Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Produkcja i usługi w firmie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-410-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Boryczko Bożena (bbor@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kształcenie jest oparte na systemowym podejściu do tworzenia wyrobu lub usługi, jako połączenie ze sobą elementów różnych zasobów w jeden funkcjonalny system użytkowy zwany produktem.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Definiuje i klasyfikuje istniejące systemy wytwarzania IPJ1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Wymienia i wyjaśnia zasady i stosuje podstawowe metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania procesami produkcyjnymi i usługowymi IPJ1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W003 Ocenia i klasyfikuje istniejące oraz projektuje nowe rozwiązania z zakresu organizacji procesów wytwarzania i rozpoznaje trendy rozwojowe w zarządzaniu produkcją i usługami IPJ1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wynajdować i określać rozwiązania problemów zarządzania produkcją i usługami oraz adoptować metody i narzędzia analityczne, symulacyjne, eksperymentalne i informatyczne do ich rozwiązania IPJ1A_U01 Udział w dyskusji,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy podążając za trendami i uwarunkowaniami rynkowymi oraz weryfikować w praktyce przydatność poznanych narzędzi, metod i procedur z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji IPJ1A_K01 Udział w dyskusji,
Sprawozdanie
M_K002 Potrafi opisać, przedstawić i dokonać wyboru priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania IPJ1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K003 Rozumie potrzebę uczenia się w okresie aktywności zawodowej, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych w tym doskonalenia zawodowego. IPJ1A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Definiuje i klasyfikuje istniejące systemy wytwarzania + - - + - - - - - - -
M_W002 Wymienia i wyjaśnia zasady i stosuje podstawowe metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania procesami produkcyjnymi i usługowymi + - - - - - - - - - -
M_W003 Ocenia i klasyfikuje istniejące oraz projektuje nowe rozwiązania z zakresu organizacji procesów wytwarzania i rozpoznaje trendy rozwojowe w zarządzaniu produkcją i usługami + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wynajdować i określać rozwiązania problemów zarządzania produkcją i usługami oraz adoptować metody i narzędzia analityczne, symulacyjne, eksperymentalne i informatyczne do ich rozwiązania + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy podążając za trendami i uwarunkowaniami rynkowymi oraz weryfikować w praktyce przydatność poznanych narzędzi, metod i procedur z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji + - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi opisać, przedstawić i dokonać wyboru priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania + - - - - - - - - - -
M_K003 Rozumie potrzebę uczenia się w okresie aktywności zawodowej, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych w tym doskonalenia zawodowego. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 29 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 29 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Proukcja i usługi

1. Cel i przedmiot zarządzania produkcją i usługami
2. Pojęcie i klasyfikacja procesów produkcyjnych
3. Cykl technologiczny i produkcyjny wyrobu
4. Produkcja potokowa
5. Niepotokowe formy organizacji produkcji
6. Produkcja wieloasortymentowa
7. Ciągłość przepływu przedmiotów pracy przez system produkcyjny
8. Usługa

Ćwiczenia projektowe (30h):

Opracowanie w zespole analizy kosztów produkcji wybranego urządzenia.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zgodnie z regulaminem studiów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z uzyskanych ocen z ćwiczeń projketowych oraz zaliczenia pisemnego treści wykładów w formie egzaminu = ocena końcowa.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Brak

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana wiedza z zakresu podstaw matematyki wyższej, elementów statystyki opisowej, podstaw informatyki oraz metod organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Adam E.E., Ebert R.J.: Production and operations management. Concepts, models and behavior, Prentice Hall, Englewood-Cliffs 1992.
2.Borkowski S., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją. Systemy produkcyjne. Oficyna Wydawnicza Humanitas. Sosnowiec 2008.
3.Brzeziński M., Organizacja podstawowych procesów produkcyjnych, cz. 2, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1994.
4.Burchart-Korol D., Furman J., Zarządzanie produkcją i usługami. Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice 2008.
5. Durlik I., Inżynieria zarządzania, cz.1. Strategia i projektowanie systemówprodukcyjnych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1995.
6. Durlik I., Inżynieria zarządzania, cz.2. Strategia wytwarzania, projektowanie procesów i systemów produkcyjnych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996.
7. Dwiliński L., Zarządzanie produkcją, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
8. Jasiński Z., (red). Podstawy Zarządzania operacyjnego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
9. Kosieradzka A., (red.). Podstawy zarządzania produkcją. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2008.
10. Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2006.
11. Mazur Z., Zarządzanie procesami w systemach wytwarzania. Uczelniane wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2007.
12. Mazur Z., Mazur G., Dudek M., Obrzud J., Zarządzanie produkcją. Zagadnienia wybrane, Wyd. Scriptorium TEXTURA, Kraków 2001.
13. Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G.: Zarządzanie. Produkcja i usługi, PWN, Warszawa 1995.
14. Pająk E., Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, PWN, Warszawa 2006.
15. Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2005.
16. Waters D., Zarządzanie operacyjne: towary i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Tytuł Analiza informacji wizyjnej jako elementu wspomagającego proces zarządzania i prognozowania w
przedsiębiorstwie
Autorzy Bożena BORYCZKO
Źródło Logistyka. — 2015 nr 6 dod.: CD Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 19–22

Tytuł Analiza kosztów produkcji odkuwek matrycowych
Autorzy Bożena BORYCZKO, Justyna GRZYB, Łukasz Kwaśniewski
Źródło Rudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2014 R. 59 nr 3, s. 135–140

Tytuł Analysis of tube deformation process in a new pilger cold rolling process
Autorzy D. POCIECHA, B. BORYCZKO, J. OSIKA, M. MROCZKOWSKI
Źródło Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology. — 2014 vol. 14 iss. 3, s. 376–382. — tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1644966514000028/pdfft?md5=855660a41263d7e9c36f92a8da21a341&pid=1-s2.0-S1644966514000028-main.pdf

Tytuł Depletion of the non-renewable natural resource reserves in copper, zinc, lead and aluminium
production
Autorzy Bożena BORYCZKO, Adam HOŁDA, Zygmunt KOLENDA
Źródło Journal of Cleaner Production. — 2014 vol. 84 spec. iss., s. 313–321. — tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614001267/pdfft?md5=22920e26db1a6e8bff531f9a060a6793&pid=1-s2.0-S0959652614001267-main.pdf

Informacje dodatkowe:

Brak