Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe wspomaganie projektowania II
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-310-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kiesiewicz Grzegorz (gk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają zaawansowane zagadnienia związane z komputerowym wspomaganiem projektowania co zrealizowane zostanie z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD (Computer Aided Design). Przedmiot obejmuje naukę laboratoryjną podstawowych narzędzi oprogramowania SolidWorks w zakresie obsługi programu oraz na tej podstawie opracowywania dwuwymiarowych szkiców i następnie ich wykorzystania do tworzenia skomplikowanych brył przestrzennych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie podstawowe zasady korzystania z oprogramowania typu CAD w odniesieniu do możliwości jego wykorzystania w pracy inżynierskiej IPJ1A_W01 Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Zna i rozumie oraz potrafi zastosować podstawowe funkcjonalności oprogramowania CAD w zakresie tworzenia szkiców dwuwymiarowych IPJ1A_U09, IPJ1A_U08 Zaliczenie laboratorium
M_U002 Zna i rozumie oraz potrafi zastosować podstawowe funkcjonalności oprogramowania CAD w zakresie tworzenia brył 3D IPJ1A_U09, IPJ1A_U08, IPJ1A_U07 Zaliczenie laboratorium
M_U003 Zna i rozumie oraz potrafi zaprojektować pojedyncze oraz złożone wyroby konstrukcyjne z wykorzystaniem oprogramowania CAD IPJ1A_U08 Zaliczenie laboratorium
M_U004 Zna i rozumie oraz potrafi zaprojektować pojedyncze oraz złożone wyroby konstrukcyjne z wykorzystaniem oprogramowania CAD IPJ1A_U08 Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe zasady korzystania z oprogramowania typu CAD w odniesieniu do możliwości jego wykorzystania w pracy inżynierskiej - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna i rozumie oraz potrafi zastosować podstawowe funkcjonalności oprogramowania CAD w zakresie tworzenia szkiców dwuwymiarowych - - + - - - - - - - -
M_U002 Zna i rozumie oraz potrafi zastosować podstawowe funkcjonalności oprogramowania CAD w zakresie tworzenia brył 3D - - + - - - - - - - -
M_U003 Zna i rozumie oraz potrafi zaprojektować pojedyncze oraz złożone wyroby konstrukcyjne z wykorzystaniem oprogramowania CAD - - + - - - - - - - -
M_U004 Zna i rozumie oraz potrafi zaprojektować pojedyncze oraz złożone wyroby konstrukcyjne z wykorzystaniem oprogramowania CAD - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

 • ogólna nauka wykorzystania podstawowych modułów oprogramowania CAD przeznaczonego do wspomagania projektowania,
 • szczegółowa nauka wykorzystania modułu pozwalającego na szkicowanie dwuwymiarowe w programie CAD,
 • szczegółowa nauka wykorzystania modułu pozwalającego na tworzenie brył przestrzennych w programie CAD,
 • szczegółowa nauka wykorzystania modułu pozwalającego na tworzenie zespołów w programie CAD,
 • szczegółowa nauka wykorzystania modułu pozwalającego na tworzenie dokumentacji technicznej programie CAD.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest aktywny udział w prowadzonych zajęciach – dopuszcza się maksymalnie jedną nieusprawiedliwioną obecność)

Zaliczenie następuje na podstawie wykonania kompletnego modelu CAD na podstawie wszystkich omawianych w trakcie zajęć modułów, co odbywa się w trakcie kolokwium zaliczeniowego na ostatnich zajęciach w danym semestrze.

Ocena z zaliczenia to ocena stopnia zrealizowania danego zagadnienia obliczeniowego z uwzględnieniem ewentualnych ocen cząstkowych związanych z aktywnością studenta w trakcie prowadzenia zajęć.

Dopuszcza się maksymalnie dwa zaliczenia poprawkowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zaliczenia to ocena stopnia zrealizowania danego zagadnienia opracowania modelu CAD z uwzględnieniem ewentualnych ocen cząstkowych związanych z aktywnością studenta w trakcie prowadzenia zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta istnieje możliwość odrobienia zajęć na innej grupie. W przypadku braku takiej możliwości zaległości należy odrobić indywidualnie na podstawie wytycznych z danych ćwiczeń laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagania wstępne:

 • Podstawowa wiedza dotycząca możliwości zastosowania oprogramowania typu CAD,
 • Podstawowa wiedza dotycząca rysunku technicznego.

Wymagania dodatkowe:

 • obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych (dozwolona jest maksymalnie jedna nieusprawiedliwiona nieobecność).
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Maciej Sydor „Wprowadzenie do CAD: podstawy komputerowo wspomaganego projektowania” PWN, Warszawa 2009r.,
 • Jan Bis, Ryszard Markiewicz „Komputerowe wspomaganie projektowania CAD : podstawy” Wydawnictwo Rea, Warszawa 2008r.,
 • Janusz Mazur, Krzysztof Kosiński, Krzysztof Polakowski „Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD” Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006r.,
 • Zbigniew Rudnicki „Techniki informatyczne. T. 1, Podstawy i wprowadzenie do CAD” Wydawnictwa AGH, Kraków 2011r.,
 • Podręcznik dotyczący podstaw pracy z programem Autodesk Inventor lub Solidworks
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • G. Kiesiewicz „Nowoczesny System Podwieszenia Kolejowej Górnej Sieci Trakcyjnej” monografia habilitacyjna, Oficyna Wydawnicza „Impuls” ; ISBN 978-83-8095-436-6. – 2018, Kraków.
 • P. Kwaśniewski, K. Franczak, T. Knych, G. Kiesiewicz, W. Ściężor, R. Kowal, A. Nowak,
  S. Kordaszewski, A. Mamala „Projektowanie i badania nowej generacji urządzenia naprężającego sieć trakcyjną” // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2017 R. 62 nr 4,
  s. 20–24.
 • P. Kwaśniewski, T. Knych, G. Kiesiewicz, A. Mamala, W. Ściężor, M. Jabłoński, A. Kawecki,
  R. Kowal, S. Kordaszewski, K. Franczak, A. Bogacki, R. Greguła, L. Błędowski, A. Rojek,
  W. Majewski „New type of lightweight railway overhead line carrying equipment” //
  Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 682, s. 160–168.
 • P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz, T. Knych, S. Kordaszewski, K. Franczak, W. Ściężor, A. Mamala, R. Wycisk, M. Śliwka „Modelowe badania nad opracowaniem geometrii profilu nośnego do kolejowych nakładek stykowych” // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 12, s. 526–529.
 • G. Kiesiewicz, S. Kordaszewski, A. Kawecki, E. Sieja-Smaga, M. Zasadzińska, B. Jurkiewicz,
  J. Grzebinoga, K. Franczak „Badania nad opracowaniem nowych geometrii nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowej sieci trakcyjnej” // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 11, s. 484–489.
Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w sali komputerowej z wykorzystaniem oprogramowania CAD typu Inventor lub Solidworks