Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy inżynierii produkcji i logistyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-306-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Boryczko Bożena (bbor@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe terminy i definicje dotyczące inżynierii produkcji oraz logistyki. Zapoznają się z istotą zarządzania inżynierii produkcji oraz procesami logistycznymi.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z tematyka inżynierii produkcji i logistyki. IPJ1A_W01 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z techniki wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych, zarządzania produkcją i personelem z procesów i technik produkcyjnych, rachunku kosztów, finansów, zarządzania jakością i bezpieczeństwem oraz logistyki. IPJ1A_W02 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi samodzielnie rozwiązać problem. IPJ1A_U02 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi współpracować w zespole. IPJ1A_K02 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z tematyka inżynierii produkcji i logistyki. + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z techniki wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych, zarządzania produkcją i personelem z procesów i technik produkcyjnych, rachunku kosztów, finansów, zarządzania jakością i bezpieczeństwem oraz logistyki. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie rozwiązać problem. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować w zespole. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 24 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 24 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Inzynieria produkcji i logistyka

1. Istota inżynierii produkcji
2. Organizacje
3. Przedsiębiorstwa produkcyjne
4. Naukowa organizacja pracy
5. Zarządzanie urządzeniami produkcyjnymi
6. Zarządzanie utrzymaniem ruchu
7. Planowanie produkcji
8. Organizacja rozwoju przedsiębiorstwa
9. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie produkcyjnym
10. Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie produkcyjnym
11. Zarządzanie ekologią przedsiębiorstwa produkcyjnego
12. Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym
13. Zarządzanie procesami i produkcją w technice
14. Zarządzanie wiedzą
15. Zarządzanie innowacyjnością w przedsiębiorstwie produkcyjnym
16. Logistyka

Ćwiczenia projektowe (30h):

Przygotowanie projektów w zespołach z zadanego tematu dotyczącego inżynierii produkcji oraz logistyki w firmie produkcyjnej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zgodnie z regulaminem studiów

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z uzyskanych ocen z projektu oraz zaliczenia pisemnego treści wykładów w formie egzaminu = ocena końcowa.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

-

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Pająk, E.: Zarządzanie produkcją, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Masłyk-Musiał, W., Rakowska, A., Krajewska-Bińczyk, E.: Zarządzanie dla inżynierów, PWE, Warszawa
Mutwil, J., Jakubowski, J.: Inżynieria produkcji. Technologia, informacja, innowacja

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Tytuł Analiza informacji wizyjnej jako elementu wspomagającego proces zarządzania i prognozowania w
przedsiębiorstwie
Autorzy Bożena BORYCZKO
Źródło Logistyka. — 2015 nr 6 dod.: CD Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 19–22

Tytuł Analiza kosztów produkcji odkuwek matrycowych
Autorzy Bożena BORYCZKO, Justyna GRZYB, Łukasz Kwaśniewski
Źródło Rudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2014 R. 59 nr 3, s. 135–140

Tytuł Analysis of tube deformation process in a new pilger cold rolling process
Autorzy D. POCIECHA, B. BORYCZKO, J. OSIKA, M. MROCZKOWSKI
Źródło Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology. — 2014 vol. 14 iss. 3, s. 376–382. — tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1644966514000028/pdfft?md5=855660a41263d7e9c36f92a8da21a341&pid=1-s2.0-S1644966514000028-main.pdf

Tytuł Depletion of the non-renewable natural resource reserves in copper, zinc, lead and aluminium
production
Autorzy Bożena BORYCZKO, Adam HOŁDA, Zygmunt KOLENDA
Źródło Journal of Cleaner Production. — 2014 vol. 84 spec. iss., s. 313–321. — tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614001267/pdfft?md5=22920e26db1a6e8bff531f9a060a6793&pid=1-s2.0-S0959652614001267-main.pdf

Informacje dodatkowe:

-