Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metalurgia i recykling
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-408-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Palimąka Piotr (palimaka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci zapoznawani są z produkcją metali nieżelaznych w procesach hydro i pirometalurgicznych. Omawiane są wstępne operacje przygotowawcze, procesy wzbogacania rud metali nieżelaznych oraz właściwe procesy metalurgiczne. W programie zawarto również procesy recyklingu metali, urządzenia do recyklingu i aktualnie stosowane technologie przetwarzania surowców wtórnych i odzysku z nich metali nieżelaznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę i potrafi scharakteryzować pierwotne i wtórne surowce metali nieżelaznych IPJ1A_W01 Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę z zakresu produkcji metali nieżelaznych i odzysku metali ze źródeł wtórnych IPJ1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykonać eksperymenty weryfikujące teoretyczną wiedzę metalurgiczną IPJ1A_U01, IPJ1A_U08 Kolokwium
M_U002 Potrafi przeprowadzić recykling metali z wybranych surowców wtórnych IPJ1A_U01, IPJ1A_U08 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość zagrożeń powodowanych przez działalność produkcyjną. IPJ1A_K02, IPJ1A_K01 Kolokwium
M_K002 Ma świadomość z korzyści wynikających z prowadzenia recyklingu. IPJ1A_K02, IPJ1A_K01 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę i potrafi scharakteryzować pierwotne i wtórne surowce metali nieżelaznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu produkcji metali nieżelaznych i odzysku metali ze źródeł wtórnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać eksperymenty weryfikujące teoretyczną wiedzę metalurgiczną - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić recykling metali z wybranych surowców wtórnych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość zagrożeń powodowanych przez działalność produkcyjną. + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość z korzyści wynikających z prowadzenia recyklingu. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Surowce pierwotne i wtórne metali nieżelaznych
2. Wstępne operacje przygotowawcze do procesów wzbogacania rud
3. Wzbogacanie z wykorzystaniem metod grawitacyjnej, elektrostatycznej, flotacyjnej, w cieczach ciężkich
4. Otrzymywanie metali nieżelaznych w procesach pirometalurgicznych i hydrometalurgicznych (redukcja tlenków metali, termiczny rozkład, utlenianie siarczków metali, ługowanie, cementacja, elektroliza)
5. Rafinncja metali
6. Otrzymywanie miedzi w piecu szybowym i zawiesinowym (proces jednostadialny), otrzymywanie ołowiu i cynku w procesie ISP, otrzymywanie aluminium i magnezu z soli stopionych
7. Definicje, podstawowe pojęcia i rodzaje recyklingu
8. Metody wykorzystywane w procesach recyklingu (fizyczne i chemiczne)
9. Urządzenia do recyklingu
10. Odzysk aluminium ze złomów, puszek, wielomateriałowych opakowań, zgarów. Odzysk miedzi ze złomów nisko i wysokojakościowych, odzysk ołowiu z akumulatorów samochodowych, odzysk cynku z cynkonośnych surowców wtórnych i złomów, odzysk metali szlachetnych ze złomów

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Elektrorafinacja miedzi
2. Prażenie koncentratów cynkowych w stanie fluidalnym
3. Wpływ soli na topienie i koalescencję aluminium podczas topienia złomów
4. Odzysk srebra ze stopów Ag-Cu

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z wykładów jest w formie pisemnego kolokwium, podobnie jak zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) wyliczana jest z następującego wzoru: OK=0.65*ocena z wykładów+0.35*ocena z ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoryjne są obowiązkowe, w przypadku nieobecności studenta na zajęciach laboratoryjnych, przysługuje mu jeden termin na odrobienie zajęć, pod warunkiem, iż obecność jest usprawiedliwiona.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z chemii, fizyki i matematyki w zakresie zrealizowanego programu studiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Michał STĘPIEŃ, Katarzyna Ciećko, Ilona NEJMAN, Zinc recovery from steelmaking dust by hydrometallurgical methods, Metals, 2018 vol. 8 iss. 7 art. no. 547, S. 1–13.

Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Katarzyna Ciećko, Pyły stalownicze i ich zagospodarowanie w procesach, Współczesne problemy z zakresu inżynierii środowiska oraz architektury, Lublin, 2018. S. 141–153.

Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, Andżelika BUKOWSKA, Powstawanie i charakterystyka zgarów pochodzących z topienia złomów aluminiowych, Rozwój tworzyw inżynierskich i nauk o materiałach, Lublin, 2017 S. 107–127.

Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Michał STĘPIEŃ, Recycling of zinc from the steelmaking dust in the sintering process , Energy Technology 2017 : carbon dioxide management and other technologies, Springer, 2017 S. 181–189.

Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Kamil Legomski, Anna KOŃKO, Ekstrakcja aluminium ze zgarów pochodzących z przetopu złomów, Rudy i Metale Nieżelazne, 2014 R. 59 nr 9, s. 453–458.

Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA , Charakterystyka ilościowa złomu elektrycznych i elektronicznych urządzeń laboratoryjnych, Rudy i Metale Nieżelazne, 2013 R. 58 nr 6, s. 301–306.

Informacje dodatkowe:

Brak