Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy zarządzania firmą
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-409-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Boryczko Bożena (bbor@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z
problematyką organizacji i zarządzania jednostek gospodarczych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Wymienia i opisuje podstawowe zagadnienie z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. IPJ1A_W01 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Charakteryzuje podstawowe zasoby i związki pomiędzy nimi w kontekście zjawisk ekonomicznych w skali mikro. IPJ1A_W04 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi samodzielnie opracować dane i wyciągnąć odpowiednie wnioski. IPJ1A_U01 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi współpracować zespołowo. IPJ1A_K01 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Wymienia i opisuje podstawowe zagadnienie z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. + - - + - - - - - - -
M_W002 Charakteryzuje podstawowe zasoby i związki pomiędzy nimi w kontekście zjawisk ekonomicznych w skali mikro. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie opracować dane i wyciągnąć odpowiednie wnioski. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować zespołowo. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 27 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 26 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Podstawy zarządzania firmą

1.Procesy i funkcje zarządzania.
2.Misja i wizja strategiczna współczesnych przedsiębiorstw. 3.Przedsiębiorstwo i jego otoczenie.
4.Planowanie i podejmowanie decyzji.
5.Struktura organizacyjna jako narzędzie zarządzania. 6.Motywowanie i kierowanie pracownikami.
7.Rola i znaczenie informacji w procesie kierowania przedsiębiorstwem.
8.Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
9.Coaching.
11. Zarządzanie konfliktami w przedsiębiorstwie.
12. Negocjacje z partnerami zewnętrznymi.
13. Zarządzanie stresem w przedsiębiorstwie.
14. Innowacyjność i twórczość w przedsiębiorstwie.
15. Globalizacja a przedsiebiorstwo.

Ćwiczenia projektowe (30h):

Przygotowanie projektów dotyczącego struktury organizacyjnej firmy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zgodnie z regulaminem studiów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z projektu + ocena z zaliczenia treści wykładów w formie egzaminu = ocena końcowa

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

-

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Ricky W. Griffin:Podstawy zarządzania organizacjami. Polskie Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 2009.
2. Lisiński Marek: Metody planowania strategicznego. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
3. Zarządzanie przedsiębiorstwem, pod red. M. Strużyckiego, Difin, Warszawa
4. Godziszewski, B., Haffer, M., Stankiewicz, M.J., Sudoł, S.: Przedsiębiorstwo: Teoria i praktyka zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

-