Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Polityka personalna w firmie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-411-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Boryczko Bożena (bbor@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem nauczania jest przekazanie aktualnej i ujętej całościowo wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, stanowiącej podstawę do identyfikacji problemów występujących w procesie zarządzania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Rozróżnia podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. IPJ1A_W01 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Określa i analizuje kluczowe obszary w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji. IPJ1A_W02 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Charakteryzuje funkcje zarządzania zasobami ludzkimi. IPJ1A_U01 Egzamin,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi samodzielnie rozwiązać zadany problem. IPJ1A_K02 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Rozróżnia podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. + - - + - - - - - - -
M_W002 Określa i analizuje kluczowe obszary w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Charakteryzuje funkcje zarządzania zasobami ludzkimi. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi samodzielnie rozwiązać zadany problem. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 27 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 26 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Zarządzanie personelem

Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi (podstawowe pojęcia, cele i funkcje.
Pojęcie kapitału ludzkiego. Uwarunkowania rozwoju koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim.
Pozyskiwanie zasobów ludzkich (metody i narzędzia stosowane w procesie planowania, rekrutacji i selekcji, rodzaje rekrutacji i selekcji, ocena skuteczności stosowanych rozwiązań).
Motywowanie w organizacji (motywacja a motywowanie – wyjaśnienie pojęć, środki motywowania, wybrane koncepcje motywacji).
Wynagradzanie pracowników (istota, kryteria wynagradzania, formy wynagradzania).
Ocenianie pracowników (istota oceniania, projektowanie systemu oceniania – cele, kryteria i metody oceniania, zasady oceniania, błędy popełniane w procesie oceniania pracowników).
Rozwój pracowników (szkolenie pracowników – istota, cele i rodzaje szkoleń, kariery pracownicze).
Kierowanie ludźmi. Przywództwo (funkcje, style kierowania, istota przywództwa).
Zarządzanie zespołem pracowniczym (pojęcie grupy, czynniki zmniejszające skuteczność grupy, fazy tworzenia się grupy, role członków zespołu).
Wybrane współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi: zarządzanie kompetencjami, zarządzanie talentami.

Ćwiczenia projektowe (30h):

Opracowanie opisu stanowiska pracy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zgodnie z regulaminem studiów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z uzyskanych ocen z projektu oraz zaliczenia pisemnego treści wykładów w formie egzaminu = ocena końcowa.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

-

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Pocztowski A. „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, PWE Warszawa 2003
2. Adamiec M, Kożusznik B. „Zarządzanie zasobami ludzkimi Aktor – Kreator – Inspirator”, Wyd. ARKADA 2000
3. Stoner J. A. F. Wankel Ch. „Kierowanie”. PWE, Warszawa1992
4. Griffin R. W. „Podstawy zarządzania organizacjami”. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2003
5. Koźmiński A.: „Zarządzanie. Teoria i praktyka”, 1996
6. Armstrong M.,: „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

1. Diagnoza struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa z branży metalowej jako narzędzie wspomagające proces zarządzania przedsiębiorstwem i podejmowania decyzji — Diagnosis of organizational structure enterprises from metal sector as a instrument helping process management and taking a decisions / Bożena BORYCZKO, Magdalena Lichota // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 1, s. 34–40. — Bibliogr. s. 40
2. Klastry jako narzędzie stymulujące rozwój przemysłu metali nieżelaznych — Clusters as a tool to stimulate the development of non-ferrous metals industry / Bożena BORYCZKO, Krzysztof GARGUL, Maciej Palczewski // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2012 R. 57 nr 12, s. 851–856. — Bibliogr. s. 856
3. Student Special Interest Groups as support of university education process / Bożena BORYCZKO, Leszek KURCZ // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], 2014. — S. 82–83
4. Wpływ technologii RFID na usprawnienie procesów zarządzania — Mission RFID technology in improvement of process management / Bożena BORYCZKO, Sylwia Szarek // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2012 nr 25, s. 59–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz., Summ.. — Artukuły laureatów XLIX sesji studenckich kół naukowych pionu hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza, Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2012