Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Statystyka dla inżynierów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-309-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Mamala Andrzej (amamala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot obejmuje w zakresie przydatnym dla inżynierów: podstawowe terminy i definicje związane ze statystyką, elementy kombinatoryki, trójkąt Pascala, analizę rozkładów i ich cech charakterystycznych, rozkład dwumianowy (jako przykład rozkładu dyskretnego), rozkład normalny, rozkład t – Studenta, rozkład Poissona, przykłady zastosowań rozkładów, elementy analizy trendów, zagadnienia korelacji zmiennych, szeregi statystyczne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę z kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa IPJ1A_W01 Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student ma ugruntowaną wiedzę dotyczącą podstawowych rozkładów statystycznych wykorzystywanych przez inżynierów IPJ1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W003 Student potrafi wykorzystywać i interpretować wielkości statystyczne IPJ1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dokonywać analiz statystycznych dostępnych danych oraz poszukiwać korelacji między zmiennymi. IPJ1A_W01 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma ugruntowaną wiedzę dotyczącą podstawowych rozkładów statystycznych wykorzystywanych przez inżynierów + - - - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi wykorzystywać i interpretować wielkości statystyczne + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonywać analiz statystycznych dostępnych danych oraz poszukiwać korelacji między zmiennymi. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
tematyka wykładów

Statystyka – podstawowe terminy, definicje i cele, syntetyczna historia statystyki
Definicja prawdopodobieństwa, podstawowe zasady rachunku prawdopodobieństwa
Elementy kombinatoryki – permutacje, kombinacje, wariacje, trójkąt Pascala
Rozkład dwumianowy – analiza rozkładu, cechy charakterystyczne, przykłady zastosowań
Rozkład normalny – wprowadzenie w problematykę, cechy charakterystyczne rozkładu normalnego, prawdopodobieństwo, zasada „trzech sigm”, przykłady zastosowań
Metodyka opracowywania wyników badania statystycznego, zmienna standaryzowana, poziom istotności
Miary wielkości przeciętnej: średnia arytmetyczna, geometryczna, harmoniczna, wartość modalna, mediana
Miary zmienności: wariancja, odchylenie standardowe i przeciętne, rozstęp
Rozkład t – studenta podstawowe zagadnienia, cechy charakterystyczne i przykłady zastosowań
Rozkład Poissona – analiza rozkładu cechy charakterystyczne, przykłady zastosowań
Elementy analizy trendów, zagadnienia korelacji zmiennych
Przykłady zastosowań analiz statystycznych w zarządzaniu i inżynierii produkcji
Przykłady prostych paradoksów statystycznych

Ćwiczenia audytoryjne (15h):
tematyka ćwiczeń rachunkowych

Tematyka ćwiczeń jest powiązana z programem wykładu. Poruszane są podstawowe zagadnienia statystyczne z naciskiem na samodzielne rozwiązywanie problemów i zadań przez studentów. Zakres merytoryczny:
Kombinatoryka
Miary tendencji centralnej i rozproszenia
Prawdopodobieństwo
Rozkłady zmiennej losowej skokowej i ciągłej, rozkład dwumianowy, rozkład normalny, rozkład t- studenta, rozkład Poissona
Estymacja przedziałowa parametrów populacji generalnej
Weryfikacja hipotez statystycznych
Korelacja i regresja
Wspomaganie komputerowe w analizach statystycznych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń rachunkowych będzie kolokwium zaliczeniowe

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna oceny z wykładu i oceny z ćwiczeń rachunkowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obowiązki Studenta w zakresie uczestnictwa w poszczególnych formach zajęć reguluje regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.
Wyrównanie zaległości powstałych wskutek nieobecności Studenta na zajęciach na jest możliwe tylko w wyjątkowych i jednostkowych przypadkach wynikających z nadzwyczajnych zdarzeń losowych, problemów zdrowotnych, aktywności Studenta w organizacjach studenckich (np. sesje kół naukowych), uwarunkowań wynikających z indywidualnego toku studiów.
Preferowanym sposobem wyrównania zaległości jest uczestnictwo w komplementarnych zajęciach z innymi grupami po uzyskaniu akceptacji Prowadzącego Zajęcia. W innych przypadkach po wyrażeniu pisemnej zgody na wyrównanie zaległości przez Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia Student wyrówna zaległości w ramach pracy indywidualnej w tym nad problemem zadanym przez Prowadzącego, a weryfikacja wiedzy i umiejętności będzie przeprowadzona w formie dodatkowego kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

podstawowa wiedza z zakresu matematyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

W. Klonecki: Statystyka dla inżynierów, Wyd. PWN
M. Sobczyk: Statystyka, Wyd. PWN
T. Michalski: Statystyka, Wyd. WNT
J. Tarasiuk: Wirtualne vademecum statystyki) http://www.ftj.agh.edu.pl/~tarasiuk/wvs/index1.htm) e-book
Internetowy podręcznik statystyki (http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html) e-book

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

-