Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie informacyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-104-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Sułkowski Bartosz (sul5@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z technologiamii informatycznymi wykorzystywaniem do obliczeń statystycznych oraz numerycznych w inżynierii materiałowej. Poznają różne języki programowania takie jak C, C++, Matlab, Python. Prezentowane są zagadnienia związane z metodami obliczeń równoległych, techniki optymalizacji oraz sposoby zbierania danych. Przedstawione są również sposoby przedstawiania i prezentowania wyników w sposób przejrzysty i czytelny.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Studenci poznają języki programowania wykorzystywane do obliczeń numerycznych i modelowaniu procesów fizycznych w metalach IPJ1A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posługuje się wybranym językime programowania do wykonywania obliczeń. IPJ1A_U08 Kolokwium
M_U002 Student potrafi napisać program w jednym ze skryptowych języków programowania. IPJ1A_U08 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi przedstawić i odpowiednio uargumentować zaproponowane rozwiązanie i implementację rozważanego problemu numerycznego. IPJ1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Studenci poznają języki programowania wykorzystywane do obliczeń numerycznych i modelowaniu procesów fizycznych w metalach + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posługuje się wybranym językime programowania do wykonywania obliczeń. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi napisać program w jednym ze skryptowych języków programowania. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi przedstawić i odpowiednio uargumentować zaproponowane rozwiązanie i implementację rozważanego problemu numerycznego. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Wstęp do programowania, języki programowania
2. Typy danych w C++
3. Funkcje
4. Abstrakcja danych, klasy
5. Wskaźniki i referencje
6. Hierarchia klas, programowanie obiektowe
7. Kontenery

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

1. Wstęp do programowania, języki programowania
2. Typy danych w C++
3. Funkcje
4. Abstrakcja danych, struktury i klasy
5. Wskaźniki i referencje
6. Hierarchia klas, programowanie obiektowe
7. Kontenery, biblioteka STL

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Pozytywne oceny z kolokwiów zaliczeniowych

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z 2 kolokwiów zaliczeniowych w połowie semestru i na końcu semestru.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dodatkowe zajęcia na koniec semestru

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Jerzy Grebosz, Symfonia C + Standard
2. Bjarne Stroustrup, Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C+
3. Bjarne Stroustrup, Język C++, kompendium wiedzy

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. “Evolution of strength and structure during SPD processing of Ti-45Nb alloys: experiments and simulations
B. SUŁKOWSKI, A. Panigrahi, K. Ozaltin, M. Lewandowska, B. MIKUŁOWSKI, M. Zehetbauer
Journal of Materials Science ;2014 vol. 49, s. 6648–6655”

Informacje dodatkowe:

Brak