms.
SMED – minimizing set-uptimes of machines and equipment – forms of assessment and improveefficiency.
DMAIC – modified PDCA Demingcircleused in the optimization of Six Sigma projects.
Methods and tools of Six Sigma.
Statistical Process Control (SPC).
Quality Control Chart.
The role and forms of the timing in production processes.
Dedicated Computed Expert Systems.
Product Quality Control of in the industry.

Zajęcia seminaryjne (30h):

FMEA analysis.
Red cards designing.
Maps of products defects – the rules for creating.
The flow of documentation.
SMED.
DMAIC.
5S Metod
Ishikawa diagram
Product quality assessment
5 Why

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Students prepare a presentations on a given topic – seminar exercises.
Students write an test with the content presented at the lecture.
Obtaining a positive final grade requires a positive assessment of all forms of classes.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade will be calculated according to the formula:
A x 0.4 + B x 0.6
where:
A – mark from the test.
B – mark from the presentation.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

-

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

There are no prerequisites or additional requirements.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Feigenbaum A.V., Total Quality Control, Mc Graw-Hill, Inc., 1991
2. Sukhija Raman, Quality Management: An Excellence Model, Global India Publications, 2009.
3. ASM Metals Handbook, ASM International, 2002.
4. Pyzdek Thomas, The Six Sigma handbook: a complete guide for greenbelts, blackbelts, and
managersatalllevels, McGraw-Hill, Tucson Quality Publishing, 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak