Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia II
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-208-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Rudnik Ewa (erudnik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu zjawisk zachodzących w wodnych roztworach elektrolitów (dysocjacja elektrolityczna, hydroliza soli, rozpuszczalność, kompleksowanie) oraz procesów elektrochemicznych biegnących w ogniwach galwanicznych i w trakcie elektrolizy. Na ćwiczeniach laboratoryjnych student nabywa umiejętność realizacji eksperymentów chemicznych i prostych analiz chemicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie zachowanie się elektrolitów w roztworach wodnych IPJ1A_W01 Egzamin
M_W002 Student rozumie pojęcie elektrody oraz zasadę działania ogniw galwanicznych i stężeniowych IPJ1A_W01 Egzamin
M_W003 Student zna i rozumie zasady realizacji procesu elektrolizy w roztworach wodnych IPJ1A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykonywać proste eksperymenty chemiczne oraz interpretować uzyskane wyniki IPJ1A_U08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi wykonać proste oznaczenia analityczne i wykonywać odpowiednie obliczenia IPJ1A_U08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie zachowanie się elektrolitów w roztworach wodnych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie pojęcie elektrody oraz zasadę działania ogniw galwanicznych i stężeniowych + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie zasady realizacji procesu elektrolizy w roztworach wodnych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonywać proste eksperymenty chemiczne oraz interpretować uzyskane wyniki - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać proste oznaczenia analityczne i wykonywać odpowiednie obliczenia - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 107 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Elektrolity i dysocjacja elektrolityczna

  Student poznaje pojęcia nieelektrolitów i elektrolitów oraz teorię dysocjacji elektrolitycznej

 2. Równowagi kwasowo-zasadowe

  Student poznaje różne teorie kwasów i zasad

 3. pH roztworów wodnych

  Student poznaje pojęcie pH, zasadę działania indykatorów pH oraz praktyczne zastosowania pomiarów pH

 4. Rozpuszczalność zwiazków jonowych

  Student poznaje pojęcia rozpuszczalności i iloczynu rozpuszczalności, czynniki wpływające na rozpuszczalność związków jonowych oraz zastosowania praktyczne

 5. Hydroliza soli

  Student poznaje proces hydrolizy soli, jej skutki oraz zastosowania praktyczne

 6. Związki kompleksowe

  Student poznaje budowę, nazewnictwo, otrzymywanie, właściwości oraz zastosowania praktyczne związków kompleksowych

 7. Ogniwa galwaniczne

  Student poznaje pojęcie elektrody oraz zasadę działania ogniw galwanicznych i stężeniowych

 8. Elektroliza

  Student poznaje zasadę prowadzenia procesu elektrolizy z zastosowaniem roztworów wodnych oraz pojęcia wydajności prądowej

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
 1. Chemia nieorganiczna

  Student wykonuje eksperymenty z zakresu chemii nieorganicznej: typy reakcji, równowagi jonowe, korozja metali, ogniwa galwaniczne i elektroliza

 2. Chemia analityczna

  Student wykonuje eksperymenty z zakresu chemii analitycznej:analiza jakościowa kationów, alkacymetria, manganometria, kompleksometria

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest wykonanie wszystkich ćwiczeń wskazanych w planie zajęć, zaliczenie sprawozdań pisemnych z wykonanych ćwiczeń oraz zaliczenie kolokwium końcowego z zakresu materiału realizowanego na zajęciach. Zaliczenia poprawkowe odbywają się w II i III terminie.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych (wpis w WU).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = 0.6 * (ocena z egzaminu) + 0.4 * (ocena z ćwiczeń laboratoryjnych)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Odrabianie ćwiczeń odbywa się za zgodą osoby prowadzącej zajęcia i we wskazanym przez nią terminie. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej 20% zajęć student nie uzyskuje zaliczenia ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie modułu Chemia I.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

„Podstawy chemii nieorganicznej”, Adam Bielański, Wydawnictwo PWN
“Chemia ogólna” Loretta Jones, Peter Atkins
„Chemia ogólna”, Bogusława Jasińska, Wydawnictwo AGH
„Obliczenia chemiczne” , praca zbiorowa pod redakcją Alfreda Śliwy, wydawnictwo PWN
„Chemia dla inżynierów” Jacek Banaś, Wojciech Solarski, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Rudnik E., Bayaraa E., “Electrochemical dissolution of smelted low-grade electronic scraps in acid sulfate-chloride solutions”, Hydrometallurgy, 159 (2016), 110-119
Rudnik E., “Zastosowanie redukcji elektrochemicznej jako metody utylizacji ditlenku węgla”, Przemysł Chemiczny, 95(11) (2016), 1000-1002
Rudnik E., Dashbold N., “Studies on copper recovery from smelted low-grade e-scrap using hydrometallurgical methods”, Minerals & Metallurgical Processing, 34(1) (2017), 20-29
Rudnik E., Tarnawski A., “Influence of SO32- ions and current density on silver electrowinning from spent photographic solution”, Hydrometallurgy, 171 (2017), 267-274
E. Rudnik, M. Kostępski, „Comparative studies on the codeposition of antimony and tin from acidic chloride and sulfate-chloride solutions”, Archives of Metallurgy and Materials, 2(63) (2018), 709-717
W. Gumowska, E. Rudnik, I. Harańczyk, Korozja i ochrona metali, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, (wydanie I – 2007; wydanie II poprawione – 2014)

Informacje dodatkowe:

Prowadzący zajęcia w laboratorium nie dopuszczają do zajęć studentów nieposiadających odpowiedniej odzieży ochronnej (fartuch) i środków ochrony indywidualnej (okulary ochronne).