Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-211-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Smyrak Beata (smyrak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z definicjami, terminologią oraz prawami dotyczącymi procesów technologicznych wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych obejmujących między innymi procesy syntezy metalurgicznej, procesy odlewania oraz przeróbki plastycznej. Ponadto zostaną omówione technologie umożliwiające wytworzenie podstawowych półwyrobów z metali nieżelaznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe definicje oraz terminologię w procesach przetwórstwa wyrobów z metali nieżelaznych IPJ1A_W03 Egzamin
M_W002 Student zna i rozumie definicje, systematykę oraz wymagania podstawowych wyrobów z metali nieżelaznych IPJ1A_W02 Egzamin
M_W003 Student zna i rozumie podstawowe zasady i prawa związane z procesami wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych IPJ1A_W03 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi posługiwać się prawidłową terminologię w ocenie wymagań własności wyrobów wytwarzanych z metali nieżelaznych IPJ1A_U11, IPJ1A_U03, IPJ1A_U10 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi podjąć dyskusję na temat dowolnej technologii wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych IPJ1A_K02, IPJ1A_K01, IPJ1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe definicje oraz terminologię w procesach przetwórstwa wyrobów z metali nieżelaznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie definicje, systematykę oraz wymagania podstawowych wyrobów z metali nieżelaznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie podstawowe zasady i prawa związane z procesami wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi posługiwać się prawidłową terminologię w ocenie wymagań własności wyrobów wytwarzanych z metali nieżelaznych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi podjąć dyskusję na temat dowolnej technologii wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z technologiami produkcji podstawowych
wyrobów/półwyrobów z metali nieżelaznych. W szczególności w ramach wykładu
omówione zostaną następujące zagadnienia:
1.Definicja i ogólna charakterystyka procesów technologicznych stosowanych w
przetwórstwie metali nieżelaznych (charakterystyka procesów przeróbki plastycznej,
charakterystyka procesów obróbki cieplnej, charakterystyka procesów
wykańczających).
2.Technologie wytwarzania podstawowych półwyrobów z metali nieżelaznych
przeznaczonych do dalszego przetwórstwa w procesach przeróbki plastycznej
(definicja i charakterystyka procesów odlewania, odlewanie ciągłe, odlewanie
półciągłe, zintegrowane systemy ciągłego odlewania i walcowania, podstawowe
problemy i ograniczenia procesu odlewania)
3.Technologie wytwarzania prętów/kształtowników/rur z metali nieżelaznych metodą
wyciskania (definicja wyrobu, wymagania materiałowe, charakterystyka procesu
wyciskania, narządzie i urządzenia w procesie wyciskania, podstawowe problemy i
ograniczenia procesu wyciskania)
4.Technologie wytwarzania blach/folii z metali nieżelaznych (definicja wyrobu,
wymagania materiałowe, charakterystyka procesu walcowania, narządzie i urządzenia
w procesie walcowania, podstawowe problemy i ograniczenia procesu walcowania)
5.Technologie wytwarzania drutów z metali nieżelaznych (definicja wyrobu,
wymagania materiałowe, charakterystyka procesu ciągnienia, narządzie i urządzenia
w procesie ciągnienia, podstawowe problemy i ograniczenia procesu ciągnienia)
6.Technologie wytwarzania elementów kutych (definicja wyrobu, wymagania
materiałowe, charakterystyka procesu kucia, narządzie i urządzenia w procesie kucia,
podstawowe problemy i ograniczenia procesu kucia)
7.Pozostałe technologie umożliwiające wytworzenia różnych wyrobów z metali
nieżelaznych
8.Kierunku rozwoju i trendy w technologiach wytwarzania wyrobów z metali
nieżelaznych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Na wykładach będzie sprawdzana obecność, forma zaliczenia będzie test

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = ocena z testu zaliczeniowego z wykładu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Na pdostawie indywidulanych ustaloneń z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

1. Znajomość matematyki, fizyki i mechaniki na poziomie I roku technicznych studiów I stopnia
2. Znajomość podstaw inżynierii materiałowej materiałów metalicznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. W.Szczepiński, Wstęp do analizy procesów obróbki plastycznej, PWN Warszawa, 1967
2. M.Morawiecki, L.Sadok, E.Wosiek, Teoretyczne podstawy technologicznych procesów przeróbki
plastycznej, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1977
3. W.F.Hosford, R.M.Caddel, Metal forming-mechanics and metallurgy, Cambridge University Press, 2008
4. D.C.stouffer, L.T.Dame, Inelastic deformation of metals, John Wiley & Sons, New York, 1996
5. J.Lubliner, Plasticity Theory, Dover Publications, New York, 2006
6. M.T.Huber, Stereomechanika techniczna, PWN, Warszawa 1958
7. N.I Biezuchow, Teoria sprężystości i plastyczności, PWN, Warszawa, 1957
8. K.Żaba, A.Mamala, Przeróbka plastyczna metali nieżelaznych : walcownictwo i ciągarstwo-ćwiczenia
laboratoryjne

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. B.SMYRAK, T.KNYCH, A.MAMALA, A.KAWECKI, M.JABŁOŃSKI, K.KORZEŃ, B.JURKIEWICZ, M.GNIEŁCZYK, M.ZASADZIŃSKA, E.SIEJA-SMAGA, Badania wpływu wielkości kąta otwarcia stożka roboczego ciągadła na jakość powierzchni drutów EN AW-1370 i Cu-ETP, Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2017 t. 82 nr 1, s. 73–75
2. M.WALKOWICZ, P.OSUCH, B.SMYRAK, A.MAMALA, M.ZASADZIŃSKA, T.KNYCH, Analiza technologii produkcji materiałów wsadowych i drutów z miedzi wysokiej czystości chemicznej przeznaczonych na cele elektryczne, Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2017 t. 82 nr 1, s. 82–84
3. P. KWAŚNIEWSKI, G. KIESIEWICZ, T. KNYCH, A. MAMALA, M. GNIEŁCZYK, A. KAWECKI, B. SMYRAK, W. ŚCIĘŻOR, E. SMAGA-SIEJA, Research and characterization of Cu-graphene, Cu-CNT’s composites obtained by mechanical synthesis, Archives of Metallurgy and Materials, 2015 vol. 60 iss. 3A, s. 1929–1933
4. M.WALKOWICZ, P.OSUCH, B.SMYRAK, T.KNYCH, P.Czarnecki, B.Lipińska, Analiza wad powstałych w procesie ciągnienia drutów miedzianych, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, 2015 R. 60 nr 1, s. 30–33
5. T. KNYCH, G. KIESIEWICZ, P. KWAŚNIEWSKI, A. MAMALA, A. KAWECKI, B. SMYRAK, Fabrication and cold drawing of copper covetic nanostructured carbon composites, Archives of Metallurgy and Materials , 2014 vol. 59 iss. 4, s. 1283–1286
6. T. KNYCH, A. MAMALA, B. SMYRAK, Współczesne trendy przetwórstwa aluminium i jego stopów dla sektora elektroenergetyki, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, 2018 R. 63 nr 9, s. 88–93
7. P.KWAŚNIEWSKI, G.KIESIEWICZ, T.KNYCH, A.MAMALA, A.KAWECKI, B.SMYRAK, W.ŚCIĘŻOR, E. SIEJA-SMAGA, M. GNIEŁCZYK, Badania odkształcalności kompozytów Cu-C oraz Cu-CNT’s — Research of formability of Cu-C and CuCNT’s composites, Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa, 2015 t. 82 nr 1, s. 76–80
8. B. JURKIEWICZ, B.SMYRAK, A.NOWAK, T.KNYCH, A.MAMALA, M.JABŁOŃSKI, A.KAWECKI, P.KWAŚNIEWSKI, G.KIESIEWICZ, Badania wytrzymałości zmęczeniowej drutów na bazie miedzi i aluminium stosowanych w elektroenergetyce napowietrznej i kolejowej , Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2017 t. 82 nr 1, s. 18–20
9. K.KORZEŃ, T.KNYCH, A.MAMALA, P.KWAŚNIEWSKI, A.KAWECKI, B.SMYRAK, G.KIESIEWICZ, E.SIEJA-SMAGA, J.Siemiński, M. Tokarski, Badania nad recyklingiem wysokojakościowych złomów pokablowych, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling , 2018 R. 63 nr 1, s. 15-18
10. S. KSIĘŻAREK, [et al.], B. SMYRAK, P. KWAŚNIEWSKI, Badania procesu wytwarzania drutów bimetalowych stal/miedź o podwyższonych właściwościach fizyko-mechanicznych, monografia Zaawansowane technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przewodzenia, przetwarzania, magazynowania energii : projekt POIG.01.03.01-00-086/09 : projekt zrealizowano w latach 2009–2015 / red. nauk. Mieczysław Woch. — Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych, 2015

Informacje dodatkowe:

Brak