Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-307-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Grzyb Justyna (jgrzyb@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe terminy i definicje związane ze zintegrowanym systemem zarządzania. Przedmiot obejmuje wprowadzenie do historii i genezy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, główne założenia kompleksowego zarządzania jakością (Total Quality Management) oraz podstawowe koncepcje zarządzania jakością. Omówione zostaną podstawowe akty prawne i główne wymagania zawarte w normach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz PN-N/OHSAS 18001.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz cele dotyczące systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem IPJ1A_W02 Udział w dyskusji,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna i rozumie kluczowe założenia kompleksowego zarządzania jakością (TQM) IPJ1A_W02 Udział w dyskusji,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student zna i rozumie podstawowe definicje i oraz model zarządzania jakością oparty o normę ISO 9001:2015 IPJ1A_W02 Udział w dyskusji,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Student zna i rozumie podstawowe definicje i oraz model zarządzania środowiskiem oparty o normę ISO 14001:2015 IPJ1A_W02 Udział w dyskusji,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W005 Student zna i rozumie podstawowe definicje i oraz model zarządzania bezpieczeństwem oparty o normę PN-N/OHSAS 18001 (ISO 45001) IPJ1A_W02 Udział w dyskusji,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi określić zasady i techniki wdrażania kompleksowego zarządzania jakością (TQM) IPJ1A_U02 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi podejmować właściwe decyzje w zakresie wykorzystania podstawowych aktów prawnych oraz norm dotyczących zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem IPJ1A_K02 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz cele dotyczące systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie kluczowe założenia kompleksowego zarządzania jakością (TQM) + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie podstawowe definicje i oraz model zarządzania jakością oparty o normę ISO 9001:2015 + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna i rozumie podstawowe definicje i oraz model zarządzania środowiskiem oparty o normę ISO 14001:2015 + - - - - - - - - - -
M_W005 Student zna i rozumie podstawowe definicje i oraz model zarządzania bezpieczeństwem oparty o normę PN-N/OHSAS 18001 (ISO 45001) + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi określić zasady i techniki wdrażania kompleksowego zarządzania jakością (TQM) - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi podejmować właściwe decyzje w zakresie wykorzystania podstawowych aktów prawnych oraz norm dotyczących zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 112 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Definiowanie, złożoność oraz różnorodność interpretacji jakości
2. Cechy jakości produktu
3. Wymagania dotyczące jakości
4. Zasady zarządzania jakością
5. Zarządzanie jakością według Deminga
6. Zarządzanie jakością według Jurana
7. Zarządzanie jakością według Crosby’ego
8. System zarządzania jakością
9. Norma ISO 9001:2015
10. Norma ISO 14001:2015
11. Norma PN – N 18001:2004 oraz ISO 45001:2018
12. Sektorowe normy systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
13. Korzyści i bariery związane z wdrażaniem TQM
14. Koszty jakości
15. Audyt

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

Definiowanie jakości
Idea, filozofia i zasady TQM
Zasady zarządzania jakością
Czternaście zasad Deminga
Cykl Deminga PDCA
Normy ISO serii 9000
Zarządzanie środowiskiem i BHP
Koszty jakości
Dokumentacja systemu jakości
Zarządzanie audytami

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Studenci w ramach ćwiczeń audytoryjnych przygotowują krótką prezentację na zadany temat.
Ocena z ćwiczeń audytoryjnych ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych z aktywności na zajęciach oraz oceny z prezentacji. Ostatecznym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych jest koniec zajęć w danym semestrze.
Studenci piszą egzamin z treści prezentowanych na wykładzie.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.6* ocena z egzaminu + 0.4* ocena z ćwiczeń audytoryjnych.
Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej wymaga uzyskania pozytywnej oceny ze wszystkich form zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jeżeli w ciągu tygodnia prowadzone są zajęcia z tego samego tematu możliwe jest odrobienie zajęć z inną grupą, przy czym ograniczeniem jest maksymalna liczba studentów mieszczących się w sali.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Hamrol A. Mantura W., Zarządzanie jakością: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004
Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo naukowe PWN, 2007
Lock D., Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002
Ratyński W., Zarządzanie jakością, Wydawnictwo SIGMA, 2005
Prussak W., Zarządzanie jakością: wybrane elementy, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2003
Wawak S., Zarządzanie jakością: teoria i praktyka, Wydawnictwo Onepress, 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak