Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-110-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Boryczko Bożena (bbor@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci otrzymują kompendium niezbędnej wiedzy pozwalające lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące w skomplikowanym świecie funkcjonowania przedsiębiorstw obecnych i przyszłych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada podstawową wiedzą z zakresu podstaw zarządzania. IPJ1A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Potrafi zdefiniować zagadnienia związane z przedsiębiorstwem, zakresem jego działania oraz funkcjami. IPJ1A_W02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi samodzielnie zdefiniować problem i posiada umiejetność poszukania odpowiednich rozwiązań. IPJ1A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi współpracować w zespole. IPJ1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzą z zakresu podstaw zarządzania. + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi zdefiniować zagadnienia związane z przedsiębiorstwem, zakresem jego działania oraz funkcjami. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie zdefiniować problem i posiada umiejetność poszukania odpowiednich rozwiązań. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować w zespole. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Istota i zakres funkcjonowania przedsiębiorstwa
2. Organizacyjne i produkcyjne aspekty działalności przedsiębiorstwa
3. Potencjał przedsiębiorstwa
4. Odnawianie przedsiębiorstwa
5. Globalizacja przedsiębiorstwa
6. Podstawy zarządzania
7. Wybrane metody zarządzania przedsiębiorstwem
8. Przedsiębiorstwo przyszłości

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zgodnie z regulaminem studiów.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie w formie pisemnej wykładów = ocena końcowa.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

-

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M. Brzeziński, Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie.
J. Lichtarski, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

-

Informacje dodatkowe:

-